Aktuelt

 • Ønsker avtale med private aktører

  Lenvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. Målet er 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

  Les mer

 • Overskudd i 2018

  Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 15,6 mill. kroner i 2018. Rådmann Bjørn Fredriksen er fornøyd med ett godt driftsresultat, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

  Les mer

 • Lærlinger i Lenvik kommune

  Lenvik kommune er godkjent lærebedrift for lærling. Lenvik kommune har vedtatt at det til enhver tid skal være 16 lærlinger i et læreløp. Søknadsfrist for høstens opptak er 1. mars.

  Les mer

 • Hovedopptak barnehager

  Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019. Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser.

  Les mer

 • Tilskudd aktivitetstilbud

  Lenvik kommune har også for 2019 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 25. februar.

  Les mer

 • Antallet digitale postkasser øker

  I Lenvik kommune har nå 43 % av den voksne befolkningen nå opprettet Sikker Digital Postkasse (SDP). Det er en økning på ca 10 % fra inngangen til 2018. Fordelene er mange, både for innbyggerne og kommunen.

  Les mer

 • Søker reiseledsagere

  Hjemmetjenesten søker ledsagere til personer som ikke kan dra alene til behandling. Det kreves ingen kvalifikasjoner, og kost og evt. overnatting dekkes etter fastsatte satser.

  Les mer

 • Kandidater til Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 3. februar.

  Les mer

 • Behandler etiske dilemmaer

  Etikkrådet skal bidra til å høyne bevisstheten rundt etiske utfordringer og dilemmaer i helse- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune. Her kan både brukere og ansatte få råd om hvordan man skal forholde seg til det som oppfattes om ett etisk dilemma eller problem.

  Les mer

 • Vil øke minstearealet for elgvald

  Vilt- og utmarksnemda har vedtatt at minsteareal for både Lenvik fastland og på Lenvikdelen av Senja settes til 3 000 daa. For Lenvik fastland betyr dette en økning fra dagens minsteareal på 1 800 daa. Saken sendes på høring til berørte parter.

  Les mer

 • Utlysning av BUK-midler 2019

  Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

  Les mer

 • Helsestasjon fortsatt i midlertidige lokaler

  Helsestasjonen må fortsatt oppholde seg i midlertidige lokaler, men har nå flyttet alle tjenester til lokalene i Olderhamna.

  Les mer

 • Aktuelle høringer

  Lenvik kommune har til en hver tid flere saker som ligger ute til offentlig ettersyn/høring. For tiden kan du gi innspill på forslag til forskrift om scooterløyper, fettholdig avløpsvann og friluftsområder.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2018

  Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2018, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

  Les mer

 • Skadedyr ved Finnsnes barneskole

  Høsten 2018 har det vært en økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre ved Finnsnes barneskole. I desember ble det også påvist skjeggkre ved skolen. Lenvik kommune setter i verk nødvendige tiltak for å redusere forekomsten.

  Les mer

 • Ønsker innspill om nærdemokrati

  Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

  Les mer

 • Siste mulighet - gratis HPV vaksine

  Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018 og dette er da siste mulighet til å delta på vaksinasjonsprogrammet.

  Les mer

 • Midlertidige lokaler for helsestasjon

  På grunn av nødvending reparasjon og rehabilitering blir helsestasjonen i Kvistad-senter flyttet til nye og midlertidige lokaler fra tirsdag 4. desember. Tjenesten har også redusert telefontid.

  Les mer

 • Budsjett 2019

  Lenvik formannskap har i møte 27. november 2018 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022.

  Les mer

 • Registrering av mindre vannforsyningsanlegg

  Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Registreringen er gratis, og gjøres på Mattilsynets nettsider.

  Les mer

 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

  Les mer

 • Budsjettforslag 2019

  Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2019. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 13. desember.

  Les mer

 • Søk midler fra SalMarfondet

  SalMar ønsker å gi tilbake til frivilligheten i de kommuner de er etablert i, og for første gang kan lag og foreninger i Lenvik kommune søke midler. Årets fokus er skiløyper, og søknadsfrist er 15. november.

  Les mer

 • Kommunale arkiver utilgjengelige

  Den kommende uken, frem til mandag 15. oktober, er tilnærmet alle kommunale papirarkiver under transport til Danmark. For innbyggere, næringsliv og andre som har kontakt med kommunen, må det påregnes litt ekstra ventetid før saksbehandler får digital tilgang til dokumentene, som frem til nå kun har eksistert i papirform.

  Les mer

 • Influensavaksine høsten 2018

  Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

  Les mer

 • Rammeavtale om pasientvarslinganlegg

  Lenvik kommune har inngått rammeavtale med Atea AS om nytt pasientvarslingsanlegg til formålsbygg innenfor helse- og omsorg. Rammeavtalen omfatter også mulighet til å utvide med tilsvarende velferdsteknologiske løsninger i private hjem og andre omsorgsboliger.

  Les mer

 • Pårørendeskole for demens

  Demens rammer ikke bare den som blir syk, men hele nettverket til personen. Heldigvis er det flere ting du som pårørende kan gjøre for å takle utfordringer knyttet til demens, og Lenvik kommune tilbyr nå gratis kurs om temaet.

  Les mer

 • Innovanor til Lenvik

  Etter en lang og grundig prosess har styret i SalMar bestemt seg for Klubben næringspark i Lenvik kommune som etableringssted for sitt nye slakteri og foredlingsanlegg i nord. Investeringen vil beløpe seg til kr 675 millioner, ifølge selskapet selv.

  Les mer

 • Kommune-Kari svarer døgnet rundt

  Kommune-Kari er vår nye digitale medarbeider. Som alle "nyansatte" har hun behov for en del opplæring, men hun lærer fort. Kari er en såkalt chatrobot, som døgnet rundt kan svare på alle spørsmål du har om kommunens tjenester og tilbud

  Les mer

 • Skolestart høsten 2018

  Mandag 20. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Digitaliserer arkivene

  I løpet av oktober blir enorme mengder kart, tegninger og dokumenter sendt fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy til Danmark. Der skal ca. 250 hyllemeter papir scannes og digitaliseres. Prosjektet er en del av arbeidet med å danne Senja kommune, og har en ramme på 4 millioner kroner.

  Les mer

 • Høring planprogram Senja kommune

  Fellesnemnda for etablering av Senja kommune, har etter delegert myndighet vedtatt "Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune". Saken legges nå ut til høring, med frist for innspill 3. september.

  Les mer

 • Med i pilotprosjekt

  Helsedirektoratet har valgt ut Lenvik kommune som en seks deltakere i pilotprosjektet for strukturert tverrfaglig oppfølging. Et hovedfokus i prosjektet er å få på plass strukturer og system som sikrer tidlig identifisering av  brukernes behov.

  Les mer

 • Ferievikarer - rengjøring

  Hjemmetjenesten i Lenvik kommune søker ferievikarer til utførelse av rengjøring av boliger, i juli og august måned.

  Les mer

 • Boligtomter på Gibostad

  Lenvik kommune har regulert og tilrettelagt for mulig salg av boligtomter i et regulert boligområde i Markveien på Gibostad. Lenvik kommune vil kartlegge interessen og tar sikte på å inngå intensjonsavtale med aktuelle kjøpere.

  Les mer

 • Ny digital løsning for Senjalegen

  Senjalegen skifter fra 1. juni leverandør av elektroniske tjenester. Den nye avtalen gir en rekke forbedringer i tjenestetilbudet, bl.a. ved at du selv kan se når legen har ledig tid. Samtidig krever det litt mer fra brukerne, bl.a. ved innlogging og første gangs registrering.

  Les mer

 • Folkemøte om Gibostadbukta

  Det jobbes med en kommunal detaljregulering av området Gibostadbukta, og planene er nå ute på høring. I den forbindelse arrangeres åpent folkemøte på Gammelbutikken, Gibostad 5. juni kl. 18:00.

  Les mer

 • Tilskudd beplantning

  Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 10. juni.

  Les mer

 • Ny forskrift for graving

  Lenvik kommunestyre vedtok i møte 24. mai ny forskrift for graving i kommunale veier, parker og friområder. Forskriften skal sikre ivaretakelse av offentlig infrastruktur og gir detaljerte opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde.

  Les mer

 • Si din mening om kommunens digitale tjenester

  Lenvik kommune gjennomfører en vurdering av digitale tjenester i kommunen, og ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggere. Alle gis mulighet til å besvare undersøkelsen, og innspillene vil bli brukt i arbeidet med å forbedre kommunens digitale tjenestetilbud.

  Les mer

 • Bli frivillig aktivitetsvenn

  Lenvik kommune har underskrevet en avtale om å etablere tilbudet Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Nå starter kurs for de som ønsker å bli aktivitetsvenn.

  Les mer

 • Actionuka 2018

  Aktivitetene i Actionuka er et tilbud for barn/unge i alderen 12 til og med 16 år. Actionuka 2018 avvikles fra mandag 25.juni til og med fredag 29. juni. Påmeldingsfrist er senest 20. juni.

  Les mer

 • Faresonekartlegging av skred

  NGI vil gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen i uke 21. Befaringen vil skje med helikopter, drone, bil og til fots.

  Les mer

 • Reduserte åpningstider

  Også sommeren 2018 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

  Les mer

 • Søker tilsynspersoner

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem. Personer fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy oppfordres til å melde seg til oppdrag.

  Les mer

 • Strandryddeaksjonen 2018

  Nå starter ryddeaksjonen i Midt-Troms. Ta ansvar og rydd stranda for herreløst avfall i ditt nærmiljø. Vi håper på et stort engasjement om strandrydding, innsamling av plast og avfall, til beste for vårt felles miljø. Det vil bli utplassert containere i det fleste bygder i kommunen.

  Les mer

 • Status for byregionprogrammet

  Styringsgruppa for byregionprogrammet har sendt ut en oppdatering på status i prosjektet, og en takk til alle som har bidratt i arbeidet.

  Les mer

 • Brukerundersøkelser er i gang

  Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer. Foresatte i til barn i barnehager har allerede gjennomført undersøkelsen.

  Les mer

 • Finnsnes barneskole åpen tirsdag

  Vannet er tilbake på Finnsnes barneskole (FIBA), og skolen vil være tilbake i normal drift i morgen, tirsdag 13. mars. Skolen holdes skolen stengt i dag.

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2018

  Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

  Les mer

 • TV-opptak ved ambulanser og legevakt

  Fra mandag 26. februar og frem til 6. mai, kan alle som har befatning med ambulansetjenesten og legevakt på Finnsnes, kunne påtreffe videojournalist fra NRK. Dette er i forbindelse med innspilling av en TV-serie, som skal dokumentere arbeidshverdagen til ambulansetjenesten.

  Les mer

 • Graving i offentlige arealer - ny forskrift

  Lenvik kommune har utarbeidet en ny forskrift for graving i offentlig eid grunn, samt ved graving nærmere enn 4 meter fra kommunale VA-ledninger/-anlegg. Forskriften er nå ute på høring, med frist 15.3.2018.

  Les mer

 • Mulig salg av Ørneheimen

  Lenvik kommunestyre har vedtatt at frivillige lag og foreninger skal gis muligheten til å kjøpe ungdomshuset Ørneheimen i Sandvika på Finnsnes. Frist for å gi tilbud er 18. mars 2018.

  Les mer

 • Kommunale viglser

  Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler, noe som innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte kan gjennomføre vigsler. I Lenvik er det bestemt at fire personer skal være vigslere.

  Les mer

 • Rydd opp i marin forsøpling

  Fylkesmannen i Troms oppfordrer frivillige og ideelle organisasjoner, private bedrifter og andre interesserte å søke midler til å rydde opp i marin forsøpling. Fristen for å søke er 15. februar.

  Les mer

 • Tilskudd aktivitetstilbud

  Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

  Les mer

 • Utlysning av BUK-midler 2018

  Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

  Les mer

 • Prisdryss i kommunestyret

  Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

  Les mer

 • Frivillighetspris til Gibostad

  Gibostad og omegn grendeutvalg vant på vegne av hele Gibostad Troms fylkes Frivillighetspris for 2017. Prisen ble delt ut på fylkestingsmøtet i Tromsø onsdag 13. desember, og er på kr 25 000,-.

  Les mer

 • Flytting av brannstasjon

  Brannstasjonen i Olderhamna på Finnsnes starter flyttingen til nye lokaler i løpet av desember, og dette medfører endringer på måten publikum kan nå administrasjonen og sentrale ansatte. Også teknisk utedrift er på flyttefot.

  Les mer

 • Planforslag kommunedelplan

  «Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag.

  Les mer

 • Budsjett 2018

  Lenvik formannskap har i møte 28. november 2017 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2018 – 2021.

  Les mer

 • Tilkallingsvikarer

  Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

  Les mer

 • Rådmannens forslag til budsjett

  Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2018. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 14. desember.

  Les mer

 • Gang- og sykkelvei Silsand - høring

  Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut i samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Lenvik kommune  Fristen for å sende inn merknader er 5. desember.

  Les mer

 • Innmelding grunnskole 2018

  Barn som er født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

  Les mer

 • Bjørn Fredriksen blir ny rådmann

  Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål. Bjørn Fredriksen jobber nå som næringssjef i Lenvik.

  Les mer

 • Tufteparken snart på plass

  Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Arbeidet med å etablere regionens første Tuftepark er godt i gang, og i løpet av høsten er apparatene på plass.

  Les mer

 • Influensavaksine høsten 2017

  Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå en siste runde med vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

  Les mer

 • Lærebrett til alle

  Lenvik kommune deler i disse dager ut omkring 1 300 lærebrett til alle elever ved alle 8 barneskoler. Dette en av Norges største satsinger på digital skolehverdag. Kommunen er sannsynligvis den første i landet som lanserer lærebrett for alle elever på alle skoler på barnetrinnet, uten å ha gjennomført prøveordninger på spesielle klassetrinn eller ved utvalgte skoler.

  Les mer

 • Ferie for alle - Haraldvollen

  Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

  Les mer

 • Årets strandrydding

  Årets strandrydding er straks i gang, og Lenvik kommune søker frivillige til å delta i arbeidet. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

  Les mer

 • Er gjerdet på riktig side av grensa?

  Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

  Les mer

 • Tidligstemmegivning

  Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

  Les mer

 • Reduksjon av praktisk bistand

  Grunnet utfordringer ved ferieavvikling og begrenset tilgang på kvalifiserte sommervikarer i hjemmetjenesten, reduserer også i år Lenvik kommune omfanget av husvask i sommermånedene. Endringen skal bidra til å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig pleie.

  Les mer

 • Bestilling av situasjonskart

  Innbyggerne og eiendomsbesittere kan selv bestille situasjonskart av eiendommer i Lenvik kommune. Tjenesten er gratis, og fremgangsmåten er ganske enkel.

  Les mer

 • Hva er viktig for deg?

  Helse- og omsorgstjenestene i Lenvik kommune ønsker å lære, og på den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» tirsdag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre. Du vil treffe oss på DMS og Amfi kjøpesenter.

  Les mer

 • Bli frivillig aktivitetsvenn

  Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater eller på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat.

  Les mer

 • Lenvik kommune søker tilsynsførere for barn i fosterhjem

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til fylte 18 år. En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barnet og Lenvik Interkommunale Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

  Les mer

 • Brukerundersøkelser er i gang

  Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

  Les mer

 • Slutt på gratis el-bil parkering

  Fra 1. april 2017 innføres parkeringsavgift også for el-biler på kommunale avgiftsbelagte plasser. Denne kjøretøygruppen har frem til nå vært fritatt (nei, dette er ikke kommunens aprilspøk:-) ).

  Les mer

 • På tide å opprette SDP?

  Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

  Les mer

 • Overskudd også i 2016

  For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

  Les mer

 • Ny forskrift om feiing og tilsyn

  Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

  Les mer

 • Nytt nødnett

  Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

  Les mer

 • Lenvik synker med 12 centimeter

  Fra 1. mars 2017 skifter vi til nytt høydereferansesystem i Lenvik kommune. Da blir hele kommune liggende inntil 12 centimeter dypere i havet enn vi er vant til, og alle fjelltopper får redusert høyden sin i varierende grad.

  Les mer

 • Veileder mot hatkriminalitet

  Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

  Les mer

 • Forskriftsendring elgvald

  Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

  Les mer

 • Kommunen trenger avlaster-familier

  Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i 2017

  Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

  Les mer

 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem

  Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

  Les mer

 • Ny digital tjeneste: MinEiendom

  Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

  Les mer

 • Alle innbyggerne i Lenvik har fått kjernejournal

  1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakten

  Finnsnes interkommunale legevakt får fra 1. september nytt telefonnummer. Det nye nummeret 116 117 er felles for alle legevaktene i Norge.

  Les mer

 • Velkommen til nytt nettsted

  Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

  Les mer

 • Registrer lag og foreninger

  Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

  Les mer

 • Arkiv 2017

  Les mer

 • Arkiv 2016

  Les mer

 • Arkiv 2015

  Les mer