Kommunal bolig med stasjonær heldøgns bemanning

Om tjenesten

Bolig med heldøgns stasjonær bemanning er boliger som er tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester som andre hjemmeboende. 

Det er knyttet fast stasjonær bemanning til boligene som skal sikre stabilitet og trygghet for de som bor der og helse – og omsorgstjenester gis av helsepersonell med nødvendig kompetanse.

Lenvik kommune har i møte 18.12.2014, saksnummerr.: 113/14.vedtatt «Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger» i Lenvik kommune. Her stilles det krav om at «søker skal ha en sammenhengende folkeregistrert botid i kommunen de siste to årene..»

 • Alle som flytter inn i boligen får husleiekontrakt med kommunen.
 • Størrelse og standard på rom kan variere og husleie fastsettes etter dette.
 • Strøm inngår i husleien. Det sendes ut månedlig regning på husleie.
 • Beboer kan søkes bostøtte.
 • Boligen møbleres av leietaker. Eiendeler av stor verdi tas med på eget ansvar
 • Leietaker må betale egen innboforsikring.
 • Flytting meldes til folkeregistret av leietaker / pårørende.
 • Rundvask ved behov, eller ved flytting forventes ordnet av leietaker/pårørende.
 • I utgangspunktet er alle måltider felles. Det abonneres på mat til en fast sum pr. mnd. Beløpet dekker utgifter til middag og tørrmat
 • Alle faste utgifter betales gjennom automatisk trekk fra banken
 • Varer og medisin bestilles i felleskap ukentlig
 • Renhold av bolig utføres av leietaker selv eller pårørende. Dersom det ikke er mulig kan det søkes om tjenesten praktisk bistand.
 • Rundvask ved behov, eller ved flytting forventes ordnet av leietaker/ pårørende
 • Vask av klær kan utføres i eget vaskerom av leietaker/ pårørende. Dersom det ikke er mulig kan man søke om tjenesten praktisk bistand
 • Følge til frisør, tannlege fotpleier ol inngår normalt ikke inn i de tjenestene som ytes. Dersom det er nødvendig med følge må dette ordnes av leietaker eller pårørende.
 • Alle som flytter inn tildeles primærkontakt og får en innkomstsamtale med denne innen 14 dager. Primærkontakten har hovedansvaret for den bistand som ytes og er kontaktledd mot pårørende.
 • Leietaker må søke om helse – og omsorgstjenester, f.eks. hjemmesykepleie og praktisk bistand. Disse tjenester tildeles ut fra individuell behovsvurdering. Behov for hjemmesykepleie vurderes og vedtas av Tildelingsenheten. Økt eller endret behov vurderes i samarbeid med personalet og Tildelingsenheten.
 • Beboerne har egen fastlege
 • Ved behov for fysioterapi kan lege rekvirere behandling.
 • Det kan søkes om hjelpemidler etter hvert som behov oppstår. Kostnadene dekkes av folketrygden, avhengig av type hjelpemiddel
 • Kommunen har ansatte, fysioterapeuter, ergoterapeut og andre kommunale hjelpemiddel kontakter som kan bistå med utvelgelse av riktig hjelpemiddel

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig bistandsbehov som ventes å vedvare livet ut og som ikke kan ivaretas i nåværende bolig. Ved hyppige sykehusinnleggelse eller ofte innleggelse på kommunens korttidsavdeling grunnet akutt eller kronisk sykdom vil langtidsopphold i sykehjem bli vurdert. Finnsnes bo og aktivitetssenter kan ikke gi et tilbud til beboere med langt fremskreden demensdiagnose.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke.
 • Søker må på søknadstidspunkt være fylt 18 år
 • Du må ha fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå som tilsier et stort behov for omsorgstjenester.
 • Din nåværende boligs beliggenhet/tilgjengelighet og egnethet er ikke tilpasset dine funksjonsnedsettelser.
 • Søker må ha en sammenhengende folkeregistrert botid i kommunen de siste to årene
 • Et vedtak om kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis en tidsbestemt leieavtale for 3 år. Søkere med varig behov for kommunalbolig, kan etter en konkret vurdering gis positive vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år. Behovet for bolig vil bli vurdert fortløpende
 • Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søker uten saklig grunn avslår boligtilbud
 • Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Endringen må være av en slik art at søker ikke lenger fyller vilkår for leie av kommunal bolig 
 • Om leie av kommunal bolig faller bort skal det fattes et nytt vedtak i saken
 • I tilfeller hvor ektefeller flytter inn og en fyller vilkår, kan gjenlevende ektefelle, som ikke fylle vilkår, måtte flytte. Lenvik kommune kan være behjelpelig med å finne ny bolig

Pris for tjenesten

Beboer/leietaker betaler husleie etter avtale i husleiekontrakt

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet, og har som personalmessige adferds krav at de skal være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert.
 • Tjenesteyter viser respekt for deg og ditt privatliv i din bolig.
 • Vi tilrettelegger i størst mulig grad for at du kan være aktiv deltaker i egen hverdag.
 • Taushetsplikten blir respektert.
 • Er du misfornøyd med tjenesten kan du klage.

Hva forventer vi av beboer?

 • Du innreder boligen med egne møbler, og ting du ønsker å ha der.
 • Du bestemmer selv over ditt liv, og avgjør din døgnrytme.
 • Du følger husregler som gjelder boligen.
 • Du viser hensyn til andre beboere.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger og tilbakemeldinger slik at vi sammen på best mulig måte kan gi nødvendig hjelp.
 • Dersom du har behov for hjelp til å ivareta økonomiske forhold, forventer vi at du har oppnevnt fullmektig/hjelpeverge.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Søknad

Søknad skjer skriftlig til Tildelingsenheten. Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at søknaden er mottatt.

Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til
Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20

Søknadsskjema finnes på kommunens internettsider. Hjemmetjenesten kan i tillegg være behjelpelig med å framskaffe søknadsskjema.

Søknaden sendes til:
Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, Postboks 600, 9306 Finnsnes

Saksbehandlingstid:
Tildelingsenheten tar fortløpende imot søknader. Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagerett

Du som søker, hjelpeverge, fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har mottatt vedtaket . Klagen kan fremmes muntlig og eller skriftlig. Klagen fremmes/sendes til Tildelingsenheten hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du ikke får medhold, behandles klagen i kommunens klagenemd.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser