Tildelingsenheten

Postadresse; Tildelingsenheten, Pb 600, 9306 Finnsnes

Helse og omsorgstjenester

Tildelingsenheten behandler søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten holder til på Finnsnes omsorgssenter

Åpningstid mandag til fredag: Vintertid/sommertid: Kl. 08.00 - 15.00/14.00

Telefontreffetid mandag til fredag fra kl 09.00-14.00 på telefonnummer: 77 88 31 20

 

Tilbud

Tildelingsenheten behandler i dag søknader om:

•           Langtidsopphold i sykehjem,

•           Boliger med heldøgns bemanning

•           Boliger med bemanning på dag og kveld

•           Boliger med tilgang til hjemmetjenester

•           Omsorgsboliger (Boliger som har fått støtte fra husbanken)

•           Avlastning i sykehjem for eldre

•           Trygghetsalarm

•           Omsorgslønn

•           Støttekontakt Les mer

•           Avlastning for barn med utviklingshemming

•           Individuell plan og koordinator

•           Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

•           Hjemmetjenester, herunder hjemmesykepleie, praktisk bistand og matombringing

•           Psykisk helsetjeneste

•           Dagtilbud for demente

 

Informasjonsbrosjyre

Tiltaksteam

 Et tiltaksteam skal sørge for at bruker får riktig tjeneste til riktig tid og på riktig sted når det gjelder:

•           søknad om langtidsopphold i sykehjem
•           Søknad om boliger
•           Søknad om avlastning for eldre

Tiltaksteam har møtet hver tirsdag for å behandle slike saker når de er ferdig saksutredet av saksbehandler.

Koordinerende enhet

Tildelingsenheten er også kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Tjenestens målgruppe:

Er brukere eller pasienter som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

Koordinerende enhet skal:

  • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet
  • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan
  • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, intern og ekstern, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan eller opprettelse av ansvarsgruppe

Slik søker du

Dersom du trenger å få tildelt tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven kreves det at du søker om dette.

Søknadsskjema

Du kan få tilsendt søknadsskjema i posten.  Du kan også hente søknadsskjema i resepsjonen på Finnsnes
omsorgssenter, i kundetorget på rådhuset, eller hos hjemmesykepleiens kontorer.
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med oss på tildelingsenheten så får du hjelp til dette.

Behandling av søknad

Tildelingsenheten tilstreber en saksbehandlingstid på fire uker. Dersom behandlingen av din søknad tar lengere tid, får du en foreløpig melding i posten om når du kan forvente et svar.

Når søknaden din er mottatt i tildelingsenheten får du tildelt en saksbehandler.

Saksbehandler tar kontakt med deg enten på telefon eller via brev for å avtale tidspunkt for en kartleggingssamtale. Saksbehandler plikter å innhente relevante opplysninger fra evt. andre tjenesteområder og fastlege for å kunne gi en best mulig behandling av din søknad.  Innhenting av opplysninger skjer etter skriftlig samtykke fra deg som søker. Tjenestene som det fattes vedtak på kan påklages.

Kontaktinformasjon

Hoved telefon: 77 88 31 20 Betjenes av en saksbehandler i tidsrommet 9-14 i ukedager. Tildelingsenheten har ikke telefontreffetid, men en saksbehandler har ansvar for hoved telefonen vår. Dersom du ringer og ikke får svar kan det skyldes at vi er på møter, eller hjemme hos en bruker på kartleggingsbesøk. Tildelingsenheten vil ringe deg opp så snart som mulig.

Konst. virksomhetsleder:
Christine Berntsen
Mobiltelfon: 917 90 182 
Kontor telefon: 77 88 31 16

Saksbehandler
Janita Jensen
Mobiltelfon: 947 97 322
Kontor telefon:77 88 32 33

Saksbehandler
Maria Johanne Jakobsen
Mobiltelefon: 476 15 813
Kontor telefon: 77 88 32 34

Saksbehandler og koordinator for habilitering og rehabilitering
Elena Kristiansen
Mobiltelefon: 948 32 179
Kontor telefon:77 88 32 39

Systemansvarlig i Profil og Notus
Solfrid Larsen
Kontor telefon:77 88 32 40

Greta Tøllefsen
Kontor telefon: 77 88 32 41

Tildelingsenheten

Besøksadresse:

DMS, Helsesenterveien 26
9300 Finnsnes

Telefon: 77 88 31 20