Dagtilbud for hjemmeboende demente

Om tjenesten

Dagtilbudet er et tilbud for hjemmeboende demente. Målet med tilbudet er å gi en meningsfylt hverdag hvor trivsel og trygghet står i fokus. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Aktivitetene i tilbudet kan bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, påvirke følelsesmessige og atferdsmessige endringer i demensforløpet, forbedre kognitiv funksjon og øke trivsel og livskvalitet. Dagtilbudet er lokalisert ved Finnsnes omsorgssenter.

Formål

Demensplan 2015 sier om dagtilbud:
«Tilbudet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon».

Målgruppe

 • Personer som bor hjemme.
 • Personer som har en demensdiagnose eller er under utredning.
 • Personer som har behov for, nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke.
 • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Du har en demensdiagnose eller er under utredning
 • Du bor hjemme og har behov for-, nytte og glede av sosialt stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.
 • Du må ha et funksjonsnivå som gjør at du kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, og kan spise selv.
 • Være fysisk mobil.
 • Kan gå på toalettet selv.
 • Når bruker har behov for mer omsorg og hjelp til daglige gjøremål vil ikke dagtilbud være rett nivå.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider diabetesteamet med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort.

Serviceerklæring

Hva du kan forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet, og har som personalmessige adferds krav at de skal være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert.
 • Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Du vil bli møtt med respekt i forhold til deres livssituasjon
 • Taushetsplikten overholdes
 • Hjemmebesøk av fagpersoner.
 • Tilbudet om transport er begrenset til antall kilometer fra Finnsnes omsorgssenter og gis til/fra etter nærmere avtale.
 • Servering av formiddagskaffe, kaker/frukt og lunsj.
 • Ulike aktiviteter inne og ute, hvor vi holder fokus på enkeltindividet.
 • Hverdagslige mestringsoppgaver, matlaging, trim, musikk, m.m.
 • Utflukter og turer i nærmiljøet

Hva vi forventer av deg?

 • Du er hjemme og klar når du blir hentet.
 • Du deltar i de forskjellige aktiviteter som foregår.
 • Du har med deg penger når det er planlagt utflukter.
 • Dersom du her behov medisiner under oppholdet må dette medbringes.
 • Dersom du ikke kan komme til avtalt tid/dag må det gis beskjed om dette.

Lovgrunnlag

Tjenesten er ikke lovpålagt i dag men en del av helsefremmende og forebyggende arbeid. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. (helse- og omsorgstjenesteloven §3-3)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om helsepersonell

Søknad

Søknad skjer skriftlig til Tildelingsenheten. Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at søknaden er mottatt. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og vi tar utgangspunkt i hva du klarer selv.

Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten.

Tildelingsenheten tar fortløpende imot søknader. Søknaden sendes til: Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes

Dersom du får tildelt plass, vil det i vedtaket fremgå informasjon om oppstart og eventuell egenbetaling.

Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagerett

Du som søker, hjelpeverge, fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen kan fremmes muntlig og eller skriftlig.

Klagen fremmes/sendes til Tildelingsenheten hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du ikke får medhold, behandles klagen i kommunens klagenemd

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. tlf. 77 88 31 20
E-post: tildelingsenheten@lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser