Planarbeid i Lenvik kommune

Innledning

Planleggingens grunnleggende formål er å legge bedre til rette for å nå de mål og situasjoner for framtida som en kanskje ellers ikke ville ha nådd. Lenvik kommune ønsker å jobbe planmessig og målbevisst, noe som skal resultere i at vi får utrettet mest mulig, samtidig som vi kvalitetssikrer arbeidet vi gjør. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen til Lenvik kommune, og du kan nå følge kommunens spennende planprosesser på vår hjemmeside.

Påbegynt planarbeid

Kommunedelplan for bynære områder

Detaljregulering for Gibostadbukta

I forbindelse med Gibostad grendeutvalg sitt arbeid med stedsutvikling på Gibostad er behovet for oppdatering av reguleringsplanene på Gibostad blitt aktualisert. Det er ønske om å revitalisere område rundt de verneverdige bygningene i «Gamle Gibostad» og man ønsker rom for nye boliger, næringsaktivitet og videreutvikling av området som en kulturarena.

Basert på Grendeutvalgets og andre aktørers ønsker for revitalisering og videre utvikling av området har Lenvik kommune tatt initiativ til en revidering av flere planer rundt Gibostadbukta. Området har i dag fire gjeldende reguleringsplaner som mer eller mindre overlapper hverandre. Reguleringsplanene er vedtatt mellom 1978 og 2009. Dette gjør at planens bestemmelser knyttet til arealformål, utnyttelse og bestemmelser er ulike og til dels utdaterte. En del av de opprinnelige planene har ikke blitt realisert og etablering av annen aktivitet i området krever omregulering. Nå er det tid og mulighet for å tenke nytt og være med på å videreutvikle Gibostad som et attraktivt tettsted i Midt Troms og Lenvik.

Utvalg for miljø og forvaltning/planutvalget vedtok i sak 76/16 å igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for Gibostadbukta som vil erstatte reguleringsplanene mellom Varnesveien og Gibostad, Gamle Gibostad, Gibostad brygge og Småbåthavn Gibostad.

Innspill / Merknader

I forbindelse med utarbeiding av planprogrammet ble det invitert til å komme med konkrete innspill, forslag og ønsker til arealbruk, områder som bør sikres som framtidige friluftsområder, aktuelle boligområder osv. Vi har mottatt en rekke innspill som vi jobber videre, men ønsker fortsatt å høre fra dere.

Eksempel på innspill kan være:
 - Har du utbyggingsplaner?
 - Tanker om byggeskikk?
 - Er det områder som bør settes av til spesielle formål?
 - Er det spesielle områder, hus, trær lekeområder som bør bevares?
 - Er det områder som er spesielt trafikkfarlige?

Har du innspill og synspunkt til hva som bør tas med i planene, kunnskap om verneverdige hus eller andre meldinger kan du sende disse pr. e-post til postmottak@lenvik.kommune.no , merket Gibostadbukta eller pr. post til Lenvik kommune, PB 602, 9306 Finnsnes.
Merknader og innspill m.v. som måtte komme blir journalført i kommunens postlister.

Planprogram for Gibostadbukta

Illustrasjon som viser planområdet med vanlig grunnkart...

Illustrasjon som viser dagens plansituasjon med den foreslåtte plangrensen...

Illustrasjon som viser berørte eiendommer med gård- og bruksnummer...

Høring

Høringer blir gjennomført  som en del av utredninger av omfattende eller omstridte saker. De berørte, eller de som har interesser i saken, gis med det mulighet til å gi uttrykk for sin mening. Å sende en sak til høring betyr å samle inn uttalelser, kommentarer og råd fra ulike hold og høringsinstanser, som har rett til å uttale seg. De aller fleste planer legges ut på høring.

Se aktuelle høringer

Planstrategi

Planstrategien er et nytt verktøy i plan- og bygningslova, og har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er ikke en plan, men retningsgrivende for kommunens planlegging. Den skal fungere som et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere.

Les mer om planstrategi

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som inneholder langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen skal trekke opp «kursen» for framtidig samfunnsutvikling og hvilke områder det skal fokuseres på for å «komme dit».

Les mer om kommuneplan

Kommunedelplaner

Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder og en slik plan inneholder hovedmål og rammer for den kommunale virksomheten i perspektivet 1-12 år. En kommunedelplan setter krav til en omfattende planprosess hvor det må utarbeides en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.

Her finner du kommunedelplanene til Lenvik kommune

Område- og detaljreguleringplaner

En reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge – og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser. En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller en detaljregulering.

Her kan du finne reguleringsplanene i Lenvik kommune

Sektor-/temaplaner

En sektor-/temaplan forteller hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted.

Her kan du finne sektor-/temaplanene til Lenvik kommune

Handlingsplaner

En handlingsplan beskriver i detalj prioriteringer og gjennomføring av statlige satsinger. Fra statlig hold settes det krav til at kommunen skal utarbeide handlingsplaner på ulike områder.

Her finner du dagens handlingsplaner, planarbeid som pågår (planer som ikke er vedtatt) og tidligere (utgåtte) handlingsplaner.

Her kan du finne handlingsplanene til Lenvik kommune

Utbyggingsavtaler (UA)

Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, er kommunen forpliktet til å sikre et godt bomiljø gjennom å påse at all teknisk infrastruktur som veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg, friområder osv. opparbeides i henhold til gjeldende reguleringsplan og relevante standardkrav i kommunalteknisk norm.

Dersom en reguleringsplan forutsetter opparbeidelse av offentlig infrastruktur, skal det inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av en reguleringsplan. Dette har kommunestyret bestemt. Utbyggingsavtaler inngås derfor både ved utbygging av boliger og handels- og næringsområder.

Her kan du finne utbyggingsavtaler i Lenvik kommune

Regionalt planarbeid

Planleggingen på regionalt nivå skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Planer og strategier for Troms ivaretar regionale interesser og angir politisk ønsket retning i utvikling av fylket. Regional planmyndighet har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse. I tillegg utarbeides strategidokumenter på ulike felt.

Midt-Troms regionråd og Sør-Troms regionråd har gått sammen om et felles prosjekt, Kystplan Midt- og Sør-Troms, et interkommunalt plansamarbeid som omfatter sjøområdene i 13 kommuner.

Les mer om kystplan for Midt- og Sør-Troms.

Regional planstrategi, fylkesplan for Troms, strategier og utredninger innenfor bl.a. næring og kultur finnes på fylkeskommunens nettsider

Troms Fylkeskommune - planer og strategier