Vann og avløp

Vannmåler

Abonnenten kan selv installeres vannmåler gjennom sertifisert rørlegger. For installasjon, bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Etter installasjon skal vannmålerskjema sendes inn umiddelbart etter installasjon.

Søknadsskjema for registrer av ny/skiftet vannmåler finner du her

Les mer om vannmåler i Norm for installasjon av vannmålere i Lenvik kommune

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m dekkes av abonnenten. Abonnenten er selv ansvarlig for vedlikehold av egen måler. Kommunen kan gi pålegg om kontroll av måler. Kostnaden dekkes av abonnenten.

Vilkår

Følgende punkter er spesielt viktig å merke seg:

 • Innkjøp og installasjon besørges og bekostes av abonnenten.
 • Montering eller skift av måler skal alltid utføres av autorisert rørlegger.
 • Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold og kontroll av måleren.
 • Blir måleren skadet eller har stoppet skal abonnenten straks omgående sørge for skift av måler.
 • Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og kontroll.
 • Kommunen kan etter inspeksjon gi pålegg om kontroll eller skift av måleren.
 • Det beregnes gebyr for manglende vannmåleravlesning etter gjeldende satser.
 • Økt vannforbruk over måler på grunn av lekkasjer (wc-cisterne m.m.) belastes abonnent.

Abonnenter med boligeiendommer som har montert vannmåler har anledning til å endre fra målt forbruk til forbruk stipulert etter areal. Det må sendes skriftlig søknad Teknisk Drift, Lenvik kommune når abonnent ønsker å endre sin avtale.

Ved endring av avtale skal vannmåler avleses og kontrolleres av Teknisk drift. Avlesningsgebyr etter gjeldende satser blir belastet abonnent.

Vannmåleravlesning

Mot slutten av hvert år er abonnenter med vannmålere pliktig å lese av målerstanden på vannmåleren sin. 
Det er 3 metoder for å lese av vannmålerstanden.

1. Via SMS
2. På internett
3. Ved å sende/levere inn vannmålerkort til kommunen.

Avlesning på SMS

I Lenvik kommune bruker vi i første ledd SMS varsling til de av abonnentene vi når med denne varslingsmetoden. Hvis du har mottatt SMS varsling kan det svares på meldingen med målerstanden, det er viktig at kun målerstanden skrives i meldingen, ingen annen informasjon.

For alle næringsavtaler, offentlige bygninger, borettslag, i hovedsak alle avtaler uten et personnummer registrert, vil det ikke bli sendt ut SMS varsling, men et vannmålerkort.

Les mer om avlesning via SMS i veiledningen under.

Vannmåleravlesning med SMS, og "steg for steg" veiledning 

Veiledning SMS avlesning
Avlesning på internett eller ved å levere inn vannmålerkort

Hvis vi ikke får varslet abonnenten via SMS, eller at abonnenten ikke sender inn svar på SMS med målerstand innen fristen som er oppgitt i SMS ‘en, vil det bli sendt ut et vannmålerskjema i posten.

På vannmålerskjemaet står det informasjon om hvordan man melder inn målerstand via internett, målerstanden meldes inn på Leseav.no

Det er også mulighet for å sende inn eller levere svarblanketten nederst på vannmålerskjema til Lenvik kommune.

Husk:

Målerstand er kun siffer foran komma, sort med hvit skrift på de fleste målerne. Siffer etter komma og røde tall skal ikke tas med.

OBS! Dersom det registreres feil, er det bare å registrere en gang til. Det vil være siste avlesning som vil være gjeldende.

For vannmåler vist her er korrekt rapportert målerstandstand 2

Vannmålerikke les av disse

Har du spørsmål ta kontakt med oss på:

Epost: gebyr@lenvik.kommune.no
Tlf: 97 89 54 54
Besøk: Rådhusveien 8

Frist
Etter avlesningsfristen som fremgår av utsendt informasjon, kan det påberegnes et gebyr som fremgår under avsnittet "Kommunale gebyrer" i kommunens betalings- og gebyrregulativ (Pr. 2018 er gebyret på kr 1125,-). Dette skal dekke inn kommunens kostnader ved innhenting av manglende måleravlesning.

Gebyr og fritak

Alle som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er pliktig å betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyr beregnes enten pr. kvm. bruksareal eller ut fra fjorårets innrapportert vannmålerstand.

Oversikt over priser/gebyrnivå for vann og avløp finnes i kommunens gebyrregulativ.

Gebyrregulativ

For oversikt over de gjeldende kommunale gebyrer for egen eiendom, kan dette sjekkes ved å logge inn på tjenesten "Min Eiendom". Her finner man også også annen informasjon vedrørende egen eiendom.

Innlogging til Min Eiendom

Fritak
Hovedregelen for fritak for abonnement- og forbruksgebyr er fysisk frakopling fra det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet.
I særlige tilfeller kan det søkes fritak for abonnement- og forbruksgebyr for inntil 1 år, uten krav om frakopling. Søknad fremmes på skjema "Søknad om fritak kommunale gebyrer", på siden før søknadsskjema (under bolig og eiendom).

Gå til søknadsskjema

Kommunale vannverk

Lenvik kommune har seks kommunale vannverk

 • Finnsnes vannverk
 • Straumen (Rossfjord) vannverk
 • Gibostad vannverk
 • Lysnes vannverk
 • Fjordgård vannverk
 • Husøy vannverk

Alle kommunale vannverk leverer vann av god kvalitet under normale forhold.

Ved Finnsnes, Lysnes og Husøy vannverk er det montert UV-rensing. Vannverkene i Fjordgård, Straumen og Gibostad er det montert UV-rensing, samt direktefiltreringsanlegg. Lenvik kommune tar ukentlige vannprøver på Finnsnes vannverk. På de andre vannverkene tas vannprøver hver 2. uke.

Kommunale avløpsanlegg

Lenvik kommune har bygd ut avløpsanlegg på/i;

 • Finnsnes
 • Silsand
 • Husøy
 • Straumen
 • Gibostad
 • Fjordgård
 • Lysnes
 • Blomli
 • Finnfjordeidet

Lenvik kommune har i dag tre renseanlegg i drift. Finnsnesodden renseanlegg, som er et mekanisk renseanlegg. Og Blomli og Straumen renseanlegg, som er biologisk/kjemiske anlegg.

Lenvik kommune har 21 pumpestasjoner i drift.

Privat vannforsyning

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Les mer på Mattilsynets nettsider 

Private avløpsanlegg

Etablering av nye, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør.

Les mer om private avløpsanlegg

Telefonvarsling

Lenvik kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Nå kan du som innbygger eller kontaktpersoner for bedrifter kontrollere og eventuelt endre informasjonen om deg for slik varsling.

Kontroller eller endre din oppføring

Via UMS ServiceVarsling  sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert i ett definerte område. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og skal dermed heller ikke motta varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager).

Kontroller eller endre din oppføring

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert.

"Sårbare" abonnenter

Lenvik kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og organisasjoner med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

• Alders og sykehjem

• Frisører

• Hoteller

• Leger/medisinsk

• Næringsmiddelindustri

• Renserier/vaskerier

• Restauranter/spisesteder

• Skole/barnehage

• Sykehus

• Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent. (Merk av rubrikk nederst på side for notering av kontaktinformasjon).

Aktuelle skjemaer

Søknadsskjema for tilkobling, utslipp av sanitært avløpsvann, melding om montert vannmåler m.m. finnes på siden for søknadsskjema, under menyen "Vann og avløp"

Søknadsskjemaer

Lover og forskrifter

Lenvik kommunes betalings- og gebyrregulativ

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Lenvik kommune

Forurensningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-3

Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2

Matloven

Forbrukerkjøpsloven

Produktansvarsloven

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften kap. 16