Barnebyen

"Å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge på en så helhetlig og gjennomgripende måte at byen framstår med en klar og tydelig oppvekstprofil.” - Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026.

Barnebyen - førr ungan!

Barn og unge er framtida, men også nåtiden. Hovedprosjektet Barnebyen hadde sin oppstart i 2007, og ble avsluttet i 2012. I dag er Barnebyen en del av Lenvik kommunes profil og koordineres av barnebyutvikleren. Barnebyen eies av Lenvik kommune, Profilgruppa og Finnsnes Forum. Finansiering av Barnebyen er et spleiselag mellom de tre eierne, i tillegg til betydelig egeninnsats og ekstern finansiering.

Barnebyen er å sette fokus på  kommunens satsningsområder barn og unge og folkehelse gjennom realisering av prosjekter, aktiviteter og tiltak.

En klar målsetting er å skape trivsel blant innbyggere, men også hos de som besøker Finnsnes.

Utstyrsbanken

Utlån av gratis utstyr til aktiviteter for frivillige organisasjoner, skoler, samt barn og familier. Utstyrsbanken er lokalisert i kulturhuset i Lenvik kommune. Alle som skal låne utstyr må være over 18 år og forevise gyldig legitimasjon. For skoler og barnehager er det mulig å låne utstyr på vegne av barna.

Utstyrsbanken inneholder:

 • Langrennsski
 • Slalåmski
 • Snowboard
 • Skøyter
 • 1 stk. kanohenger med 7 kanoer, årer og redningsvester
 • 1 stk. utstyrsbag med diverse friluftsutstyr

 Utstyrsbanken

Lån av skøyter gjøres hos Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken. Husk lånekort!

Alle forespørsler ang. utlån rettes til: utstyrsbank@lenvik.kommune.no

Utstyrsbanken er realisert med hjelp fra Troms fylkeskommune, gjensidigestiftelse, DnB nor-stiftelsen og arbeids- og velferdsdepartementets tilskuddsforvaltning.

Aktiviteter i Barnebyen

Actionuka

Action uka er et fartsfylt og spennende ferietilbud for ungdom i alderen 12-16 år. Tiltaket fanger opp blant annet barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk, manglende sosialt nettverk, få venner, ensomhet, eller i behov av å få seg nye venner.

Aktivitet og mestring

Tilbud for de mellom 12 og 16 år. Gruppen består av inntil 12 ungdommer som er på ulike aktiviteter en dag i uken. Eksempler på aktiviteter er skøyter, paintball, slalåm, bowling, innebandy, karate osv. Det er alltid voksne ledsagere som følger opp ungdommene i forbindelse med aktiviteter.

SLT koordinator og daglig leder av itdrettsrådet, har hatt ansvaret for tilbudet siden 2006.

Aktiv ferie

Barnebyen arrangerer ferietilbud i vinter og høstferie for alle barn  i 1.-7. klasse. Det tilbys ulike aktiviteter, blant annet: turn, ballspill, fjellturer, skilek, hockey og snøforming. Tilbudet er i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i Lenvik kommune. Påmelding skjer via Barnebyens side på Facebook.

 Aktiv vinterferie

Friluftsskolen

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på de mellom 10 og 14 år. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. For mer informasjon, se Midt-Troms friluftsråd

Pepperkakebyen

Pepperkakebyen er en fast tradisjon i Barnebyen. Barn og voksne, bedrifter, lag og foreninger, barnehager og skoler bidrar alle til denne faste førjulstradisjonen. I 2016 var Pepperkakebyen i Lenvik bibliotek. Her det også fortellerstund, tegneverksted, julefilm, kafè og masse mer!

Offisiell åpning er 1.desember hvert år.

Pepperkakebyen er et samarbeid mellom Lenvik bibliotek, Finnsnes Forum, Cafe Okazo, Midt-Troms musuem og Barnebyen.

 PepperkakebyenLogo pepperkakebyen

Rusfritt 16.mai arrangement

Barnebyen, Torsdagsklubben og ungdomsrådet arrangerer årlig et rusfritt 16. mai arrangement for ungdom under 18 år. Målet er å utsette alkoholdebuten for ungdom, ved å legge til rette for at det skjer noe som er mer attraktivt enn å oppsøke miljøer ute der det konsumeres mye alkohol.      

Ungdom møter næringsliv

Ungdom møter næringsliv er et fast arrangement for 9.klassinger i Midt-Troms. Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet og muligheten som finnes i regionen. En klar utfordring i Midt-Troms er å få kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. Mange unge utdanner seg bort fra hjemplassen, blant annet fordi de har for liten kunnskap om hvilke jobbmuligheter som finnes.

Arrangementet finner sted i Kulturhuset på Finnsnes. Her presenterer ulike bedrifter seg på stand, samt at det gjennomføres ulike foredrag. I 2016 ble det blant annet gjennomført foredrag om sjømatnæringa og forsvaret.

Barn og unges medvirkning

Lenvik kommune har ungdomsråd som ble etablert allerede på 1990-tallet. Det består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Det legges betydelig vekt på barns og unges medvirkning i kommunen.

Det er også laget en lokal læreplan for demokratiopplæring i skolen basert på Kunnskapsløftet 2006.

Når det gjelder BUK, må nevnes fordelinga av 100.000 kroner basert på innkomne søknader og etter innstilling fra ungdomsrådet. Ellers tar BUK opp alle typer saker som meldes inn fra skolenes elevråd, enten direkte til BUK eller via ungdomsrådet. «Barnebykonvensjonen – for vennlighet og respekt» som kommunestyret vedtok i 2014, ble først vedtatt i BUK. Ungdomsrådet har bl.a. deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av rusfrie 16.mai-arrangement, deltatt aktivt i arbeidet med å danne ungdommens regionråd, og har også begynt å se på hvordan man kan delta i prosessen rundt kommunereformen.

Barn og unges kommunestyre - BUK

I Lenvik har barn og unge sin egen demokratiske kanal Barn og Unges kommunestyre (BUK). Nytt BUK med 27 representanter velges hver høst.  BUK har som målsetting:

 • Å ta i bruk den resurs som barn og ungdom representerer i Lenvik
 • Et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen
 • Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
 • Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
 • Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
 • Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
 • Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.

BUK møtes to ganger i året og legger frem sine saker. Ordføreren er leder av møtene i BUK, mens ungdomsrådets leder trer inn i rollen som varaordfører.

Ungdomsråd
Elevråd
Barn og unges representant i plansaker

Sjumilssteget

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – “barnas grunnlov” -  kan flyttes fra teori til virkelighet. Lenvik kommune har vært pilotkommune i dette arbeidet.

 Gå til Sjumilssteget