Sikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunens beredskapsarbeide – ansvar og oppgaver ble vedtatt av kommunestyret i sak 184/80. Etter dette har formannskapet i sak 0273/94 og 0268/98 behandlet strategi i årene fremover for fremtidig sivilt beredskap og risiko- og sårbarhetsanalyse for Lenvik kommune. Videre behandlet kommunestyret i sak 95/05 kriseplan - og fattet vedtak om delegasjoner.

Hensikten med en kriseplan er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å behandle kriser. Kriseplanen skal sikre at beste avgjørelse fattes, viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide. Kriseplanen er et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres.

Les mer om kriseplanen for Lenvik kommune

Hovedprinsipper

En krise er en situasjon som truer eller kan true en virksomhets kjernevirksomhet og/eller troverdighet.

Kriser skal håndtere etter fire hovedprinsipper:

  • Ansvarsprinsippet, som betyr at den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
  • Likhetsprinsippet, som betyr at organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
  • Nærhetsprinsippet, som betyr at en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
  • Samvirkeprinsippet, som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre 

    et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Dermed blir krisehåndtering summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade, og bringe krisen til opphør.