Vei og trafikk

Parkering

Hovedmålet med parkeringsregulering og håndhevelse på Finnsnes, er å skape en trafikksikker og ryddig parkeringssituasjon, effektiv utnyttelse av offentlige og private parkeringsanlegg, samt å sørge for fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Videre er parkeringspolitikken et viktig virkemiddel for å regulere byens biltrafikk og for å legge forholdene til rette for god og rask fremkommelighet.

Ved hensettelse av kjøretøy aksepterer fører de skiltede parkeringsvilkår, selv om føreren ikke forlater kjøretøyet.

Parkeringsvilkår

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker. 

Alle parkeringsplasser i Lenvik kommune (kommunale og private) som er regulert med betalt parkering, kan benyttes med Easypark-appen.

Les mer om mobilbetalt parkering

Trafikkontoret

Trafikkontoret er tillagt politimyndighet for håndheving av parkeringsbestemmelsene i hht. Vegtrafikkloven med forskrifter, og

- har ansvaret for den offentligrettslige parkeringsordningen på Finnsnes
- besørger vedlikehold av automater og skilt
- utarbeider skiltplaner i kommunen
- behandler søknader om parkeringsdispensasjoner fra håndverkere og andre yrkesgrupper med spesielle behov
- tildeler torgplasser
- har ansvaret for beplantning i Finnsnes sentrum
- kan tilby privat parkeringsregulering til borettslag og andre grunneiere

Parkering for forflytningshemmede

Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele landet:

  • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid,
  • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt (dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid),
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.


Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Hvem kan få tillatelsen og hvordan?

Personer som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre særlige behov kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse. I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere.

Legeerklæring vedlegges.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknaden behandles av et utvalg, bestående av representant for forflytningshemmede, kommunelege 1, Trafikkontoret og Kundetorget. Utvalget har møte ca. 5-6 ganger pr. år.

Gebyr og kontrollsanksjon

Fra 1.1.2017 ble det innført nytt regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Størrelsen på gebyr og sanksjon er samordnet til like beløp på private og kommunale parkeringsplasser over hele landet, og er på henholdsvis kr 300,-, kr 600,- og kr 900,-. Tidligere begreper som "kontrollavgift" og "tilleggsavgift" er erstattet av begrepet «kontrollsanksjon». Benevnelsen parkeringsgebyr videreføres.

Parkeringsgebyr
  • Parkeringsgebyr kroner 900,- ilegges når kjøretøy står i strid med Vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftene, - for eksempel på fortau, på bakketopp, i gangfelt eller i strid med parkering forbudt. Parkeringsgebyr kan kun illegges av politi eller kommunale parkeringsvakter. Ved parkeringsgebyr gjelder ikke "5-minutters regelen", som for ved "kontrollsanksjon".
Kontrollsanksjon
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300,-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid (+ 5 min), parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600,- 
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900,- 

Klage

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se utfyllende informasjon om standardvilkår etc hos parkeringsklagenemnda.no.

 

Lover og forskrifter

Nyttige lenker til andre nettsteder  

Vegtrafikkloven

Trafikkregler

Skiltforskrifter 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr (ny 2017)

Parkeringsforskriften (ny 2017)

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Om privatrettslig håndheving, se parkeringsklagenemnda.no

Vei og trafikk

Besøksadresse:

Sandvikveien 49
9300 Finnsnes

Posadresse:

Pb 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00