Høringer

Høringer i Lenvik kommune

Høringer blir gjennomført  som en del av utredninger av omfattende eller omstridte saker. De berørte, eller de som har interesser i saken, gis med det mulighet til å gi uttrykk for sin mening. Å sende en sak til høring betyr å samle inn uttalelser, kommentarer og råd fra ulike hold og høringsinstanser, som har rett til å uttale seg.

Et høringsutkast eller en høringsuttalelse er et dokument der en har skrevet ned diskusjonen og argumentene fra en offentlig høring eller en høringsrunde. Høringer er som oftest lovpålagte. I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven § 5-2.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Aktuelle høringer:

 

Saker som har vært til høring 2018

 

Saker som har vært til høring 2017

Detaljreguleringsplan 1931201701 "Detaljregulering Markveien" - frist 9.1.2018

Utvalg for miljø og forvaltning behandlet i møte 2/11-17 «Planforslag – Kommunal detaljregulering Markveien» (k.sak 97/17).

Følgende vedtak ble fattet:

Vedtak: Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtar å legge forslag til reguleringsplan PID 1931201701 «Markveien, Gibostad» datert 11.10.2017 ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10.

Bakgrunn for reguleringsplanen: Hovedmålet med planen er å omregulere kommunal eiendom fra formål «daghjem» som ikke lenger er aktuelt, til boligtomter som er etterspurt på Gibostad. Arealer som har planfaglig betydning for å løse adkomst og infrastruktur er tatt med i planområdet.

Planen omfatter følgende formål: - Boligbebyggelse - Renovasjonsanlegg - Veg og annen veggrunn - Trase teknisk infrastruktur - Friområde

Planområdet omfatter foruten Lenvik kommunes eiendommer 84/23 og 84/245, en mindre del av 84/3 som er i privat eie. Boligtomt merket (1) og en liten del av turdrag merket GTD berøres av dette forholdet.

Planrelaterte dokumenter:

Saksfremlegg til UMF ifm utlegging til offentlig ettersyn, datert 12.10.2017

Saksprotokoll fra UMF ifm utlegging til offentlig ettersyn, datert 2.11.2017

1 - Forslag til plankart, sist revidert 11.10.2017

2 - Forslag til bestemmelser, sist revidert 11.10.2017

3 - Forslag til planbeskrivelse, sist revidert 11.10.2017

4 - Vurdering mot naturmangfoldsloven, datert 14.09.2017

5 - Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 14.09.2017

6 - Tiltaksanalyse, datert 28.04.2017

7 - Resultater fra Kulturminneundersøkelse, datert 21.09.2017

For nærmere informasjon om planens innhold vises til øvrige dokumenter som er utarbeidet i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter.

Høringsfrist: 9.01.2018.

Merknader, opplysninger og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til: Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes. Merk innsendingen med "PID 201701 - Markveien".

Artikkel publisert: 22.11.2017

Høring oppvekstplan 2018 - 2020 - frist 16.12.2017

Utvalg for oppvekst og kultur i Lenvik fikk seg forelagt det vedlagte forslaget til oppvekstplan for Lenvik kommune, og gjorde følgende vedtak i sak 41/17 i utvalgsmøtet 16. november 2017:

"Som styringsgruppe for arbeidet med oppvekstplanen vedtar utvalget for oppvekst og kultur å sende det framlagte forslaget ut på høring".

Les høringsutkastet

Høringsfrist: 16. desember 2017

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til:

Lenvik kommune, v/Odd Fredriksen, postboks 602, 9306 Finnsnes. Merk innsendingen med "Høring oppvekstplan"

Detaljreguleringsplan 1931201703 - Privat detaljregulering Durmålsvika småbåthavn - frist 23.12.2017

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid på Gnr./Bnr. 36/94.
Det planlegges å anlegge en småbåthavn i Durmålsvika i Lenvik kommune for å sikre enklere og tryggere bruk av båt, samt å kunne tilrettelegge for maritimt næringsliv. Planen utarbeides på vegne av grunneiere Anita Seljenes og Jan Hugo Seljenes, Lenvik.

Det ble i det faste utvalget for plansaker (UMF) den 2.11.2017 (UMF sak 99/17), avgjort at planen ikke utløser behov for
konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.

Se planområdet direkte i kommunens kartløsning...

Se planområdet i PDF fil...

 

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig innen 23.12.2017.
Merknadene må sendes til til Nor Ingeniør AS, Laukhellaveien 31, 9303 SILSAND eller til post@noringenior.no.
Kontakt per telefon: 40454283 eller 48053269.

Artikkel publisert: 30/11-2017.

Detaljreguleringsplan 1931201606 "Gang og sykkelvei FV86 Silsand - Islandsbotn" - frist 5.12.2017

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune legger i samarbeid med Lenvik kommune et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i perioden 23.10.2017 til 04.12.2017

Planen er tilgjengelig på nettsidene www.vegvesen.no/vegprosjekter og Lenvik kommunes nettside.

Planen er tilgjengelig i fysisk form på Rådhuset i Lenvik kommune, Kundetorget/Foajè, Rådhusvegen 8, 9300 FINNSNES og på Finnsnes trafkkstasjon, Kirkegårdsveien 1A,9300 FINNSNES.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 86 fra Silsand til idrettsanlegget i Islandsbotn. Gang- og sykkelvegen er i all hovedsak planlagt på nordsiden av fv. 86 med planskilt kryssing av fv. 86 i Islandsbotn. I planen er det også lagt til rette for oppgradering av busslommer og tilgjengelighet til disse.

Etablering av gang- og sykkelveg på strekningen skal bidra til økt trafkksikkerhet spesielt for «myke» trafikanter og stimulere til økt bruk av sykkel og mer ferdsel til fots. Statens vegvesen vil arrangere et åpent møte og en utekontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Dato, tidspunkt og sted for et åpent møte og utekontordag vil bli annonsert senere.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig innen 05.12.2017.
Merknadene må sendes til til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ eller til firmapost-nord@vegvesen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kjell Ove Schei, tlf. 901 89 027, e-post: kjell.ove.schei@vegvesen.no
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelle linker/dokumenter til nedlasting:

Se planområdet direkte i Lenvik kommune sin kartløsning...

Adresseliste berørte parter...

Annonse offentlig ettersyn...

Forslag reguleringsbestemmelser...

Illustrasjoner...

Forslag til planbeskrivelse...

Forslag til plankart (flersidig hefte)...

ROS analyse for planområdet...

Offentlig ettersyn og høring - privat detaljregulering - Fjordgård fiskerihavn - frist 5.9.2017

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i møte 27.06.2017 sak 70/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fjordgård fiskerihavn datert 14.6.2017 ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §§12-10 og 12-11.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Fjordgård Fiskerihavn skal tilrettelegge for bedre forhold for fiskere, havbruks-, og sjøtransportnæringen og fritidsbåteiere i området.

Planen er omregulering av planID 346 «Fjordgård båthavn» og formålet med endring av reguleringsplan er å legge til rette for en bedret planløsning både for land- og sjøområdet med etablering av nytt næringsareal sør i området.

Planforslaget er tilgjengelig på kommunens internettsider og i papirutgave i kundetorget på Lenvik Rådhus.
Høringsfrist for merknader er 5.9.2017

Merknader, opplysninger og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til:
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Følgende dokumenter kan lastes ned:

1) Forslag til plankart...

2) Forslag til planbestemmelser...

3) Forslag til planbeskrivelse...

4) Illustrasjonsplan med koter...

5) Illustrasjonsplan uten koter...

6) Risiko og sårbarhetsanalyse...

7) NVE tiltaksplan Fjordgård...

8) Notat Geoteknisk vurdering - Rambøll...

9) Datarapport Grunnundersøkelser - Rambøll...

10) Rapport sikringstiltak NVE...

11) Uttalelse fra Kystverket...

Artikkelen publisert: 6.7-2017.

Vedtatt reguleringsplan - Amfi 2 - frist 23.8.2017

I medhold av plan og bygningslovens §12-12 har Lenvik kommunestyre vedtatt detaljreguleringsplan "Amfi Finnsnes 2" , planID 1931201603.

Planen ble vedtatt i lenvik kommunestyre, sak 84/17 den 29.06.2017. Planområdets størrelse er 10 990 m2, og er lokalisert til Finnsnes sentrum; Bernh. Lunds vei, Meierigata og Ringveien.Planen legger til rette for bebyggelse med formål forretning, tjenesteyting, kontor, bolig og parkeringsanlegg i tillegg til kjøreveg, gatetun og fortau.

Planen gjelder fra vedtaksdato. Planens kart, bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig ved å klikke på linkene nedenfor.

Kommunestyrets vedtak av plan kan påklages i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens §28. Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing, jf. plan og bygningslovens kap. 15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Melding om vedtak

Saksfremlegg

Plankart 1

Plankart 2

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Trafikkanalyse

Illustrasjonsmateriale

Offentlig ettersyn og høring: Kommuneplanens samfunnsdel - rullering av handlingsdel - frist 22.8.17

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 77/17 å gjøre offentlig forslag til rullert handlingsdel jf. Plan og bygningslovens §11.4. Etter høringsfristen behandles saken i UMF 7.september og kommunestyret 28.september.

Forslag til rullert handlingsdel

Saksframlegg

Saksprotokoll

Høringsfrist er 22.8.17

Innspill må være skriftlig og sendes:

Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes

eller som epost til : postmottak@lenvik.kommune.no

Varsel om planoppstart og høring/ offentlig ettersyn av planprogram for "Klubben næringspark" - frist 31.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med reguleringsplanprosess for: «Klubben næringspark» planID 1931201702.

Formålet med arbeidet er å legge til rette for næringsområde primært for marin næringsvirksomhet. Planområdet er om lag 1020 dekar, og dekker både sjø- og landarealer. Området kan bli innsnevret etter nærmere vurderinger i planarbeidet. Hjemmelshavere for eiendommer som inngår i planområdet og naboer varsles i særskilt brev.

Planen utløser krav om konsekvensutredning, og skal behandles etter 
«Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven».
I medhold av pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram, som viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes, og hvem som skal medvirke i utarbeidelse av planforslag. Planprogrammet er tilgjengelig på følgende steder:

www.lenvik.kommune.no
Lenvik rådhus – foajé

Lenvik kommune inviterer grunneiere, naboer og interesserte til informasjonsmøte på Lenvik rådhus, kommunestyresalen onsdag 21. juni 2017 kl 19.00.

Opplysninger, innspill eller innspill til planarbeidet- samt uttalelser til planprogrammet mv. sendes skriftlig til 
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 Finnsnes eller  i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.
Merk innsendinger med "Klubben næringspark".

Ønsker du å komme med innspill til planarbeidet, så kan du bruke følgende skjema og maile det eller skrive det ut.
Last ned skjema for å komme med innspill til plarbeidet...

Utfylt skjema sendes pr. epost eller post. Adresser står lengre ned i denne artikkelen.

Følgende dokumenter kan lastes ned:

1_Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram.pdf

2_Saksfremlegg behandling av planprogram.pdf

3_Saksprotokoll behandling av planprogram.pdf

4_Forslag til planprogram.pdf

5_Foreslått plangrense.pdf

6_Utsnitt kommuneplanens arealdel for landområder og sjøområder.pdf

7_Tiltaksanalyse innenfor foreslåtte plangrense.pdf

8_Powerpointpresentasjon fra bygdemøte med Grasmyr bygdelag.pdf

9_Saksfremlegg UMF sak 11/17 - oppstart kommunalt utviklingsprosjekt.pdf

10_Saksprotokoll UMF sak 11/17 - oppstart kommunalt utviklingsprosjekt.pdf

Vedtatt detaljreguleringsplan - Kommunal detaljregulering - Småsandneset båthavn - frist 20.6.2017

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har Lenvik kommunestyre egengodkjent detaljreguleringsplan «Småsandneset båthavn, planID 1931-201605». Planområdet omfatter gnr/bnr 111/9, 111/28, 111/31 og 111/42. Planen ble egengodkjent i Lenvik kommunestyre, sak 38/17 den 11.5.2017.

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre havnelokalitet i Baltsfjord med mulighet for landbase for sjørettet næringsaktivitet og parkeringsareal for brukere av havnen.
Planen gjelder fra vedtaksdato.

Kommunestyrets egengodkjenning av plan kan påklages i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing, jf. plan og bygningslovens kap. 15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Innspill, klager og/eller krav sendes skriftlig til: postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til:
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes.

PDF av vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse kan sees og lastes ned fra kommunens planregister ved å følge linken herunder.
Se dokumenter tilhørende planen i planregisteret...

Varsel om oppstart av kommunal detaljregulering - Fredly / Karoliushaugen, Finnsnes - høringsfrist 15.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljregulering for Fredly – planID 201610

Formålet med arbeidet er primært å sikre forsvarlige trafikk- og adkomstforhold fra offentlig vei til hele området, men også å se på mulige utbyggingsalternativ og utnyttelse i området. Planområdet er på ca. 38,9 daa.

Hjemmelshavere for eiendommer som inngår i planområdet varsles i særskilt brev.

Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning, da dette er utredet på høyere plannivå (sentrumsplan Finnsnes).

Se oversikt over planområdet i Lenvik kommunes kartløsning på nett.

Opplysninger og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til:
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes

Høringsfrist er 15. juni 2017.

Varsel om oppstart av reguleringsendring - Markveien, Gibostad - høringsfrist 15.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid reguleringsplanprosess for Markveien – planID 201701

Formålet med arbeidet er å omregulere deler av reguleringsplan «Gibostad øvre område» for å legge til rette for flere boligtomter.  Deler av området har tidligere vært regulert til daghjem.  Planområdet er på ca. 12 daa.

Hjemmelshavere for eiendommer som inngår i planområdet varsles i særskilt brev.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Se oversikt over planområdet i Lenvik kommunes kartløsning på nett.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til:  postmottak@lenvik.kommune.no eller pr brev til:
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes

Høringsfrist er 15. juni 2017.

Kommunedelplan vann, avløp og overvann (VAO) - høringsfrist 10.05.2017

Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogramforslag til offentlig ettersyn

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 29/17 å igangsette arbeidet med kommunedelplan vann, avløp og overvann (VAO). Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 4-1, 4-2, 11-1, 12-8 og 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet skal gjennomføres på bakgrunn av planprogram vedtatt av Lenvik kommunestyre. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter hele kommunen. Kommunedelplan VAO skal legge føringer for framtidig utvikling av VAO, herunder forvaltning, fornying, utvidelse og vannmiljø. Formålet med kommunedelplan VAO er å definere kommunens ansvar ihht. gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal den synliggjøre kommunens målsettinger for eksisterende og framtidig vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering i Lenvik kommune.

Planprogrammet skal sikre at planarbeidet skjer på en god måte og at de forhold som må og bør utredes (kunnskap) som grunnlag for utarbeidelse av selve planforslaget blir gjennomført. Forslag til planprogram legges nå ut til offentlig ettersyn. Det er viktig at de som har synspunkt til hvordan planarbeidet bør gjennomføres og hvilke forhold som bør utredes og inngå i gjennomføringa av arbeidet kommer med innspill. Lag, foreninger og interesseorganisasjoner som har interesse av arbeidet oppfordres i så måte spesielt til å gjøre dette.

Forslaget til planprogram er lagt ut på kommunens internettside mens papirutgave av planprogrammet er lagt ut i kundetorget på Lenvik Rådhus. Informasjon om det aktuelle planarbeidet vil bli løpende lagt ut på kommunens hjemmeside.

Se det aktuelle planområdet... 

Last ned forslag til planprogram VAO...

Last ned saksframlegg og vedtak fra UMF sak 29/17, datert 16/3-2017...

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til:  postmottak@lenvik.kommune.no
eller pr brev til:
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes

Høringsfrist er 10. mai 2017

Statlig tilskuddordning - bredbåndsutbygging - prioriteringsliste - høringsfrist 1.5.2017

Fra 2014 kom en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Tilskuddsordningen er søknadsbasert for å gjøre fordelingen og bruken av de statlige bredbåndsmidlene mer målrettet mot områder med husstander uten bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbåndsnettet skal være ute til høring i minst 1 måned. Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Lenvik kommune, organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner, etc. inviteres til å levere høringsuttalelse

Kommunens frist for innsending av søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er 3. mai 2017.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.
Lenvik kommune prioriter følgende strekninger: Gibostad – Skognes Kvannåsen – Grasmyrskogen – Nybygda - Kvannlia Laksfjord – Vågan – Russevåg – Solberg Laksfjord – Stormoen – Johnsgård – Tranøy grense

Samferdselsdepartementet har fastlagt 6 evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte: 1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet 2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt 3. Lokal medfinansiering 4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud 6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivt for innbyggerne, næringslivet og besøkende.
Innspill til utbyggingsplanene sendes til postmottak@lenvik.kommune.no, og kontaktperson for spørsmål vil være IKT-sjef Stian Eidissen tlf: 995 62 207 /stian.eidissen@lenvik.kommune.no.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: www.nkom.no.

Frist: 1. mai 2017

Helse og omsorgsplan 2017-2020 - høringsfrist 10.4.17

Lenvik kommune sender med dette revidert Helse- og omsorgsplan for Lenvik kommune ut på høring.

Hovedformålet med ny Helse- og omsorgsplan er å sikre at lovkrav oppfylles, at vedtatte prinsipper og innsatsområder er i tråd med gjeldende kommuneplan, ivaretakelse av politiske vedtak og statlige målsettinger og styringssignaler

Planen er en sektorplan og gjelder for alle som bor i Lenvik kommune.

Høringsutkast - Helse og omsorgsplan 2017-2020

Hovedstrategien i planen er å styrke det forebyggende folkehelsearbeidet, ha fokus på barn og unge, brukermedvirkning, aktivitet og samarbeid med frivillige organisasjoner og styrke den hjemmebaserte tjenesten slik at flest mulig får bo hjemme lengst mulig.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til:  postmottak@lenvik.kommune.no
eller pr brev til:
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes

Høringsfrist er 10. april 2017

Forslag om opprettelse av Rossfjordstraumen marine verneområde - frist 4.4.17

Fylkesmannen i Troms sender i disse dager ut høringsforslag om tre marine verneområder i Troms. I Lenvik kommune er det forslag om opprettelse av Rossfjordstraumen marine verneområde. De to øvrige områdene er Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune og Rystraumen i Tromsø kommune. Brev om verneforslagene går til høringsinstansene og berørte grunneiere med post.

Lenvik kommune vil behandle saken i kommunestyre over nyttår og gi egen høringsuttalelse.

Dokumenter og kart i forbindelse med høringen kan sees på nettsiden til Fylkesmannen i Troms ved å følge linken under:

Dokumenter og kart hos Fylkesmannen i Troms...

Se video om marine verneområder på høring...

Høringsdokumenter legges også ut til offentlig ettersyn på kommunehuset på Finnsnes.

Høringsuttalelser sendes til Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø

Offentlig ettersyn - privat detaljregulering - Hilmarfeltet sør i Trollvik - frist 05.04.17

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 123/16 å legge forslag til reguleringsplan for «Hilmarfeltet Sør» ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget omfatter del av eiendommene gnr. 43 bnr. 2 og 3 med flere samt del av Hammaren. Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging samt nødvendig kommunaltekniske løsninger mellom Fv. 263 og sjøen. Planen gir også muligheter for framtidig ny adkomst fra Fv. 263 til Hammaren.

Planforslaget er ikke endret i samsvar med vedtak i sak 123/16. Endringer mht. nærlekeplasser vil innarbeides på bakgrunn av eventuelle merknader fra Fylkesmannen, før planforslaget sluttbehandles.

Dokumenter som kan lastes ned:

Planområdets lokalisering  - Se planområdet direkte i vår Kartløsning: Planområdets lokalisering

UMF sak 123/16

Forslag til plankart, datert 4/4-2016

Forslag planbestemmelser, datert 1/11-2016

Forslag planbeskrivelse, datert 4/4-2016

Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 4/4-2016

Vurdering i hht naturmangfoldsloven, datert 1/11-2016

Skredvurdering NGI, datert 8/2-2005

• Høringsfrist er 05.04.2017

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 Finnsnes eller  i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Offentlig ettersyn - kommunal detaljregulering - Småsandneset småbåthavn - frist 27.3.17

Utvalg for miljø og forvaltning behandlet i møte 02.02.2017 sak 9/17. Følgende vedtak ble fattet:

Vedtak:
Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Småsandneset båthavn datert 12.01.2017 ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-10.

Bakgrunn:
Hensikten med planen er å få til bedre havnelokalitet for Baltsfjord med mulighet for landbase for sjørettet næringsaktivitet og parkeringsareal for brukere av havnen.

Planområdet omfatter 74 daa inkludert sjøareal og 4 eiendommer: 111/9, 111/28, 111/31, 111/42.

Planområdet inneholder område for småbåthavn i sjø, kombinert areal for næringsbygg og småbåtanlegg, naustområde, parkeringsplass og veiareal. Eksisterende boliger er satt av som områder for bolig og fritidsbebyggelse. Øvrig areal er beholdt som LNRF - areal.

Vedlegg som kan lastes ned...

Forslag til Plankart

Forslag til Bestemmelser

Forslag til Planbeskrivelse

ROS analyse

UMF sak 9/17 - Saksfremlegg

UMF sak 9/17 - Saksprotokoll

• Høringsfrist er 27.03.2017

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 Finnsnes eller 
i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyrings-anlegg - frist 15.3.17

Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Forskriften er laget med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. forskrift 17.desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging §§ 6 og 17.

Forskriften skal erstatte dagens lokale forskrift som gir mulighet for fritak for ferie og fritidshus fra feiing og tilsyn. Behovet for å erstatte denne er endringer i ny sentrale forskrift gjeldende fra 01.01.2016 som krever feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg, og ikke gir mulighet for fritak. 

Utvalget for miljø og forvaltning (UMF) har i møte 02.02.2017 behandlet forslag til forskrift som nå legges til offentlig ettersyn, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Frist for å komme med merknader er 15. mars 2017.

Forslag til forskrift

Saksutredning UMF-sak 6/17

Protokoll UMF-sak 6/17

Merknader kan gis skriftlig til postmottak@lenvik.kommune.no

Søknad fra Finnfjord AS om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven - frist 13.3.17

Finnfjord AS søker om å etablere et deponi for silikastøv. Saken kunngjøres i lokalavisene Troms Folkeblad og avisa Nordlys. Høringssaken saksbehandles av Miljødirektoratets og høringsinnspill kan gis på direktoratets nettside www.miljodirektoratet.no.
Miljødirektoratet ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes innen 13. mars. 2017.

Dokumenter:

Søknad fra Finnfjord AS

Rapport fra NGI

Plankart plan 267

Bestemmelser plan 267

Plankart plan BP12

Bestemmelser plan BP12

Søknad om akvakulturtillatelse for laks og ørret i Durmålsvika i Lenvik kommune - frist 20.2.17

Lenvik kommune har mottatt søknad om akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse (MTB) av laks og ørret på lokaliteten Durmålsvika, (lokalitet 35237).  I tillegg søkes det om etablering av fôrflåte på lokaliteten. 

Søker er Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Søknaden er i tillegg til på nettsiden, utlagt til offentlig ettersyn på Lenvik Rådhus – kundetorget i tidsrommet 
20.01.2017 – 20.02.2017.

Last ned følgebrev til søknaden

Last ned Søknad

Last ned Vedlegg

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 Finnsnes eller i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Endring av minsteareal for elgvald - frist 5.2.17

Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse. Forslaget medfører endring av lokal forskrift. For fastlands Lenvik foreslås det at nytt minsteareal settes til 2.500 daa. For Senjadelen av kommunen foreslås opprettholdelse av dagens minsteareal på 3.000 daa. Begrunnelsen for endringen er blant annet kraftig vekst i elgbestanden, overbeiting i vinterbeiteområdene og målsettinger om bestandsutviklingen.

Høringsnotat

Div. statistikk elg

Lokal forskrift elgvalg Lenvik kommune

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes eller i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Høringsfrist 05.02.2017

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig m.v. - frist 9.1.17

Utvalg for helse- og omsorg (UHO) behandlet i møte 3.11.16 sak 54/16 "Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - kriterier og ventelister."

Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak;

1. Utvalg for helse og omsorg vedtar å sende for skriften ut på høring. Forslag til forskrift legges ut på kommunesn hjemmesider og sendes eldrerådet og Råd for nedsatt funksjonsevne for behandling.
2. Høringsfristen settes til 09.01.2017.
3. Saken behandles på nytt i Utvalg for helse og omsorg første møte 2017 og sendes til kommunestyret for endelig vedtak våren 2017.

Forslag til forskrift

Veiledning fra Helse- og omsorgsdept

Saksutredning UOK-sak 54/16

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes eller i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Høringsfrist 09.01.2017

Kommunal detaljregulering - Geitryggen gravlund - frist 2.1.17

Utvalg for miljø og forvaltning vedtok i sak 112/16 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til kommunal detaljregulering «Geitryggen gravlund».

Hovedmålet med reguleringsplanen er å legge til rette for forbedring av adkomst til Lenvik kirke, og utvidelse av Geitryggen gravlund, som ble vedtatt som Lenvik kommunes hovedgravplass i kommunestyre-sak 50/01 den 21.06.2001. Arealer som har planfaglig betydning å ta med i planområdet, er inkludert og regulert til hensiktsmessige formål gjennom kart og bestemmelser. Det legges ut to alternativer til høring: A og C.

Aktuelle dokumenter:

UMF-sak 112/16 saksutredning    Vedtak

Alle vedlegg til saksutredning, 20 stk - herunder:

Plankart og bestemmelser alternativ A

Plankart og bestemmelser alternativ C

Planbeskrivelse

Planprogram og Konsekvensutredning

Geoteknisk rapport, tekstdel

Geoteknisk rapport, boreplan

Notat vedrørende tilrettelegging livssyn på gravplass

Midt Troms regionråd, protokoll sak 43/16

Kostnadsoverslag investeringer for utredete alternativer

Kostnadsoverslag investeringsbudsjett fordelt på år

ROS analyse før planstart

ROS analyse etter konsekvensutredning

NML vurdering

Saksprotokoller UMF og KS

Innspill til planstart og planprogram

Status gravplass - møtebok sak F46/16

Referat fra bygdemøte

Alle dokumentene er også tilgjengelig i rådhusets foajé.

Ved behov for nærmere informasjon mv., kontakt arealplanlegger Monica Schultz på tlf. 77 87 10 82

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes 
eller i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Høringsfrist 02.01.2017

Saker som har vært til høring 2016

Privat detaljregulering - AMFI Finnsnes 2 - frist 31.12.16

Utvalg for miljø og forvaltning som det faste utvalg for plansaker vedtok i sak 122/16 med hjemmel i pbl. §12-10 og §12-11 å legge ut til offentlig ettersyn privat forslag til detaljregulering «Amfi Finnsnes 2» i Finnsnes sentrum.

Detaljplanen er i samsvar med områdeplan for Finnsnes sentrum (plan nr. 341) i det aller vesentligste. Planen tilrettelegger for bebyggelsesformål forretning, tjenesteyting, kontor og boligbebyggelse, samt parkering, samferdsel og uteoppholdsareal.

Aktuelle dokumenter:

UMF-sak 122/16 Saksutredning

UMF-sak 122/16 Saksprotokoll

Vedlegg 1 - Forslag planskisse

Vedlegg 2 - Forslag plankart - Vertikalnivå 1 og 2 (under og på bakken)

Vedlegg 3 - Forslag plankart - Vertikalnivå 3 (over bakken)

Vedlegg 4- Forslag planbestemmelser

Vedlegg 5 - Annonse fra oppstart planarbeid annonsert i Troms folkeblad

Vedlegg 6 - Varslingsbrev

Vedlegg 7 - Innkomne merknader

Vedlegg 8 - Referat oppstartsmøte

Vedlegg 9 - Illustrasjonsmateriale

Vedlegg 10 - Perspektivtegninger

Vedlegg 11 - Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlegg 12 - Trafikkanalyse

Vedlegg 13 - Geoteknisk rapport

Alle dokumentene er også tilgjengelig i rådhusets foajé.

Ved behov for nærmere informasjon mv., kontakt arealplanlegger Monica Schultz på tlf. 77 87 10 82

Merknader mv. sendes skriftlig til Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes eller i e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Høringsfrist 31.12.2016

Reguleringsplanprosess - Brenneset boligfelt - frist 30.11.16

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid
med reguleringsplanprosess for: «Brenneset boligfelt» på Silsand i Lenvik kommune

Planoppstart "Brenneset boligfelt"

Høringfrist er 30. november 2016

Forslag planprogram for "Gibostadbukta" - frist 4.11.16

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 99/16 å legge planprogram for «Gibostadbukta» datert 30.08.2016 ut til offentlig ettersyn og å varsle oppstart om planarbeid. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9. Frist for å komme med innspill er satt til 4.november 2016.

Les planprogrammet

Planområdet på land avgrenses av Vardnesveien fra Gisundveien frem til skille mellom eiendommen 84/8 og 84/131. Fra krysset Gibostadveien og Vardnesveien følger planen grenselinjen til eiendommen 84/1 mot 84/22 Gibostadneset. I sjø strekker planområdet seg ut til Kystverkets farledsområde. Planområdet er på 231 daa. Hjemmelshavere for eiendommer som inngår i planområdet varsles særskilt om oppstarten av planarbeidet. Planen vil erstatte en rekke eksisterende reguleringsplaner på Gibostad. 

Planarbeidets formål er å skape grunnlag for en helhetlig utvikling av området som både ivaretar den verneverdige bebyggelsen og skaper rom for ny nærings- og kulturaktivitet og boligbygging på Gibostad. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram.

Planarbeid skal være bygget på bred medvirkning fra befolkningen, interessegrupper og andre berørte parter. Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet og til planarbeidet. For å få en best mulig start på prosessen inviteres det til orienteringsmøte om planprogrammet og planarbeidet i Smia torsdag 13 oktober kl 18:00. Vi håper så mange som mulig vil komme og bidra til en god start på prosessen.

Eksempel på innspill vi ønsker å få er:
- Har du utbyggingsplaner? 
- Tanker om byggeskikk? 
- Er det områder som bør settes av til spesielle formål? 
- Er det spesielle områder, hus, trær, lekeområder som bør bevares? 
- Er det områder som er spesielt trafikkfarlige?

Innspill og merknader sendes til Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 9306 Finnsnes, eller pr epost til postmottak@lenvik.kommune.no, merk innspill sak «16/1829».

Høringsfrist er 4. november 2016

Søknad om endring av akvakulturtillatelse, Trælvika - frist 24.10.16

Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse (MTB) og samlokalisering av «grønn» tillatelse på lokalitet 30517 Trælvika.

Søker er Nord Senja Laks AS.

Les søknaden her:
DEL 1 (2,4 MB)  DEL 2 (18,5 MB)   DEL 3 (8,5 MB) 

Les oversendelsesbrev

Merknader sendes til; 
• Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 9306 Finnsnes eller postmottak@lenvik.kommune.no

Høringsfrist er 20. oktober 2016

Søknad om endring av akvakulturtillatelse - Baltsfjord i Lenvik kommune - frist 19.9.16

Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord, (lokalitet 32537). Søker er Nord Senja Laks AS.

Les søknaden

Merknader sendes til; 
• Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 
9306 Finnsnes

Høringsfrist er 19. september 2016

Innspill til oppstart planarbeid -Fv. 86 Silsand – Islandsbotn – reguleringsplan gang- og sykkelveg - frist 28.8.16

På vegne av Troms fylkeskommune skal Statens vegvesen i samarbeid med Lenvik kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber om innspill til arbeidet. 

Les mer om arbeidet her

Statens vegvesen ønsker synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 28.08.2016. Sendes enten med vanlig post til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no.

Adressenavn - 5 hytteområder og ett veinavn - høringsfrist 29.7.16

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok  i sak 42/16 skrivemåte på 27 adressenavn på hytteområder og 6 vegadressenavn. Av disse var 5 hytteområder og en veiparsell endret på en slik måte at navneforslagene krever ny høring, etter matrikkelforskriften og stadnamnsloven. 

De 6 navneforslagene var:
Baltestadvær - i stedet for Verslet
Sjyvatnet Nord - i stedet for Nord-Sjøvatnet
Sjyvatnet Sør - i stedet for Sør-Sjøvatnet
Grasmyrskogvatnet Nord - i stedet for Nord-Grasmyrskogvatnet
Grasmyrskogvatnet Sør - i stedet for Sør-Grasmyrskogvatnet
Nordborgveien - i stedet for Innernesveien

Kart Sjyvatnet

Kart Grasmyrskogvatnet

Kart Baltestadvær

Kart Nordborgveien

Høringsskriv

Lag, foreninger og privatpersoner inviteres med dette til å føre sine forslag på dette skjema

Skjema med navneforslag sendes til Lenvik kommune, Geodata, Pb. 603, 9306 eller til postmottak@lenvik.kommune.no.

Høringsfrist er 29. juli 2016.

Kommuneplanens arealdel - forslag til revidert planbestemmelser - høringsfrist 6.6.16

UMF som planutvalg vedtok i sak 24/16 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reviderte planbestemmelser for kommuneplanens arealdel (plannr. 367), vedtatt i Lenvik kommunestyre 18.12.14.

Bakgrunnen for revisjonen av bestemmelsene er i første rekke å  tilpasse disse plan og bygningsloven av 2008.  Tidligere vedtatt plankart endres ikke. Planbestemmelsene gir rammer for vern, utbygginger og tiltak  i uregulerte områder i kommunen, med unntak av byområdet. Forslaget til bestemmelser er noe endret i forhold til gjeldende bestemmelser, bl.a. ved at det i planens LNFR-område nå vil kunne settes i verk mindre utbygginger og tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse uten dispensasjonsbehandling.

Vedtatt plankart og gjeldende bestemmelser mv. finnes på nettside for kommuneplan.

Forslag til reviderte planbestemmelser

Saksfremlegg (UMF-sak 24/16)

Saksprotokoll (UMF-sak 24/16)


Høringsfrist er 6. juni 2016.


Merknader må være skriftlig og sendes; 
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes 
eller som e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Planstrategi - høringsfrist 6.6.16

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 50/16 å gjøre offentlig forslag til planstrategi, jf plan og bygningslovens § 10.1. Etter høringsfristen behandles saken i UMF 23.6.16 og Lenvik kommunestyre 30.6.16.

Forslag til planstrategi

Forslag til kunnskapsgrunnlag

Statusbilde Lenvik kommune

Saksframlegg

Saksprotokoll

Høringsfrist er 6.juni 2016.

Innspill må være skriftlig og sendes; 
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes 
eller som e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Kommuneplan samfunnsdel - rullert handlingsdel - høringsfrist 6.6.16

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 51/16 å gjøre offentlig forslag til rullert handlingsdel, jf plan og bygningslovens §11.4. Etter høringsfristen behandles saken i UMF 23.6.16 og Lenvik kommunestyre 30.6.16.

Forslag til rullert handlingsdel

Saksframlegg

Saksprotokoll

Høringsfrist er 6.juni 2016.

Innspill må være skriftlig og sendes; 
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes 
eller som e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Ny forskrift for tømming av slamanlegg m.m. - høringsfrist 20.2.16

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) i Lenvik kommune har vedtatt i sak 165/15 å legge forslag til ny forskrift til offentlig ettersyn. Forskriften gjelder tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere samt gebyr knyttet til forvaltning av dette i Lenvik kommune.

Forskriften er utlagt til offentlig ettersyn på Lenvik Rådhus – kundetorget og på kommunens nettside (høringer), i tidsrommet 18.12.15. – 20.02.2016.

Saksfremlegg (UMF-sak 165/15)

Saksprotokoll (UMF-sak 165/15)

Forslag til ny forskrift

Gammel forskrift

Hensikten med høringen er å gi dem som vil bli berørt, en mulighet til komme med sine synspunkter på forslaget.

Merknader sendes til;
Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602,
9306 Finnsnes

Kommunedelplan byområdet – forslag til planprogram – offentlig ettersyn - høringsfrist 8.2.16

UMF som det faste utvalg for miljø og forvaltning vedtok i sak 157/15 å igangsette arbeidet med kommunedelplan byområdet. Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 4-1, 11-12, 11-13. Planarbeidet skal gjennomføres på bakgrunn av planprogram vedtatt av Lenvik kommunestyre. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter strekninga Islandsbotn – Skoghus og Sørreisa – Fagernes – Storelvnes / Leiknes med unntak av Finnsnes sentrum. Justeringer av planområdet vil bli vurdert i arbeidet.

Kommunedelplan byområdet skal legge føringer for framtidig utvikling av byområdet utenom Finnsnes sentrum, herunder arealforvaltning, ulik arealbruk og utbygging.

Planprogrammet skal sikre at planarbeidet skjer på en god måte og at de forhold som må og bør utredes (kunnskap) som grunnlag for utarbeidelse av selve planforslaget blir gjennomført. Forslag til planforslag legges nå ut til offentlig ettersyn. Det er viktig at de som har synspunkt til hvordan planarbeidet bør gjennomføres og hvilke forhold som bør utredes og inngå i gjennomføringa av arbeidet kommer med innspill. Lag, foreninger og interesseorganisasjoner som har interesse av arbeidet oppfordres i så måte spesielt til å gjøre dette.

Saksfremlegg med vedtak (UMF-sak 157/15)

Forslaget til planprogram

Vedlegg til planprogram

Kunngjøringsannonse

Papirutgave av planprogrammet er også lagt ut i kundetorget, Lenvik Rådhus. Det vil også bli arrangert et åpent møte om forslag til planprogram og oppstart av planarbeidet før høringsfristen går ut. Møtet vil bli annonsert særskilt.

Høringsfrist: 8. februar 2016

Merknader, synspunkt og innspill til planprogrammet må være skriftlig og sendes Lenvik kommune, plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes eller som e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram Geitryggen gravlund på Bjorelvnes - høringsfrist 31.1.16

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med reguleringsplanprosess for: «Geitryggen gravlund».

Lenvik kommune inviterer grunneiere og naboer til informasjonsmøte på Bjorelvnes grendehus onsdag 13. januar 2016 kl 18.00.

Planen utløser krav om konsekvensutredning, og skal behandles etter «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». I medhold av pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram, som viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes, og hvem som skal medvirke i utarbeidelse av planforslag.

Formålet med arbeidet er å legge til rette for utvidelse av gravlund og ny adkomst til Lenvik kirke på Bjorelvnes. Planområdet er på om lag 291 dekar. Hjemmelshavere for eiendommer som inngår i planområdet varsles i særskilt brev. Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet: 38/8, 38/15, 38/16, 38/17, 38/28, 38/44, 38/45, 38/75, 39/6, 39/7, 39/8, 39/16, 39/20, 39/22, 39/24, 39/25, 39/26, 39/27, 39/35.

Det foreligger ingen reguleringsplaner som berører planområdet. Kommuneplanens arealdel angir arealer for «Kvil 1» og «Kvil 2» med formål «Annet byggeområde», mens resten av planområdet faller inn under LNF-område uten bestemmelser om bebyggelse.

Innspill til planarbeidet og til planprogrammet sendes skriftlig til:
Lenvik kommune
Plan og tekniske tjenester, Postboks 602,
9306 Finnsnes
eller til postmottak@lenvik.kommune.no

Høringsfrist: 31.01.2016

Orienteringssak

Planprogram

Saksfremlegg UMF-sak 146/15

Protokoll UMF-sak 146/15

Protokoll UMF-sak 32/14

NML-vurdering

ROS-analyse

Kommunestyresak 50/01 - 2001

 

Saker som har vært til høring 2015

Forslag til gebyrregulativ for saker etter Matrikkelloven - høringsfrist 22.11.15

I tråd med forvaltningslovens Kap VII kunngjøres at Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) i møte 8. oktober (sak 136/15), har vedtatt at følgende forslag til ny forskrift legges ut til offentlig ettersyn:
Forslag til forskrift om gebyrregulativ for saker etter matrikkelloven

Saksutredning

Protokoll

Hensikten med endringen er å oppjustere gebyrene i tråd med prinsippet om selvkost, tilpasse til endringer i lover og forskrifter, samt å gjøre justeringer for å få til et mer helhetlig og rettferdig gebyrregulativ.

Det er planlagt at ny forskrift om gebyrregulativ inkl. reviderte gebyrsatser skal gjeldende fra 1.1.15.

Høringsfristen for å komme med skriftlige merknader: 22. november 2015

Skriftlige uttalelser/merknader sendes til:

Lenvik kommune
v/ Plan- og tekniske tjenester
Pb 602
9306 Finnsnes

e-post: postmottak@lenvik.kommune.no

Forslag til gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven - høringsfrist 22.11.15

I tråd med forvaltningslovens Kap VII kunngjøres at Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) i møte 8. oktober (sak 137/15), har vedtatt at følgende forslag til ny forskrift legges ut til offentlig ettersyn:
Forslag til forskrift om gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven

Saksutredning

Protokoll

Vedlegg 1 - Gebyrregulativ

Vedlegg 2 - Forslag til forskrift

Vedlegg 3 - Saksflyt byggesak

Hensikten med endringen er å oppjustere gebyrene i tråd med prinsippet om selvkost, tilpasse til endringer i lover og forskrifter, samt å gjøre justeringer for å få til et mer helhetlig og rettferdig gebyrregulativ.

Det er planlagt at ny forskrift om gebyrregulativ inkl. reviderte gebyrsatser skal gjeldende fra 1.1.15.

Høringsfristen for å komme med skriftlige merknader: 22. november 2015

Skriftlige uttalelser/merknader sendes til:

Lenvik kommune
v/ Plan- og tekniske tjenester
Pb 602
9306 Finnsnes

e-post: postmottak@lenvik.kommune.no

Søknad om akvakulturtillatelse (forflåte) Trælvika - høringsfrist 12.11.15

Lenvik kommune har mottatt søknad om akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til utvidelse av areal og etablering av forflåte på lokaliteten Trælvika, (lokalitet 30517). Søker er Nord Senja Laks AS.

Høringsfrist 12.11.2015.

Merknader sendes til;

  • Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 9306 Finnsnes

Les hele søknaden fra Nord Senja Laks AS

Oppdrettsanlegg i Durmålsvika - høringsfrist 10.7.15

Lenvik kommune har mottatt søknad om akvakulturtillatelse fra Nor Seafood AS. Søknaden knytter seg til planlagt etablering for forflåte på lokaliteten Durmålsvika ved Lenvika. 

Durmålsvika er tidligere klarert for produksjon av matfisk av laks og ørret innenfor 2830 tonn maksimal biomasse (MTB).

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 10.6.15 - 10.7.15

Her kan du lese søknaden

Merknader sendes til:

Lenvik kommune
Plan- og tekniske tjenester
Pb 602
9306 Finnsnes

Lenker

Forvaltningslovens § 16

Plan - og bygningsloven § 5-2

Plan- og bygningsloven kap 12

Ø