Senter for læring og integrering

Egen nettside

Senter for Læring og integrering har egen hjemmeside der det finnes detaljert informasjon om skolen, opplæringstilbud, språkpraksis, flyktningetjenesten, o.l.

Besøk SLIs nettside

Opplæringstilbud

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring. Virksomhetens ansvar og oppgaver er definert i Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Ansvarsområder

Norsk og samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige, herunder

 • Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
 • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for alle innvandrere som har rett og plikt til norskundervisning.
 • Tilbud om undervisning til alle som har plikt til å delta i undervisning i norsk og samfunnsfag eller som ønsker å kjøpe norskkurs.

Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne. Vi gir undervisning i norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og natur- og miljøfag.

Spesialundervisning for voksne i norsk og språkstimulering. Tilbudet blir gitt med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT.

Undervisning i norsk for asylsøkere.

Norskkurs og grunnskole til enslige mindreårige.

Norskopplæring

Norskopplæringa deles inn i tre spor

Spor 1
Spor 1 er norskopplæring for deg med lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.
Du er vant til å få informasjon og lære gjennom muntlig språk, praktiske erfaringer og arbeid. Morsmålet ditt er et viktig redskap når du skal lære norsk.
Målet er at du skal få mulighet til å lære nok norsk til å gå videre på grunnskole for voksne, eller kunne gå ut i jobb.

Spor 2
Spor 2 er for deg som har grunnskole eller videregående skole fra hjemlandet.
Du er vant til å bruke skriftspråket for å lære. Du har kanskje lært et fremmedspråk ved siden av ditt morsmål.
Målet for spor 2 er at du skal lære nok norsk til å begynne i videregående opplæring eller begynne å jobbe. Grunnskole kan også være aktuelt hvis du mangler eller ønsker å friske opp grunnskolefag. A2-nivå er et ønskelig språkkrav for å gå grunnskole.

Spor 3
Spor 3 er for deg som har mye skolegang fra hjemlandet. Du har god allmennutdanning eller avsluttet utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Du er vant til å lese deg til kunnskap og har lært ett eller flere språk i tillegg til morsmålet ditt på skolen. Opplæringen på spor 3 har rask progresjon. Målet er å lære nok norsk til å ta høyere utdanning eller gå ut i akademiske yrker i Norge. Det kan også være aktuelt å gå på videregående for voksne. Hvis morsmålet ditt er svært forskjellig fra norsk, kan det være at du vil ha større utbytte av å lære norsk på spor 2 i en periode. B1- nivå er et ønskelig språkkrav til å fortsette på videregående skole. B2-nivå er et språkkrav for høyskole og universitet i Norge. 

Plassering på spor og nivå
Før du begynner på norskkurs vil det være nødvendig med en inntaksvurdering. Den kan bestå av en samtale, eventuelt med tolk eller med hjelp av en person som du har med deg. I inntakssamtalen gir du opplysninger for å finne hvilket spor og nivå som passer best til ditt behov. Det kan være for opplysninger om: 

 • tidligere skolegang
 • yrke
 • arbeidserfaring
 • tidligere norskopplæring
 • andre språk du har lært
Praktisk informasjon

Dersom det er tilstrekkelig antall elever starter vi med nye norskkurs inntil 4 ganger hvert skoleår. Oppstart vil være i:

 • August
 • November
 • Februar
 • Mai

Organisering av skoledagen
Undervisningen foregår mellom kl. 08.45-14.25. Matpause avvikles fra 11.15-12.00.
Kontortid alle dager fra kl. 08.00-15.45 (fra 15. mai til 15. september er det sommeråpent til 15.00).

Skolebøker
Grunnskoleelever og enslige mindreårige kan låne skolebøker. På alle andre kurs kan du leie eller kjøpe bøker. Dette kan du gjøre hos fellestjenesten. Da må du betale kr. 400.- i depositum før du får utlevert bøker. Dersom du må betale for norskkurset må du også betale 1200,- for arbeidsbøker, kopiering og annet materiell for første halvår. Deretter betaler du 450,- per halvår. Du må betale med kort på betalingsautomat, ikke kontanter!

Fravær
Ring og meld fra hvis du ikke kan komme på skolen på telefon: 77 87 19 00.

Parkering
Du kan parkere bakerst på parkeringsplassen utenfor XL-Bygg i første etasje.

Skoleskyss
Dersom du går i grunnskoleklasse og bor mer enn 4 km fra skolen, har du rett til gratis skoleskyss. Da kan du få rekvisisjon hos fellestjenesten som du leverer til Troms fylkestrafikk og får busskort hos dem.

Bønn
Bønn skal ikke foregå i skolens område.

Skolerute

 

Skolerute 2018/2019 – Senter for læring og integrering

Høst 2018:                                               

Måned

Rett og plikt/grunnskole

Antall skoledager

Introduksjonsprogram

August

Skolestart mandag 20.8

10

Start intro 6.august, ansv FLY
Kurs i samfunnsfag, ansv VO

September

 

21

 

Oktober

Høstferie 15. og 16.10.

21

Ordinær skole 4. og 5.10. Introdeltakere har kurs/praksis 15. og 16.10. –Ansvar: FLY

November

Skolefri 19. og 20.11

20

Introdeltakere har kurs/praksis 19.11.-ansv FLY
Skolefri intro 20.11.2018

Desember

Siste skoledag før jul 20.12

14

 

 

Antall skoledager

85

 

Vår 2019:

Måned

Rett og plikt/grunnskole

Antall skoledager, elever

Introduksjonsprogram

Januar

Skolestart mandag 7.1

19

Start Intro uavklart så langt

Februar

 

20

 

Mars

Vinterferie 4.3.-8.3.

16

Kurs Intro 4.3.-8.3.
Ansvar: VO

April

Påskeferie 15.4.-22.4.

16

Introdeltakere har kurs/praksis 15.4., 16.4. og halve dagen 17.4. Ansvar: FLY

Mai

 

20

 

Juni

Siste skoledag fredag 21.6.

14

Felles avslutning 21.6. Ansvar fordeles etter fastsatt plan

 

Antall skoledager

105

 

SUM

SUM SKOLEÅRET

190

 

Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten holder til i Senter for læring og integrering, sammen med Voksenopplæringa i Lenvik.

Åpningstider

Kontoret ligger i 1.etasje og er åpent alle dager for flyktningene, bortsett fra torsdager da det er kontordag. Åpningstiden er kl.09.00-11.00 og 12.00-15.00. Telefontiden er hele dagen fra kl 08.00-16.00.

Ansatte

Avdelingen ledes av fagleder, og har foruten 2 fagledere, 5 programveiledere og 9 miljøarbeidere ansatt. I tillegg har vi til enhver tid både studenter i praksis og personer som er i arbeidsutprøving hos oss.

Introduksjonsloven

Avdelingen arbeider etter introduksjonsloven. Målgruppen er flyktninger mellom 18 og 55 år i introduksjonsprogrammet, samt deres familier. I introduksjonsprogrammet er det ca 55-60 deltakere til enhver tid.

Bosetting

Flyktningetjenesten administrerer bosettingen av det antall flyktninger pr år som kommunestyret bestemmer. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Flyktningene bosettes både fra asylmottak, og direkte fra hjemland/transittland som kvoteflyktninger via FN. 

Kommunen har ca. 200 flyktninger bosatt totalt sett. (Regnes som flyktninger de 5 første årene i Norge).

Kommunen har bosatt 15 enslige mindreårige og har på nåværende tidspunkt aktiv oppfølging av disse.

Mål

Vi har et mål om å tilby rask og god bosetting, og ikke minst bidra til at de nyankomne flyktningene får en god start i sitt nye lokalmiljø. 

Vi bosetter gjennom hele året etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Miljøarbeider

Miljøarbeiderens oppgave er å planlegge og tilrettelegge det praktiske ved bosetting, gi praktiske råd og veiledning, og være en viktig kontaktperson for den enkelte flyktning.
Dette innebærer blant annet:

 • Yte praktisk bistand ved bosetting og i etableringsfasen for nybosatte.
 • Boveiledning.
 • Guiding i kommuen - gi informasjon om ulike etaters roller og ansvarsområder, f.eks. politi, folkeregister og ligningskontor.
 • Bistå dersom det oppstår noe uforutsett ved boligen eller annet nødvendig utstyr.
Programveileder

Programveilederen har ansvaret for oppfølging av den enkelte programdeltaker i introduksjonsprogrammet.
Dette innebærer blant annet:

 • Informere deltakere om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter.
 • Legge forholdene til rette slik at du raskest mulig kommer i grunnleggende kvalifisering.
 • Gjennomføre kartlegging av tidligere utdanning og kompetanse evt. andre viktige faktorer.
 • Utarbeide, oppfølge og revidere individuell plan i samarbeid med deltakeren.
 • Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering, samt bistå deltakeren i å få oversatt medbrakt vitnemål og attester.
 • Koordinere kontakt med andre instanser/aktører som skole og språkpraksisplasser.
 • Bistå for å nå målsettingen etter endt introduksjonsprogram, som er deltakelse i arbedsliv eller å starte på høyere utdanning.  

Selvbetjening

Søknadsskjemaer for voksenopplæring og flyktningetjenesten finnes på siden for søknadskjemaer, under menyen "Barn og skole"

Gå til søknadskjemaer

Aktuelle snarveier

Linker og snarveier til nyttige nettsteder

Migranorsk

Vox

Imdi

 

Senter for læring og integrering

Besøksadresse:

Ringveien 26
9300 Finnsnes

Posadresse:

Boks 293
9305 Finnsnes

Telefon: 77871900