Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

I Lenvik kommune er det tilbud om SFO på følgende skoler:

  • Finnsnes barneskole
  • Rossfjord skole
  • Silsand barneskole avdeling Småslettan
  • Trollvik skole
  • Husøy skole


Ved Husøy skole gis det et SFO-liknende tilbud i barnehagen

Aktiv SFO

Hovedfokusområdet til kommuneplanen er presentert under overskriften: Lenvik – barnas kommune. Kommuneplanens delområde er "en friskere kommune" og satsing på folkehelse er en rød tråd i kommuneplanen. Disse to fokusområdene kombineres bl.a. i SFO.

Innholdet i skolefritidsordning (SFO) er avgjørende for at SFO ikke skal bli en oppbevaringsplass av barn, men tilføre noe til barn og unges utvikling og mestring. Et tiltak som Lenvik kommune fremmer er derfor en mye mer aktiv SFO med mer innhold. "60 om dagen" er ett samarbeid mellom skolene og barnebyutvikler, og har som målsetning at alle barn i Lenvik skal være i fysisk aktivitet minst 60 minutter i løpet av dagen.


Søk plass i SFO

Søknadsfrist for SFO er 1. desember. Oppsigelsestid: 1 måned.

Søknadsskjema sendes til den skolen barnet tilhører.

Søk om plass i SFO

Du kan også få søknadsskjema - og hjelp til utfylling - ved den enkelte skole.

 

Vedtekter for SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lenvik kommune
(Gjeldende fra 1.august 2016 jfr. kommunestyresak 61/16)

1. EIERFORHOLD OG FORMÅL

Lenvik kommune eier og driver skolefritidsordningene i kommunen i samsvar med opplæringsloven § 13 - 7, og dessuten av kommunale vedtekter. Det vises til opplæringsloven § 13 - 7, hvor det står: 
Skolefritidsordninga.
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. - 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7. klassetrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om:
a. eigarforhold
b. kven som er opptaksmyndighet
c. opptakskriterium
d. opptakperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leike- og opphaldsareal
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Regelen i § 10 - 9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. (politiattest, reds. anm.) Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei ellers oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga (ikke gjort så langt, reds anm). Endra med lov 27. juni 2003 nr. 69 (i kraft 1. aug 2003, etter res. 27. juni 2003)

2. FORVALTNING

Lederne av SFO er administrativt underlagt virksomhetsleder for den skole SFO er knyttet til. Rådmannen har ansvaret for planlegging, drift og tilsyn med SFO-ordningen.

3. FORELDREMEDVIRKNING

SFO er en avdeling i skolen. Foreldremedvirkningen i grunnskolen reguleres bl.a. av Opplæringsloven § 11 - 1, som foreskriver at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg med to representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene og to fra kommunen. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I saker som gjelder SFO har daglig leder av SFO møte- og talerett. 

Det skal også etter Opplæringsloven § 11 - 4 velges foreldreråd på hver skole. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. 

Ved siden av de utvalgene for foreldremedvirkning som reguleres i opplæringsloven, vil også slik medvirkning kunne finne sted i klasseforeldremøter og foreldremøter i SFO.

4. OPPTAK AV BARN

I Lenvik kommune er det vedtatt at det skal være 10 barn samtidig tilstede før det åpnes SFO - tilbud. 

Søknad om opptak til skolefritidsordningen sendes elektronisk via www.lenvik.kommune.no. Søknadsskjema kan evt. fås ved skolene, kommunen eller på kommunens hjemmeside. Utfylt søknad sendes til den enkelte skole.

Søknadsfrist og andre nødvendige opplysninger gjøres kjent ved annonsering i lokalpressen og ved innskriving av elever til skolen.

Rektor, eller den som rektor bemyndiger, foretar innstilling til opptak av barn. Hovedopptak foretas i januar/februar og gjelder for neste skoleår dersom ikke annet fremgår av tildelingsbrev. Vedtak om tildeling av SFO - plass  er å betrakte som enkeltvedtak, og kan etter gjeldende klagebestemmelser påklages til klagenemnda, som er  klageinstans i Lenvik kommune. Klage sendes til den enkelte skole.

Opptakskriterier:
A. Hvis det er flere søkere enn det er plass for i SFO, avgjøres opptaket etter følgende prioriterte kriterier:

1. 1. klassinger prioriteres foran 2. klassinger, som igjen prioriteres foran 3. klassinger. 3. klassinger prioriteres foran 4. klassinger.
2. Søkere til 1/1 plass prioriteres foran søkere til ½ plass, og søkere til ½ plass prioriteres foran søkere til 1/3 plass.
3. Barn av enslige foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet samt barn som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, prioriteres foran barn der en av foreldrene er hjemmeværende.

B. Funksjonshemmede barn 6 - 12 år og barn med spesielle behov vurderes for seg, og tas opp etter særskilt vurdering. Barn med tiltak fra barneverntjenesten eller andre sosiale tjenester vurderes også for seg med eventuelt behov for ekstra ressurs.

C. Venteliste settes opp etter at hovedopptaket er gjort, og denne er gjeldende fram til 1. oktober i inntaksåret. Etter 1. oktober settes det opp ny venteliste.

D. Opptaket gjelder i hovedregel kun for ett skoleår. Barn med særskilte behov som får plass etter særskilt vurdering jfr. pkt.4B, trenger kun å søke en gang.

5. ENDRING AV OPPHOLDSTID OG REGLER VED OPPSIGELSE

1. Oppsigelse og evt. endring av plass gjøres skriftlig til den SFO det gjelder.
2. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned regnet fra den første i følgende måned. Dette gjelder også reduksjon i plasstørrelse.
3. Oppsigelse med sluttdato etter 31. mars kan kun skje i spesielle tilfeller, ved for eksempel flytting. Det vil si at siste mulige dato for oppsigelse av plass i skolefritidsordningen er 28\29 februar.
4. Plassen må betales i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes. Oppsigelsestiden gjelder også for de som takker ja til plass ved inntaket, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

6. ÅPNINGSTID

Åpningstider og åpningstilbud på skolefridager varierer fra skole til skole. Ved Finnsnes barneskole, Silsand barneskole og Trollvik skole praktiseres 11 måneders åpningstid og SFO holder stengt fire uker i juli. Øvrige skoler følger skoleruten med 10 måneders åpningstid i SFO. For barn med plass i SFO med 10 måneders åpningstid, er det mulig å kjøpe plass i SFO ved skolene som har 11 måneders åpningstid, dersom det er behov for dette i ferier.

I skoleåret kan SFO for øvrig være stengt inntil 2 dager. Disse dagene skal personalet benytte til kompetanseheving og/eller felles planleggings- og samarbeidsmøter. Ved de skolefritidsordningene hvor det er 11 måneder åpningstid kan SFO holde stengt inntil 5 dager.

SFO har ikke åpent på lørdager og søndager eller på bevegelige høytidsdager, samt julaften.
Nyttårsaften og onsdag i påskeuka stenger SFO kl. 12.00.

7. FERIE

SFO som har 10 måneders åpningstid holder stengt i skolens jule-, påske- og sommerferie. SFO som har 11 måneders åpningstid vil SFO kun være stengt fire uker i juli.

8. FORELDREBETALING

Årlig kan foreldrebetalingen bli endret den 01.01 eller etter kommunestyrets behandling av budsjettet.

Det er 10 betalingsmåneder i året, 4 på høsthalvåret og 6 på vårhalvåret, ved SFO som har 10 måneders åpningstid. SFO som har 11 måneders åpningstid har kun betalingsfri måned i juli.

Alle som tildeles plass i SFO ved inntaket, betaler for plassen fra 1.august, da skolefritidsordningen åpner.
Elever på 1.årstrinn med barnehageplass, kan velge om de vil beholde barnehageplassen til 15.august, eller om de vil ha plass på SFO fra 1.august.

Dersom kommunen har utestående betaling knyttet til barnets barnehage- eller SFO-plass, må denne være betalt før oppstart.

Betalingen skjer etter oppholdstid og i hovedregel tilbys disse tre plassalternativene i SFO:
1\3 plass, 1-8 timer per uke.
1\2 plass, 8- 14 timer per uke.
1\1 plass, over 14 timer per uke.

Det gis 30% søskenmoderasjon. Etter søknad fra foreldre/foresatte kan det gis plass til barn med særskilte behov på 5.- 7.trinn. Det er ikke foreldrebetaling for disse plassene.

Enkelte SFO selger timeopphold.De dagene SFO gir et tilbud om heldagsåpent når skolen har fridager/ ferie kan ordinær plass benyttes. Ved behov for større plass (for de med 1/3 eller 1/2 plass) kan timer kjøpes eller plass utvides. Til disse dagene sendes det ut påmeldingsskjema fra SFO. De som da melder behov for å kjøpe ekstra timer vil bli fakturert for disse timene påfølgende måned. Dette gjelder også for de som melder behov, men som ombestemmer seg etter påmeldingsfristen og ikke benytter plassen. Det vil bli tatt hensyn til spesielle tilfeller som for eksempel sykdom og liknende.

Foreldre/ foresatte må gi beskjed til SFO ved endring av navn, adresse, arbeidssted og/ eller telefonnummer privat/ arbeid.

Det gis ikke fradrag ved fravær. Ved uforutsigbare hendelser, som for eksempel plutselig sykdom eller lignende, som gjør at SFO ikke kan nyttiggjøres over lengre tid, kan det søkes om betalingsfritak. Det må legges fram dokumentasjon.

Ekstraordinær stenging av SFO utover 3 sammenhengende dager, f. eks p.g.a. streik eller skade på bygning, medfører refusjon/tilbakebetaling av SFO-avgift.

For sein henting av barn medfører overtid. Ved gjentatte ganger vil det bli sendt krav om betaling, og plassen regnes som misligholdt.

Ved vesentlig mislighold kan plassen sies opp av kommunen. Det anses som vesentlig betalingsmislighold når det har gått en måned etter regningens betalingsfrist. Det blir sendt ut skriftlig varsel om oppsigelse.

Det regnes forsinkelsesrenter og purregebyr ved for sein betaling. Jfr. Lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100.
Utestående krav vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Jfr. Inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift.

9. LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Skolefritidsordningen får stilt til disposisjon tilfredsstillende leke- og oppholdsarealer i og ved skolebyggene. Etter opplæringsloven § 13 - 7 skal arealet, både ute og inne, være egnet til formålet. Leke- og oppholdsarealet skal være i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

10. HELSE OG HYGIENISKE FORHOLD

Krav om helsevern i skoler er hjemlet i ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m”. I følge forskriftenes §1 er formålet å bidra til at miljøet bl.a. i skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade.
I tillegg gjelder de krav om forebygging av skade og ulykker som følger av andre lover og forskrifter, deriblant opplæringsloven og deler av arbeidsmiljøloven som er gjort gjeldende for ulike opplæringssituasjoner.
Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse og hygieniske forhold i skolene, inklusive
SFO.

Skolens rektor avgjør om et barn på grunn av sykdom, midlertidig eller inntil en uke, ikke kan være i SFO av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi, avgjør daglig leder om lege må kontaktes. Foreldre/ foresatte varsles omgående.

11. FORSIKRING

Alle barn i SFO er kollektivt forsikret. Forsikringen gjelder for skader/ ulykker som skjer innenfor skolens område og ved turer i regi av SFO. Foreldre/foresatte må betale egenandel ved legebesøk inntil kr 500 pr skade. Overskytende dokumenterte utgifter refunderes av forsikringsselskapet. Forsikringen omfatter utgifter som ikke dekkes av folketrygden. Forsikringen omfatter ikke brilleforsikring.

12. LEDELSE OG BEMANNING

Rektor har det overordnede ansvaret for virksomheten.
Daglig leder og assistenter i SFO bør ha relevant utdanning og/eller yrkespraksis.

I forhold til barn med svært spesielle behov tilsettes det ekstra personale etter behov.
Skolefritidsordningen i Lenvik kommunen skal bemannes med en ansatt pr. 14 barn tilstede.

I skolefritidsordninger med 60 barn eller mer skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, dog slik at minimum 20% av hel stilling skal avsettes til ledelse. Øvrige tilsatte som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter skal gis nødvendig tid til planlegging/ tilrettelegging. Slik tilrettelegging/ planleggingstid skal inngå i ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst 5% av arbeidstiden. Planlegging/ tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstid Jfr. KS B - rundskriv 8/ 2000.

13. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

I flg. Opplæringsloven § 15 - 3 skal personalet ved skoler i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal personalet ved SFO på eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i heimen eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om barneverntjenester §4 - 10, §4 - 11 og §4 - 12.
Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jfr. Lov om barneverntjenester §4 - 24.
Også etter pålegg fra andre organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter personalet å gi slike opplysninger. Slike opplysninger skal normalt gis av rektor.

Personalet i SFO skal, på lik linje med øvrige tilsatte i grunnskolen, i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra eleven, eventuelt fra foreldre, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Jfr. Opplæringsloven §15 - 4. Opplysningene skal normalt gis av rektor.

14. TAUSHETSPLIKT

For de tilsatte gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f tilsvarende, jfr. opplæringsloven §15 - 1.

15. POLITIATTEST FOR DE ANSATTE

Ved tilsetting blir det krevd at politiattest legges fram, jfr. Opplæringsloven § 10-9.

16. LEKSEHJELP OG KULTURSKOLETIMEN

Jfr. Opplæringsloven § 13-7a plikter kommunen å ha tilbud om leksehjelp for elever i grunnskolen. Dette tilbudet er gratis for elevene. Dersom leksehjelpa blir organisert som en del av SFO, skal ikke foreldre/foresatte betale for den tida eleven mottar leksehjelp.

Nye vedtekter - Senja kommune

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 28. februar 2019 (sak 7/19) nye vedtekter for SFO. Vedtektene er gjeldene fra 1.8.2019.

Les vedtektene

Kontaktinformasjon

Botnhamn skole SFO: Birgit R. Johansen, 77 87 17 30
Finnsnes barneskole SFO: Mats Nordmo, 954 06 123 
Kårvik skole SFO: Hildur Jakobsen, 907 70 579
Rossfjord skole SFO: Torgunn Strømeng, 77 87 15 79
Silsand barneskole/Småslettan SFO: Unni Johnsen, 474 65 183
Trollvik skole SFO: Rakel Hansen, 77 87 17 15

Tilbake til "Skoler i Lenvik"