Aktuelt

 • Rydd opp i marin forsøpling

  Fylkesmannen i Troms oppfordrer frivillige og ideelle organisasjoner, private bedrifter og andre interesserte å søke midler til å rydde opp i marin forsøpling. Fristen for å søke er 15. februar.

  Les mer

 • Tilskudd aktivitetstilbud

  Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

  Les mer

 • Kandidater til Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 1. februar.

  Les mer

 • Utlysning av BUK-midler 2018

  Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2017

  Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2017, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

  Les mer

 • Prisdryss i kommunestyret

  Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

  Les mer

 • Frivillighetspris til Gibostad

  Gibostad og omegn grendeutvalg vant på vegne av hele Gibostad Troms fylkes Frivillighetspris for 2017. Prisen ble delt ut på fylkestingsmøtet i Tromsø onsdag 13. desember, og er på kr 25 000,-.

  Les mer

 • Flytting av brannstasjon

  Brannstasjonen i Olderhamna på Finnsnes starter flyttingen til nye lokaler i løpet av desember, og dette medfører endringer på måten publikum kan nå administrasjonen og sentrale ansatte. Også teknisk utedrift er på flyttefot.

  Les mer

 • Planforslag kommunedelplan

  «Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag.

  Les mer

 • Budsjett 2018

  Lenvik formannskap har i møte 28. november 2017 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2018 – 2021.

  Les mer

 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

  Les mer

 • Tilkallingsvikarer

  Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

  Les mer

 • Gratis HPV vaksine

  Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

  Les mer

 • Rådmannens forslag til budsjett

  Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2018. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 14. desember.

  Les mer

 • Gang- og sykkelvei Silsand - høring

  Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut i samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Lenvik kommune  Fristen for å sende inn merknader er 5. desember.

  Les mer

 • Innmelding grunnskole 2018

  Barn som er født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

  Les mer

 • Bjørn Fredriksen blir ny rådmann

  Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål. Bjørn Fredriksen jobber nå som næringssjef i Lenvik.

  Les mer

 • Tufteparken snart på plass

  Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Arbeidet med å etablere regionens første Tuftepark er godt i gang, og i løpet av høsten er apparatene på plass.

  Les mer

 • Influensavaksine høsten 2017

  Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå en siste runde med vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

  Les mer

 • Lærebrett til alle

  Lenvik kommune deler i disse dager ut omkring 1 300 lærebrett til alle elever ved alle 8 barneskoler. Dette en av Norges største satsinger på digital skolehverdag. Kommunen er sannsynligvis den første i landet som lanserer lærebrett for alle elever på alle skoler på barnetrinnet, uten å ha gjennomført prøveordninger på spesielle klassetrinn eller ved utvalgte skoler.

  Les mer

 • Ferie for alle - Haraldvollen

  Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

  Les mer

 • Årets strandrydding

  Årets strandrydding er straks i gang, og Lenvik kommune søker frivillige til å delta i arbeidet. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2017

  Mandag 21. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Er gjerdet på riktig side av grensa?

  Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

  Les mer

 • Tidligstemmegivning

  Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

  Les mer

 • Reduksjon av praktisk bistand

  Grunnet utfordringer ved ferieavvikling og begrenset tilgang på kvalifiserte sommervikarer i hjemmetjenesten, reduserer også i år Lenvik kommune omfanget av husvask i sommermånedene. Endringen skal bidra til å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig pleie.

  Les mer

 • Bestilling av situasjonskart

  Innbyggerne og eiendomsbesittere kan selv bestille situasjonskart av eiendommer i Lenvik kommune. Tjenesten er gratis, og fremgangsmåten er ganske enkel.

  Les mer

 • Hva er viktig for deg?

  Helse- og omsorgstjenestene i Lenvik kommune ønsker å lære, og på den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» tirsdag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre. Du vil treffe oss på DMS og Amfi kjøpesenter.

  Les mer

 • Bli frivillig aktivitetsvenn

  Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater eller på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat.

  Les mer

 • Lenvik kommune søker tilsynsførere for barn i fosterhjem

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til fylte 18 år. En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barnet og Lenvik Interkommunale Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

  Les mer

 • Slutt på gratis el-bil parkering

  Fra 1. april 2017 innføres parkeringsavgift også for el-biler på kommunale avgiftsbelagte plasser. Denne kjøretøygruppen har frem til nå vært fritatt (nei, dette er ikke kommunens aprilspøk:-) ).

  Les mer

 • Gratis HPV-vaksine

  Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

  Les mer

 • På tide å opprette SDP?

  Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

  Les mer

 • Overskudd også i 2016

  For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

  Les mer

 • Ny forskrift om feiing og tilsyn

  Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

  Les mer

 • Nytt nødnett

  Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

  Les mer

 • Lenvik synker med 12 centimeter

  Fra 1. mars 2017 skifter vi til nytt høydereferansesystem i Lenvik kommune. Da blir hele kommune liggende inntil 12 centimeter dypere i havet enn vi er vant til, og alle fjelltopper får redusert høyden sin i varierende grad.

  Les mer

 • Veileder mot hatkriminalitet

  Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

  Les mer

 • Forskriftsendring elgvald

  Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

  Les mer

 • Kommunen trenger avlaster-familier

  Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i 2017

  Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

  Les mer

 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem

  Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

  Les mer

 • Ny digital tjeneste: MinEiendom

  Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

  Les mer

 • Alle innbyggerne i Lenvik har fått kjernejournal

  1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakten

  Finnsnes interkommunale legevakt får fra 1. september nytt telefonnummer. Det nye nummeret 116 117 er felles for alle legevaktene i Norge.

  Les mer

 • Velkommen til nytt nettsted

  Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

  Les mer

 • Registrer lag og foreninger

  Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

  Les mer

 • Arkiv 2017

  Les mer

 • Arkiv 2016

  Les mer

 • Arkiv 2015

  Les mer

 • Kommunale viglser

  Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler, noe som innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere

  Les mer