Samfunnsmedisinsk avdeling

Samfunnsmedisinsk avdeling i Senjalegen er felles for kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Lenvik er vertskommune. Tjenesten har tre ansatte leger, hver i 50 prosent delstillinger.

Tjenesteområder

Tjenesten skal dekke samfunnsmedisinske tjenester med seks hovedområder:

  • Medisinskfaglig rådgiver: Overfor helsetjeneste, administrasjon, innbyggere og relevante samarbeidsparter. Herunder klagesaker, arbeids- og ressursgrupper eller tilsvarende internt og eksternt.

  • Smittevern: Lede smittevernsarbeidet ved å ha oversikt, oppdatert planverk og veilede øvrig kommunehelsetjeneste ved behov for rådgivning rundt smittevernsrelaterte problemstillinger.

  • Miljørettet helsevern (MHV): Tilsyn skole og barnehager samt holde oversikt over godkjenningspliktige og meldepliktige aktiviteter etter forskrift om MHV. Oversikt over helseskadelige faktorer f.eks. radon og tiltak i forhold til disse.

  • Medisinskfaglig ansvar Finnsnes interkommunale legevakt. Felles for alle 6 kommunene. Sørge for at legevakta driftes medisinskfaglig ansvarlig og ansvar for fagutvikling i lag med fagleder. Klagesaker relatert til legevakt.

  • Folkehelse: Blant annet skal kommuneoverlegetjenesten bidra til å etablere oversikter over helsetilstanden og helseutfordringer i befolkningen. Sørge for at folkehelse og forebygging blir prioritert både av kommuneoverlegetjenesten og tverrsektorielt i kommunene når en vurderer hensiktsmessige forebyggende tiltak.

  • Plan og beredskap: Få på plass og vedlikeholde atomberedskapsplaner, bidra inn mot kommunenes planarbeid for å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet blant annet på forebygging og folkehelse. Ved behov delta i kriseledelse, planprosesser og som høringsinstans for kommunene.

 

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, telefon 77 87 14 29, mobil 476 01 012
e-post: aslak.hovda.lien@lenvik.kommune.no

ass.kommuneoverlege:Aksel Rygg, mobil 481 73 874 
e-post: aksel.rygg@lenvik.kommune.no

ass. kommuneoverlege: Steinar Konradsen, mobil 957 96 417
e-post: Steinar.Konradsen@lenvik.kommune.no