Mindre avløpsanlegg

Etablering av nye, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg, er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør. Minste krav er ADK 1 sertifikat.

Valg av avløpsløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Utløp fra slamavskiller

Utslippsvannet fra en slamavskiller til resipient er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:
• Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
• Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
• Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette. For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

Krav til slamavskillere

Med slamavskillere menes her både septiktank og avløpsanlegg.

• Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
• Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
• Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Typer avløpsanlegg

Det finnes mange typer avløpsanlegg som er aktuelle for private utbyggere:

• Slamavskiller med direkte utslipp til sjø
• Infiltrasjonsanlegg
• Sandfilteranlegg
• Biologisk minirenseanlegg
• Avløpsløsninger med kildeseparering av svartvann og gråvann

Godkjenning og oppgradering av anlegg

Privat avløpsanlegg er et søknadspliktige tiltak, som skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. plan - og bygningsloven. Planlagt avløpsanlegg skal være godkjent av før byggestart. Godkjenningen skal inneholde beskrivelse av planlagt avløpsanlegg og utslippstillatelse. Utbedring/reparasjon av eksisterende skal omsøkes med søknad om utslippstillatelse.

OBS: Lenvik kommune har laget en nytt skjema for utslippssøknad. Formålet med det nye skjemaet er å forenkle søknadsprosessen for de som søker for å oppgradere sitt avløpsanlegg. Da dette må behandles både etter plan og bygningsloven og forurensningsloven kan det bli en omfattende prosess. Dette skjema skal også brukes ved vanlig byggesøknad der utslipp må omsøkes, og er tilgjengelig på siden for "Søknadsskjema", under "Plan og teknisk"/"Vann og avløp".

Skjemaet inneholder alle vedlegg som som trengs i søknaden:
- Utslippssøknad for lenvik kommune (ny 1. april 2017)
- Erklæring om ansvarsrett (5181)*
- Gjennomføringsplan (5185)*
- Nabovarsel (Kvittering og opplysninger gitt)*

*Skjema er også tilgjengelig hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Denne veilederen er direkte knytta til utfylling av skjema og viser til hva som må fylles ut for at søknad er komplett.

Åpne veileder

Gebyr og fritak

Alle eiere av eiendommer tilknyttet privat slamanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Slamavskiller tømmes hovedsakelig hvert 2. år, men i noen tilfeller kan årlig tømming være nødvendig eller påkrevd. Oversikt over priser/gebyrnivå for slamtømming i Lenvik kommune, finnes i kommunens gebyrregulativ.

Gebyrregulativ

For oversikt over de gjeldende kommunale gebyrer for egen eiendom, kan dette sjekkes ved å logge inn på tjenesten "Min Eiendom". Her finner man også også annen informasjon vedrørende egen eiendom.

Innlogging til Min Eiendom

Fritak
Etter søknad kan kommunen unnta bestemte eiendommer fra ordningen. Fritak gis først etter skriftlig søknad og kun for en hel tømmeperiode som vanligvis er 2 år, men som i noen tilfeller kan være 1 år. Forutsetningen for å søke fritak er at det skal søkes fritak fram i tid, fra 1. januar påfølgende år. Det må søkes om ytterligere fritak for hver tømmeperiode. Maksimum fritak for tømming er satt til 4 år sammenhengende, med mindre særlige grunner foreligger. Kriteriet for fritak er at anlegget ikke er i bruk. Tømming utenfor tømmeperiode, eller i en fritaksperiode må selv bekostes av eier. Eiere med fritidsabonnement kan ikke søke fritak for slamgebyr.

Søknad fremmes på skjema "Søknad om fritak kommunale gebyrer", på siden før søknadsskjema (under bolig og eiendom).

Gå til søknadsskjema

Krav til kompetanse

Krav til kompetanse for prosjekterende og utførende personell

Aktuelle dokumenter

Søknad fremmes på skjema "Utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter" (under vann og avløp).

Gå til siden for søknadsskjema

Veiledning til søker

Vedlegg A - Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig

Vedlegg C - Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Vedlegg D - Kartvedlegg til utslippssøknad

Vedlegg F - Oversikt over berørte interesser

Aktuelle nettsider

Valg av avløpsløsning

Krav til søknad om utslipp

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av tilhørende gebyr

Søknadsskjema/veiledninger

Norsk VA-norm