Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Om tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som omfatter personlig assistanse, med krav om at brukeren organiserer tjenestetilbudet selv. 

BPA er en organisering av tjenestetilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand. Ordningen omfatter tjenestene praktisk bistand, opplæring, avlastning og støttekontakt. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig i eget hjem lengst mulig.

Enklere helsehjelp kan vurderes som en del blir en del BPA, eller om behovet for helsehjelp er av en slik art at det må utføres av personell med spesiell kompetanse på helsehjelpen. 

Omfanget av tjenesten bestemmes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Ved utmåling av tjenestene tas det blant annet utgangspunkt i kvalitetsstandarder som fram går av tjenestebeskrivelse praktisk bistand

Les mer om praktisk bistand

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

 • Personer som bor eller oppholder seg midlertidig i Lenvik kommune, som er avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål.
 • Personer under 67 år med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser og med behov for assistanse i og utenfor hjemmet med forventet varighet over 2 år og med et bistandsbehov på over 32 timer pr uke § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse
 • Barn / unge som trenger betydelig bistand og omsorg, og som overstiger foreldrenes omsorgsevne.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller andre søke for deg. Arbeidsleder kan ikke motsette seg kurs og opplæring i hvordan ivareta ansvaret som arbeidsleder. Dette for å ivareta assistentens rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. 
 • Tjenesten utføres kun når du er tilstede. Tjenesten kan eksempelvis ikke brukes til pass av barn, følge barn til skole mm
 • Du har gitt ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Ved opphør av tjenesten over 60 dager, vil evalueres eventuelt avsluttes og tjenesten må søkes på nytt.
 • Kommunen bestemmer hvilke tjenester som gis. Kun for det timevedtaket som inkluderer støttekontakt gis det mulighet for oppsparing av ubenyttede timer i en timebank.
 • Du er selv i stand til å utøve brukerstyring og ivareta arbeidslederrollen, herunder kjennskap til lovverk, retningslinjer og ansvar som arbeidsleder for personlige assistenter. Personer som ikke kan ivareta arbeidslederrollen, kan få BPA ved at foreldre, verge eller andre ivaretar denne,
 • Tjenesten omfatter ikke tjenester som krever at mer enn en tjenesteyter er til stede eller timebaserte tjenester på natt§ 2-1 d.Rett til brukerstyrt personlig assistanse.
 • Nær familie kan i utgangspunktet ikke ansettes som assistenter
 • Tjenesten gjelder ikke i utlandet- iflg helse - og omsorgstjenesteloven §1-2
 • Tjenesten opphører midlertidig ved innleggelse i sykehus, rehabiliteringsopphold og lignende

Pris for tjenesten

Det beregnes egenandel for deler av tjenestene. Hjelp i hjemmet til matlaging, renhold, ærender, annet husarbeid er egenandelsbelagt. Egenandel beregnes etter vedtatte satser og betales til kommunen etter regning. 

Det kreves imidlertid ikke egenandel for praktisk hjelp personlig assistanse avlastning og støttekontakt

Serviceerklæring

Hva bruker kan forvente av oss)

 • Vi tildeler tjenester på bakgrunn av en helhetlig vurdering av ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert av tildelingsenheten i samråd med deg, utøvende virksomhet, eventuelt hjelpeverge og / eller pårørende.
 • Vi plikter å overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor
 • Vi vil bidra til at arbeidsleder gis opplæring slik at han blir i stand til å utøve arbeidsleder rollen

Hva vi forventer av bruker?

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.
 • Du tilrettelegger og administrerer hjelpen, evt. ved hjelp av hjelpeverge eller andre. 
 • Du gir beskjed til tildelingsenheten ved endringer i bistandsbehov
 • Du følger arbeidsmiljøloven og øvrig avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Du deltar aktivt i rekruttering, utvelgelse og ansettelse av assistenter og vikarer, samt har hovedansvar for assistentenes arbeidsmiljø og forhold knyttet til tjenesteutøvelsen.
 • Utarbeide arbeidsplaner og evt. stillingsbeskrivelser.
 • Lærer opp og veileder assistentene i hvordan hjelp og assistanse skal gis og oppgaver løses.
 • Du plikter å delta på opplæring og veiledning i arbeidslederrollen.
 • Du viser respekt for assistenten
 • Du gir beskjed i god tid til BPA koordinator når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du er forberedt på å montere nøkkel boks eller elektronisk dørlås om du ikke kan åpne døren selv.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er assistentens arbeidsplass og at reglene i arbeidsmiljøloven gjelder i ditt hjem. Det må bl.a. sørges for nødvendige tekniske hjelpemidler og adkomst til din bolig.
 • Assistenten må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes.
 • I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før assistenten kommer, og det må ikke røykes i boligen når assistenten utfører sitt arbeid.
 • Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberkluter.
 • Du respekterer at assistenten ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
 • Assistenten kan heller ikke utføre tjenester som innbefatter tilgang til dine kontoer, f.eks. handling hvor du gir fra deg minibankkort med kode.

Det vises for øvrig til vedtatte standarder for praktisk hjelp i hjemmet.

Søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Søknad om helse og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger. 

Tildelingsenheten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når Tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, fatter Tildelingsenheten vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenesten. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og
kommunale retningslinjer.

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.

Lovgrunnlag

I følge lov om kommunale helse -og omsorgstjenester § 3-1 skal kommunen bl. annet sørge for at personer som bor og oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlasting. 

Det fremgår av helse – og omsorgstjenesteloven § 3-8 a «kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 andre ledd nr 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som personlig assistanse.»

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. til Fylkesmannen innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser