Avlastning i sykehjem

Om tjenesten

Tjenesten er tiltenkt pårørende og andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med omfattende hjelpebehov. Målet er å forebygge utmatting hos omsorgsgiver og stimulere til videre innsats. Tjenesten kan gis som enkeltopphold eller fast rullering.

Avlastning skal bidra til:

 • At omsorgsyter kan opprettholde evnen til å fortsette omsorgen.
 • At omsorgsyter kan opprettholde gode familierelasjoner.
 • At omsorgsyter kan bevare sitt sosiale nettverk.
 • Å hindre utmatting hos omsorgsyter.
 • Å gi pårørende nødvendig ferie og fritid.
 • Å gi pårørende muligheter til å kunne delta i samfunnet.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for andre med omfattende omsorgsbehov.

Kriterier/vilkår

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 

For at omsorgsarbeidet skal anses som særlig tyngende må det mere omfattende enn det som ordinært må påregnes på grunn av relasjon til den omsorgstrengende.

Ved kartleggingen av om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vurderes følgende momenter:

 • Om arbeidet anses helt nødvendig
 • Antall timer per mnd
 • Hvor fysisk og psykisk belastende anses arbeidet
 • Medfører arbeidet nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
 • Om arbeidet foregår i perioder eller hele tiden
 • Om arbeidet medfører sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om arbeidet gjelder flere omsorgsmottakere
 • Omsorgsyter eller den hjelpetrengende må ha søket om tjenesten
 • Søker må fylle de vilkår som settes i Helse og omsorgstjenesteloven i § 3-1.
 • I søknaden må det samtykkes i at vi innhenter nødvendige opplysninger for å kunne behandle din søknad.

Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kommunen kan iverksette for å dekke det behov for hjelp som den omsorgstrengende har og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for omsorgsyter.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider Tildelingsenheten med andre aktuelle tjenester. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men du må ta med egne medisiner og andre private hjelpemidler som eks bleier. Dine behov for legehjelp må ivaretas av din egen fastlege også under avlastningsoppholdet.

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi fatter vedtak på bakgrunn av helse og omsorgsfaglige vurderinger og yter tjenesten slik det fremkommer i vedtaket.
 • Endring av tjenesten gjøres i samråd med deg.
 • Ved rullerende avlastning fatter vi vedtak som gir deg oversikt over avlastningsperioder.
 • Vi veileder deg i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi yter respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi deltar og samarbeider med de instanser som er nødvendig, etter avtale med deg
 • Vi tar evt. klage på alvor og iverksetter nødvendig tiltak.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi av uforutsette grunner ikke kan yte hjelp til avtalt tid

Hva forventer vi av bruker?

 • Den som skal ha avlastning, må søke om tjenesten
 • Dere kjenner til innholdet i vedtaket.
 • Du gir beskjed i god tid om du av en eller annen årsak ikke benytter tildelt avlastning etter avtalt oppsett
 • Dere sender ny søknad innen oppsatt frist
 • Dere forteller oss hva dere ønsker og hva dere ikke er fornøyd med.
 • Hvis du ønsker å benytte kommunens vaskeritjeneste, må ditt private tøy merkes med ditt navn og med merke som ikke forsvinner under vasking.
 • Bruker må selv medbringe medisiner, egne hjelpemidler og bleier.
 • Ved behov for lege må fastlege kontaktes
 • Behov for legehjelp må ivaretas av egen fastlege under avlastningsoppholdet.
 • Utgifter til legetilsyn må bruker dekke
 • Utgifter til transport til/ fra avlastningsopphold må bruker dekke.
 • Omsorgsmottakeren betaler for seg selv ved ønsker om spesielle aktiviteter
 • Det vises respekt for tjenesteyterne.
 • Det respektertes at tjenesteyterne ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver
 • Du informer oss om endringer som har betydning for tilbudet og omsorgen vi yter

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Søknad

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. Skriftlig søknad om helse og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger.

Helse- og omsorgstjenesten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når Tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten omfanget av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post : tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser