Barnehager

Lenvik kommune har et variert barnehagetilbud, og full barnehagedekning. Omlag 650 barn går i en av Lenvik sine 11 kommunale eller tre private barnehager.

 

Barnehager på Lenvik fastland

Berglia barnehage

Berglia barnehage

Berglia barnehage er en sentrumsnær barnehage med flott uteområde og gangavstand til fjell og fjæra.

Send e-post til Berglia barnehage

TLF: 991 06 689. Avdeling Trollstua 482 57 581. Avdeling Tussebo: 900 27 648.

Gå til barnehagens hjemmeside

 

Blomli barnehage

Blomli barnehage

Blomli barnehage ligger ved siden av Finnsnes barneskole i Øvre Hamna, og åpnet i nytt bygg i januar 2013.

Send e-post til Blomli barnehage

Tlf: 77 88 34 10 / 481 08 706. 1. etasje: 77 88 34 03 / 2. etasje: 77 88 34 04.

Gå til barnehagens hjemmeside

Heimly barnehage (privat)

NLM-barnehagene AS, avdeling Heimly
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 84 36 00
Send e-post til Heimly barnehage

Heimly barnehages egen hjemmeside (ekstern side)

Kårvik barnehage

Kårvik barnehage

Kårvik barnehage er en enavdelings barnehage som ligger i ei nydelig lita bygd 2,5 mil nord for Finnsnes, på fastlandssiden. 

Send e-post til Kårvik barnehage

Tlf: 902 21 101

Gå til barnehagens hjemmeside

Rossfjord barnehage

Rossfjord barnehage

Rossfjord barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, med skogen som nærmeste nabo.

Send e-post til Rossfjord barnehage

Tlf: 77 87 19 20

Gå til barnehagens hjemmeside

Skogen barnehage

Skogen barnehage

Skogen barnehage ble åpnet i 2006, og ligger ved boligfeltet Lunde, cirka fire kilometer fra Finnsnes sentrum.

Send e-post til Skogen barnehage

Tlf: 77 87 01 30

Gå til barnehagens hjemmeside

Trollstua barnehage (privat) 

Otterveien 60, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 84 21 60
Send e-post til Trollstua barnehage
Daglig leder: Stian Eliseussen
Trollstua barnehages egen hjemmeside (ekstern side)

Trollvik barnehage

Trollvik barnehage

Trollvik barnehage ligger 4 km nord for Gisundbrua, rett nedenfor Trollvik skole, i et naturskjønt område med nærhet til både fjæra og skogen.

Send e-post til Trollvik barnehage

Tlf: 77 87 17 19

Gå til barnehagens hjemmeside

Barnehager på Senja

Asphaugen friluftsbarnehage (privat)

Asphaugveien 5, 9303 Silsand
Telefon: 77 84 87 88
Send e-post til Asphaugen barnehage
Styrer: Grete Berg Fosseng
Asphaugen barnehages egen hjemmeside (ekstern side)

Botnhamn barnehage

Botnhamn
Botnhamn barnehage

Botnhamn barnehage, avd Fjordgård
Fjordgård


Botnhamn barnehage er en to-avdelingsbarnehage, med lokaler i Botnhamn og Fjordgård. Begge avdelingene har umiddelbar nærhet til fjære og skog, noe som gir fantastiske muligheter til aktiviteter og opplevelser utendørs.

Send e-post til Botnhamn barnehage           Send e-post til avd Fjordgård

Tlf: 48 86 83 24

Gå til barnehagens hjemmeside

Furumoen barnehage

Furumoen barnehage

Furumoen barnehage holder til i to bygninger i boligfeltet Silsand mellom. Barnehagen ligger nydelig til i skogkanten overfor bebyggelsen, og har stort inngjerdet uteområde.

Send e-post til Furumoen barnehage

Tlf: 77 87 22 00

Gå til barnehagens hjemmeside

Gibostad barnehage

Gibostad barnehage

Gibostad barnehage ligger sentralt på Gibostad, med Senja videregående skole (og alle deres dyr) som nærmeste nabo.

Send e-post til Gibostad barnehage

Tlf: 941 66 407

Gå til barnehagens hjemmeside

Husøy barnehage

Husøy barnehage

Husøy barnehage er en utvidet enavdelings barnehage som ligger i naturskjønne Husøy på Nord-Senja.

Send e-post til Husøy barnehage

Tlf: 77 87 16 15

Gå til barnehagens hjemmeside

Silsand barnehage

Silsand barnehage

Silsand barnehage har Silsandhallen og skolene som nærmeste nabo, og ligger fint til med Storvannet, fjæra og annen natur lett tilgjengelig.

Send e-post til Silsand barnehage

Tlf: Kontor/styrer 48097350   Avdeling Karius: 90862629   Avdeling Baktus: 90858406

Gå til barnehagens hjemmeside

Praktiske opplysninger

Søknad om barnehageplass
Lenvik kommune har et samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknadsfrist er 1. mars for opptak til nytt barnehageår, som starter 15. august. Barnehageåret varer til og med 31. juli.

Søk om barnehageplass 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass. Dette gjelder imidlertid kun dersom søknad er levert innen fristen 1. mars. Det er mulig å ønske oppstart før barnet er ett år, men barnet har ikke rett på plass før den måneden det fyller ett år.

Eventuelle nye søkere etter 1. mars kan tas inn i barnehagene dersom det fortsatt er ledige plasser.

De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, de private barnehagene har flere plasstørrelser

Barn som har fått tildelt fast plass i de kommunale barnehagene beholder denne til de begynner på skolen eller plassen sies opp. De trenger dermed ikke søke på nytt.

Foreldrebetaling
Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen fremkommer på side 2 i kommunens betalingsregulativ. Barnehagene krever betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Betalingssatser

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen grunnet lav inntekt
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen for det første barnet. I 2017 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer grunnet lav inntekt
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder i 2017 for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner.

Hvordan søke?
Man trenger ikke å søke om søskenmoderasjon.

Dersom man har lav inntekt, skal det søkes elektronisk på Lenvik kommunes hjemmeside. Det er samme søknadsskjema for gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema

Reduksjon i foreldrebetaling gis fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.


Overgang barnehage - skole
Formålet med planen er å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for alle barn som skal begynne på skolen. Planen omhandler generelle rutiner om samarbeid og spesifikke rutiner for barn som krever spesiell tilrettelegging. Den skal være et grunnlag for at barnet skal oppleve trygghet og for en best mulig tilpasset opplæring. Planen bygger på og følger retningslinjene og anbefalinger fra kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst».

Les planen "Overgang barnehage - skole"

Vedtekter for kommunale barnehager

1. EIERFORHOLD OG FORMÅL

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Lenvik kommune. Barnehagene drives i samsvar med:

Lov om barnehager
Forskrifter gitt med hjemmel i loven, herunder ”Rammeplan for barnehager”
Vedtekter for kommunale barnehager
Årsplan for barnehagen
Kommunale vedtak vedrørende barnehagedrifta.

2. FORVALTNING

Kommunestyret (rådmannen) har ansvar for planlegging, drift og tilsyn med barnehagen.

Barnehagen er organisert innenfor kommunens virksomhetsområder for barnehager.

3. FORELDRERÅD

I barnehagen skal det være et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet er viktig arena for brukermedvirkning,

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet kan fremme saker til SU.

Personal saker ligger ikke innenfor foreldrerådets ansvarsområde.

Foreldrerådet holder møte minst 2 ganger pr år. Dersom tidligere foreldrerådsleder ikke kan møte, innkaller barnehagens styrer/ fagleder til det første møtet i foreldrerådet om høsten. På dette møtet velges 1 – 2 foreldrerepresentanter med varaer, som skal være foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget for barnehagen. Disse foreldrene utgjør foreldrerådets arbeidsutvalg, som har ansvar for innkalling til senere foreldrerådsmøter.

Arbeidsutvalget velger selv leder.

Alle valg i foreldrerådet gjelder for 2 barnehageår om gangen, og skal skje skriftlig hvis noen ønsker det. Ved avstemming gis det en stemme for hver frammøtt.

Det skal føres protokoll fra møtene.

Ansatte som selv har barn i barnehagen, bør ikke velges til foreldrerepresentant.

4. BARNEHAGENS SAMARBEIDUTVALG (SU)

Det opprettes eget SU for barnehagen. Barnehagens SU skal ha slik sammensetning:

- 2 representanter m. vara valgt av foreldrerådet (for ett barnehageår).
- 2 representanter m. vara valgt av de ansatte(for ett barnehageår).
- I enavdelings barnehager velges 1 representant fra hver gruppe.

Styrer/fagleder har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styrer/fagleder forbereder saker for styret. SU konstituerer seg selv.

SU skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. SU er en viktig arena for brukermedvirkning i barnehagen. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldre. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendring, arealutnyttelse m.m.

SU skal se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Det skal legges ved en uttalelse fra SU dersom det søkes om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning.

SU vedtar årsplan for barnehagen

De som møter i SU har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

5. OPPTAK AV BARN

5.1. Opptaksmyndighet.

Hovedopptaket organiseres samordnet for de kommunale og ikke kommunale barnehager, under kommunens ansvar.

Opptaksmyndigheten består av virksomhetslederne fra de kommunale barnehagene, styrerne fra de ikke kommunale barnehagene og kommunens barnehagefaglige.

Virksomhetsleder fatter vedtak om tildeling av plasser i barnehagen i henhold til punkt 5.3.

Barn med rett til barnehageplass jf. Barnehageloven §12a og som søker innen fristen for hovedopptak kan påklage, dersom det gis avslag på søknad. Søker kan også klage dersom søker ikke får første eller andre ønske oppfylt.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt melding er mottatt søker. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen. Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klagenemda.

Rett til barnehageplass §12 a lyder:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

5.2. Søknadskriterier.

Hele kommunen defineres som opptakskrets.

Barn bør være fylt 1 år før oppstart i barnehagen

Søknad om barnehageplass, overflytting til annen barnehage eller endring av plass sendes på skjema, elektronisk eller i papirversjon.

Barn det søkes barnehageplass for må ved oppstart være bosatt i kommunen og registrert i Lenvik folkeregister. Dersom kommunen har utestående betaling knyttet til barnets barnehageplass må denne være betalt før oppstart.

Rådmannen kan dispensere fra kravet om bostedsadresse etter begrunnet søknad, når dekning av tilskudd fra bostedskommune er akseptert

5.3. Opptakskriterier.

Barn med funksjonsvansker og barn med vedtak i henhold til barnevernsloven skal prioriteres i henhold til barnehagelovens § 13. Det skal foreligge sakkyndig vurdering av barnets funksjonsvansker.

Det gjøres følgende prioriteringer:

Barn med vedtak etter lov om barnevernstjeneste - 1000 p

Nedsatt funksjonsevne - 1000 p

Nøkkelplass - 1000 p

Tospråklige/ flerspråklige - 500 p

Sosiale/ medisinske forhold ( må dokumenteres av sakkyndig) - 200 p

Alene med daglig omsorg/krevende familiesituasjon - 150 p

Tvillinger - 150 p

Barn i siste år før skolestart - 100 p

Søsken i barnehagen - 50 p

Trafikk forhold og lekemiljø - 20 p

Foresattes yrkesforhold - 20 p

Barnegruppas alder og kjønnsfordeling - 10 p

Definering av nøkkelstillinger og plassering i barnehagen gjøres årlig av rådmann og personalkonsulent før hovedopptak.

6. OPPTAKSPERIODE

Opptak gjelder for barnehageåret som starter 15. august, og til 31.juli det året barnet begynner i skolen.

Ved Hovedopptak og barnehageårets begynnelse regnes at barnet er 3 år når det fyller 3 år innen 31.12

Etter hovedopptak foretas kontinuerlig opptak etter kriteriene.

Barn som får innvilget søknad om utsatt skolestart må bekrefte skriftlig at de ønsker barnehageplassen videre.

7. OPPHOLDSTID, ENDRING AV OPPHOLDSTID, REGLER VED OPPSIGELSE

Barnehagene i Lenvik tilbyr 50% og 100% plass til brukerne.

Tildelt plasstørrelse gjelder for hele barnehageåret. Søknad om reduksjon/økning av plass vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Permisjon fra barnehageplass kan innvilges ved begrunnet søknad, fortrinnsvis for hele barnehageåret . Ny oppstart kan bli i annen barnehage.

Oppsigelse av barnehageplassen taes til følge med en måneds skriftlig varsel, til utløp av kalendermåneden.

Barnehageplassen kan sies opp av foreldre/foresatte eller kommunen.

Oppsigelse av plass etter 1. april i inneværende barnehage år godkjennes bare i helt tvingende tilfeller, som ved f.eks. flytting.

Presisering vedr. oppsigelse: Siste mulig dato for oppsigelse av barnehageplass er 30. mars, siste mulige dag i barnehagen er da 31.april.

Ved flytting ut av kommunen ( i henhold til folkeregisteret) bortfaller retten til barnehageplass etter oppsigelsestiden. Det kan imidlertid søkes om å beholde plassen.

Betalingsmislighold.

Ved betalingsmislighold følges kommunens rutiner for innkreving av utestående.

Ved betalingsmislighold i oppsigelsestiden, vil barnet miste plassen men plikten til å betale opprettholdes.

8. ÅPNINGSTID

Barna kan være i barnehagen i inntil 9 timer pr. dag, mandag til fredag.

Den enkelte barnehage gir nærmere opplysninger om daglig åpningstid

Barnehagen har ikke åpent på lørdager og søndager eller på bevegelige helge og høytidsdager samt julaften og påskeaften.

Nyttårsaften samt onsdag i påskeuka stenger barnehagen kl. 12.00

I barnehageåret kan barnehagen for øvrig være stengt i inntil 5 dager. Disse dagene skal personalet i h.h.t. tariffavtale- nytte til felles planleggings-, samarbeidsmøter og kurs.

9. FERIE / SOMMERÅPNE BARNEHAGER

Barnehagen kan ha stengt 1, 2, 3 eller 4 uker om sommeren.

Barnehagen kan ha sommeråpent etter behovsundersøkelse med minimum 5 barn daglig tilstede.

Barna skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av barnehageåret. Derav 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren i perioden 15. juni til og med 14. august.

Barnehager med geografisk nærhet er pålagt å samarbeide med sommeråpent i en av barnehagene.

Barnehagetilbudet skal opphøre senest 31. juli det året barnet fyller 6 år. All ferie må være avviklet innen denne dato.

Det er mulig å kjøpe oppholdstid i tiden 1. august til 15.august det året barnet begynner på skolen.

10. FORELDREBETALING

Årlig kan foreldrebetalingen bli endret den 01.01 etter vedtak i kommunestyret. For øvrig følges departementets bestemmelser om maksimalpris.

Samtidig fastsettes også eventuelle moderasjonsordninger og størrelser på disse, så som søskenmoderasjon for 2. og eventuelt øvrige barn.

Det er fastsatt at betaling av kostpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetaling jf. Merknad til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Betalingen skjer hver måned av barnehageåret, i til sammen 11 måneder.

Juli er betalingsfri måned som kompenserer for barnets 4 uker ferieavvikling.

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp etter reglene i punkt 7.

Foreldre/foresatte må gi beskjed til kommunen/virksomhetsleder ved endring av navn, adresse, arbeidssted og eller telefonnr. privat/arbeid.

Barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven får refusjon av foreldrebetaling for disse timene.

Det gis ikke fradrag ved fravær.

Ved uforutsigbare hendelser, som for eksempel plutselig sykdom eller lignende, som gjør at barnehageplassen ikke nyttiggjøres over lengre tid, kan det søkes om betalingsfritak. Det må legges frem dokumentasjon.

Ekstraordinær stenging av barnehagen utover 3 sammenhengende dager, f. eks p.g.a. streik eller skade på bygning, medfører refusjon/tilbakebetaling av barnehageavgift.

Dersom barnehagen reduserer åpningstiden gis det reduksjon i betalingen når summen av antall timer utgjør mer enn tre dager. Betaling av kost reduseres tilsvarende.

Lenvik kommune er ikke økonomisk ansvarlig for tap de foresatte påføres som følge av at kommunal barnehage blir midlertidig stengt. Dette gjelder tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til dekning av alternative tilsynsordninger for barnet.

Ved oppsigelse av plass betales fullt ut for påbegynt måned etter at oppsigelsestida har begynt å løpe.

For sein henting av barn medfører overtid. Ved gjentatte ganger vil det bli sendt krav om betaling.

Ved vesentlig mislighold kan plassen sies opp av kommunen. Det anses som vesentlig betalingsmislighold når det har gått en måned etter regningens betalingsfrist. Det blir sendt ut skriftlig varsel om oppsigelse.

Det regnes forsinkelsesrenter og purregebyr ved for sein betaling. Jfr. Lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100

Utestående krav vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Jfr. Inkassoloven av 13.05.88 nr.26 med forskrifter.

11. DUGNAD

Lenvik kommunes hagehager er i likhet med de ikke-kommunale avhengig av at foreldre/foresatte bidrar med frivillig arbeid/dugnad i ulike former.

Pålagt dugnad er begrenset oppad til 5 timer pr. husstand pr. barnehageår.

All ulønnet, frivillig arbeidsinnsats i barnehagen regnes som dugnad, her under verv i barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU), deltaking på turer og utflukter med barnehagen og alle former for frivillig arbeid i forbindelse med dugnadsdager i barnehagen.

Dugnadsarbeid skal ikke omfatte noen form for arbeidsoppgaver som ansatte i barnehagen utfører i den daglige driften/det ordinære barnehagetilbudet.

Hvis husstanden i løpet av et barnehageår ikke har kunnet delta i noen form for dugnad, skal de betale en symbolsk ekstrasum på kr. 100,- på junifakturaen.

Ledelsen i den enkelte barnehagen organiserer i samarbeid med SU den årlige dugnaden.

12. AREALUTNYTTING

Departementets veiledende norm for barns lekeareal inne er 4m ² netto per barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Departementets veiledende norm vedtas som normalnorm for Lenvik kommunes barnehager:

Arealutnytting inne: 4 m² for barn over 3 år.

5,3 m² for barn under 3 år

Arealutnytting ute: Minimum 6 ganger større enn leke- og oppholdsareal inne.

Uteplassen skal være egnet til allsidig lek og utfoldelse.

Rådmannen kan vurdere arealbehovet i det enkelte tilfellet når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne med mye tilleggs utstyr

13. HELSE OG HYGIENISKE FORHOLD

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehagen.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse, Jfr barnehagelovens § 23. Bestemmelsene skal sikre at barnehagen får de opplysninger den har behov for i det daglige arbeidet med barnet.

I barnehagen praktiseres det et intern kontrollsystem etter forskrifter om Miljørettet helsevern for barn og unge og forskrifter om Helse, miljø og sikkerhet.

Alle ansatte i barnehagen har lovpålagt meldeplikt til barneverntjenesten ved begrunnet mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Bhl., §§21og 22, pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Barn med nedsatt allmenntilstand, som for eksempel sterk forkjølelse, oppkast, diare, ørebetennelse og øyeinfeksjon skal holdes borte fra barnehagen.

14. INTERNKONTROLL

Kommunale barnehager omfattes av internkontrollsystem utarbeidet av kommunen.

15. FORSIKRING

Alle barn i barnehagen er kollektivt forsikret.

Den til enhver tid gjeldende forsikringsavtale kan innhentes hos kommunens forsikringsansvarlige.

16. HELSEATTEST, POLITIATTEST OG TAUSHETSPLIKT FOR DE ANSATTE

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i den utstrekning helsemyndighetene finner det nødvendig. Bhl § 23

Den som arbeider i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Bhl § 19

For virksomheter etter barnehageloven gjelder taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende. Bhl § 20

17. TILSYN

Rådmannen fører tilsyn med alle barnehager i kommunen. Bhl § 16

18. GRUNNLAG FOR BARNEHAGEDRIFT

Det må være minimum 12 barnehageplasser i drift i barnehagen, for at det skal være grunnlag for barnehagedrift.

Vurdering av opphør/videre barnehagedrift skjer i forbindelse med hovedopptaket.

Det gjøres en individuell vurdering for å søke opprettholdelse gjennom alternative samarbeidsløsninger med SFO, skole, evt. barnehageadministrasjon.

Ved stenging/midlertidig opphør av drift vil barn med tildelt barnehageplass/rett til barnehageplass gis tilbud i annen barnehage.

Ved svakt driftsgrunnlag ( 12 plasser i bruk) gjelder 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

Det tverrfaglige møtet

"Det tverrfaglige møtet" er et system som skal sikre regelmessige møtearenaer hvor bekymringer fra foreldre eller fagfolk kan diskuteres på tvers av de kommunale faggruppene - og med barnets foreldre/foresatte og evt. barnet selv tilstede. Når foresatte og barn er med på å definere sitt problem, er de også med på å ta sin del av ansvaret for løsning av dette. Systemet ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 23.juni 2010.

Les mer om "Det tverrfaglige møtet"

Skjemaer/dokumenter

Flerspråklig arbeid

Application in English

Veiledning og kriterier opptak barnehage

Smittevern i barnehager

 

Aktuelle snarveier

Barnehageloven

Nytt fra departementet