Frisklivsentralen

Frisklivssentralen i Lenvik

Frisklivssentralen i Lenvik hjelper og støtter personer fra 18 år samt familier med barn fra 1.- klasse, som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk (voksne), gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Du trenger ikke ha en diagnose, eller være syk for å delta. Det er fastleger, autorisert helsepersonell eller NAV som skriver ut frisklivsresepter.

Når du har fått resept tar du kontakt med frisklivssentralen for å avtale tid for en oppstarts samtale. Det gjennomføres en samtale ved oppstart og en etter fullført reseptperiode. Det gjennomføres også motivasjonssamtaler underveis i hele prosessen. I løpet av oppstartsamtalen utarbeides det mål og en plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i seks måneder, og koster 500 kr. Målet etter deltakelse på frisklivssentralen er at du skal bli fysisk aktiv i din hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Aktivitetstilbudet ved frisklivssentralen er et variert gruppetrenings tilbud, både innendørs og utendørs året rundt. Hensikten er å gi deg forbedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og økt livskvalitet, i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Samtidig får du individuell veiledning og tilrettelegging ved behov. Noen trenger kunnskap, andre motivasjon eller bare et spark bak. Hva trenger du?

«Små skritt – Store forbedringer»

 

 

Timeplan for 2018

Timeplan

Gå gruppa

Treningen er variert med gange, diverse intervalltrening og foregår ute uansett vær. Treningen skal gi deg økt kondisjon, styrke, balanse, beveglighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Treningen er åpen for alle, og anbefales spesielt for de som har fått henvisning gra leg, fysioterapeut, NAV, eller andre. Se i timeplan for tidspunkt for treningen. Treningen blir ledet av frisklivsveiledere. Oppmøte på Frisklivssentralen.

Seniorgruppa

Styrketrening for eldre. Øvelser for hele kroppen i sittende og/eller stående.

Dette tilbudet er fall-forebyggende tilbud for eldre som bor hjemme. Treningen er ledet av fysioterapeut/frisklivsveileder. Dette tilbudet er gratis, og man må henvises av autorisert helsepersonell. Se i timpelan for tidspunkt. Sted for treningen er Frisklivssentralen.

Intervall og styrketrening

Med denne type trening to ganger i uka kan du raskt øke din kondisjon. Dette er intervalltrening med fire intervaller. Hver intervall er på fire minutter rask gange på tredemølle. Det er aktive "pauser" mellom innsatsperiodene. Etter intervalltreningen på mølla trener vi styrke med fokus på kjernemuskulatur og de store muskelgruppene. Oppmøte på frisklivssentralen. Dette er en treningsform som er forsket på, og som har vist seg å gi godt treningsutbytte!

Litt  om intervalltrening

Kreftgruppa

Dette er et gruppetilbud for pasienter med en kreftdiagnose som ønsker å bli mer fysisk aktiv og få bedre helse. Trening en gang i uken som inneholder kondisjonstrening, generell styrketrening og avspenning. En gang i måneden deltar kreftkoordinatoren som tar opp ulike temaer innen sykdomsmestring.

Oppmøte på frisklivssentralen.

Friskliv FLOW

En time basert på prinsippene rundt medisinsk yoga og pilates, rolige øvelser som passer alle. Fokus på bevegelighet, pust og kroppsbevissthet.

FLOW +

Et steg opp fra Friskliv FLOW timen, i tillegg til bevegelighet, pust og kroppsbevissthet, vil det være økt fokus på kjernemuskulatur, balanse og bekkenbunn.

Nærværsgruppa

Målgruppe: Arbeidstakere som har hyppig/gjentakende sykefravær, er langstidssykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt, hvor utfordringer knyttet til levevaner er en av årsakene til redusert helse.

Tilbudet innbefatter samtaler, veiledning og aktivitet og foregår på dagtid. Fokus er å øke prestasjon og nærvær på jobb. Tilbudet har 12 plasser og går over seks måneder. Oppstart januar og august.

Krav til deltakelse i minimum to treningsgrupper per uke igjennom forløpet. Se timeplan for treningstider.

Frisklivsresepten

Hvem kan få Frisklivsresept?

Både barn og unge, voksne og seniorer kan benytte seg av Frisklivssentralen.

De som har helsemessig vinning av å endre vaner kan få Frisklivsresept. Du kan få Frisklivsresept hos fastlege, helsesøster eller annet autorisert helsepersonell, samt at NAV kan henvise. Alle som bor eller jobber i Lenvik kommune kan få oppfølging fra Frisklivssentralen.

Hva inneholder en frisklivsresept?

Resepten innebefatter en helsesamtale ved start og slutt, oppfølging i perioden, tilbud om å delta i mange ulike aktiviteter, temakvelder, aktivitetsdager og tilbud om kostholdskurs.

I første samtale snakker man om hvilke mål den enkelte har og hvordan man kan oppnå disse. Sammen lager man en plan for reseptperioden. I siste samtale snakker man om hvordan det har gått og veien videre. Underveis har vi samtaler etter behov, vanligvis midtveis. Ved reseptavslutting prøver vi å finne det tilbudet som passer for deg blant de eksisterende tilbudene i kommunen (frivillig, offentlige eller private tilbud).

Hva kan jeg oppnå med en frisklivsresept?

Målet med oppfølgingen er å bidra til at deltageren blir i bedre stand til å ivareta sine helsevaner på egenhånd.

En nasjonal evaluering av frisklivssentraler viser følgende:
• Ca. 90 % er fornøyd med det tilbudet de får.
• Ca. 70 % gjennomfører hele eller store deler av opplegget.
• Fysisk form bedres med 12 %.
• Gjennomsnittlig aktivitetsnivå øker med drøyt 60 % og holder seg etter ett år.
Kilde: Evaluring av Frisklivssentralene som oppfølging til Grønn Resept, 2008

Hvor lenge varer en resept/oppfølging?

En Frisklivsresept varer i utgangspunktet i seks måneder fra deltageren starter, men noen trenger ikke så lang oppfølging - kanskje en samtale er nok - og noen trenger lengre tid for å endre vaner. Det blir gjort en individuell vurdering av behov og lengde.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for deg som trenger en starthjelp for å endre livsstil og som på sikt vil kunne klare deg på egenhånd, for eksempel ved å delta i et eksisterende varig tilbud ellers i kommunen. Oppfølgingen og tilbudene våre er diagnose uavhengig.

Hva kreves?

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:
• Ta ansvar for din egen helse
• Komme til oss og kunne benytte deg av tilbud på egenhånd
• Fungere i en gruppe med andre som ikke har diagnoser
• Være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Du må gjerne følges opp av andre i tillegg til oss (f.eks lege, fysioterapeut, sykehus), men vi kan ikke ha koordineringsansvaret eller delta i tverrfaglige grupper.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss ved å ringe til for å få mer informasjon eller å få satt opp en startsamtale.

Tlf: 974 83 819/77 88 32 54  E-post

Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.30

Oppmøtested: Finnsnes omsorgssenter.

Besøksadresse: Frisklivssentralen, Helsesenterveien 26, Finnsnes

 

Friskliv for barn og unge

"Friskliv barn og unge» er et tilbud til barn/unge fra i 1.- klasse og deres foreldre.

Vi kan tilby hjelp til å starte nye sunne vaner som bedrer barnas og familiens helse. Familiene som deltar vil få oppfølging ved gruppebasert og individuell veiledning.

Vårt fokus er morsomme hverdagsaktiviteter for foreldre og barn. Temaer som: -kosthold, fysisk aktivitet og helse, motivasjon og endring, grensesetting og samspill blir tatt opp.

Det legges opp til 12-ukers kurs, med regelmessig oppstart. Det blir individuell oppfølging etter behov.

Vi ønsker kontakt med familier som er motivert til å følge opplegget og som er villige til å sette av tid til å delta på samlingene.

Vil dere bli med? Ta kontakt med Helsesøstertjenesten eller barnets fastlege for henvisning!

Barn på tur

Friskliv barn og unge er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og Helsesøstertjenesten. For mer informasjon, ta kontakt på tlf.:
77 88 32 54/974 83 819

Fritidskortet

Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.Prosjektet kalles for «Fritidskort» og er en egen støtteordning som skal sikre barn deltakelse på en valgfri fritidsaktivitet i Barnebyen. Målgruppen er barn i Lenvik som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Behovene for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter gjør seg gjeldende med økt alder.

Les mer om Fritidskortet

Hvem er vi?

Frisklivssentralen i Lenvik har tre frisklivveiledere. Camilla Karolius(Fysioterapeut), Karoline Sandberg (Ergoterapeut) og Siv Hoel (psykiatrisk sykepleier). Alle har vi erfaring innen frisklivsarbeid både med gruppeaktiviteter og individuell veiledning og motivering. 

Frisklivsveilederne
Vi på frisklivssentralen møter deg der du er, og hjelper deg på vei mot ditt ønskede mål.

Send e-post

Aktiviteter og kurs

Bra-mat for bedre helse

Bra-mat Bra-mat

Man kan bli henvist til kostholdskurs av fastlegen sin, eller man kan kontakte Frisklivssentralen. Alle kan delta. Bra mat er et inspirasjonskurs som skal motivere, hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i kostholdet. På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne.

Kurset går over 5 kvelder på 2-3 timer. Leder for kursene er folkehelsekoordinator Karoline Sandberg. Kostnad: kr 500,-. Oppstart av kurs etter behov. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet. Link til kokebok

KiD - Kurs i Depresjonsmestring

Å føle tristhet eller nedstemthet er en naturlig del av vårt følelsesliv, ofte som reaksjon på belastninger, tap eller skuffelser. Slike perioder med tristhet varer vanligvis ikke lenge og funksjonsnivået er lite nedsatt. Det kalles depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til betydelig ubehag og en opplever vansker med å fungere sosialt, på jobb, i forhold til forpliktelser eller andre viktige områder i livet.

Formålet med kusert er å lære medotder og teknikker som kan benyttes for å mestre nedstemthet og depresjon. Kurset er basert på en arbeidsmetode med undervisning og øvelser på kurset samt hjemmeoppgaver der hensikten er å redusere intensitet, varighet og forekomst av symptomer på depresjon. Kurset er for voksne med milde til moderate depresjoner og går over 8 møter à 2,5 timer + to oppfølgingsmøter.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Ukas tur

Dette er et Turtrimtilbud i regi av Ti på Topp Lenvik som går over 10 uker fra juni-september hvor vi starter med de letteste og korteste turene og øker turlengde etter hvert, og hvor det bli en ny tur hver uke. Det blir lagt inn korte pauser underveis og en 10 minutters pause på toppen. Vi stiller med 2-3 turledere på hver tur. Turene gjennomføres i samarbeid med frivillige turledere og ansatte ved Frisklivssentralen.

Tur til Klauva

TemaTime

Frisklivssentralen arrangerer en tematime hver sjette uke, da med ulike temaer. Dette er forbeholdt deltakerne ved FLS. Det vil informeres fortløpende om tid, sted og tema.

Priser

Seks måneders resept 500 kr
Tilbud til barn under 18 år er Gratis!
Kostholds kurs «Bra Mat for bedre helse» 500 kr
Individuelle helsesamtaler 0 kr

Dokumenter

Folkehelse 2015 - en oversikt for Lenvik kommune

Andre nettsider

Fysioterapi

Ergoterapi