Område- og detaljreguleringsplaner

Overordnet

En reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge – og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser. En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller en detaljregulering.

Ansvar

Plan og tekniske tjenester behandler regulerings-og bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven. Vi bistår med veiledning, koordinering, utredning og saksforberedelse til vedtak i politiske utvalg, samt kunngjøringer og oppfølging av vedtak. Ethvert område som ønskes regulert må være i overenstemmelse med de arealbruksformål som er fastlagt i overordna planer. 

Vedtatte planer

Lenvik kommunestyre har egengodkjent plan nr. 1931-201613 "Detaljregulering Fjordgård fiskerihavn"

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har Lenvik kommunestyre egengodkjent detaljreguleringsplan «Fjordgård fiskerihavn".

Planområdet omfatter helt eller delvis gnr/bnr 113/9, 113/70, 113/71, 133/99, 113/158, 113/159, 113/195, 113/210, 113/271.

Planen ble egengodkjent i Lenvik kommunestyre, sak 132/17 den 23.11.2017. Hensikten med planen er å legge til rette for bedre havnelokalitet i Fjordgård, og en bedre planløsning både for land- og sjøområdet med etablering av nytt næringsareal sør i området.
Planen gjelder fra vedtaksdato.

Kommunestyrets egengodkjenning av plan kan påklages i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing, jf. plan og bygningslovens kap. 15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.

Aktuelle dokumenter:

PID_201613_Plankart_EG_20171123.pdf

PID_201613_Planbestemmelser_EG_20171123.pdf

PID_201613_Planbeskrivelse_EG_20171123.pdf

Lenvik kommunestyre har egengodkjent plan nr. 1931-201502 "Detaljreguleringsplan Geitryggen gravlund"

Planområdet omfatter gnr/bnr. 38/8. 38/28, 38/67, 39/8 m. fl. Planen ble vedtatt i Lenvik kommunestyre, sak 17/17 den 09.03.2017. Planen legger til rette for utvidelse av gravplass, ny adkomst og parkering til kirke, samt arealer til bolig, landbruk m.v.

Planen gjelder fra vedtaksdato.

Kommunestyrets egengodkjenning av plan kan påklages i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens §28. Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing, jf. plan og bygningslovens kap. 15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, postboks 602, 9306 Finnsnes
eller på e-post til postmottak@lenvik.kommune.no 

Se alle dokumenter tilhørende planen i kommunens planregister...

Alle vedtatte planer kan sees direkte i kartløsningen Kommunekart, mens PDF av plankart og bestemmelser etc. kan finnes i planregisteret.

Kommunekart og Planregister

Kommunekart er en selvbetjeningsløsning der alle kartdata i kommunen kan vises. Her kan du også se komplett plansituasjon.
* Husk å slå på alle kart under overskriften "Plankart Lenvik kommune"

Kommunekart Lenvik kommune 

Har du ikke brukt Kommunekart før og vil vite hvordan du finner frem til reguleringsbestemmelser, planprogram og andre relevante plandokumenter, last ned og les veileder:

Veileder bruk av Kommunekart og plandata...


Planregisteret er et digitalt arkiv som inneholder plankart, bestemmelser og andre juridiske plandokumenter til alle vedtatte planer.

Planregister Lenvik kommune