Diabetesteam

Om tjenesten

Tjenesten ligger på Distrikts Medisinsk Senter og er et sykepleietilbud til alle voksne innbyggere med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy.

Tjenesten er organisert og samlokalisert med legetjenesten på DMS. Diabetessykepleier har et tett samarbeid med fastlege, behandlende lege i spesialisthelsetjenesten og medisinsk faglig lege ved diabetespoliklinikken.

Tjenesten kan tilby:

 • Individuell/gruppe opplæring, oppfølging, kontroll og veiledning av pasienter med diabetes, fortrinnsvis type 2, ev andre relevante kurs/gruppeopplegg.
 • Veiledning, opplæring og kurs av helsepersonell

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Innbyggere med diagnostisert diabetes type 1 og 2.

Kriterier/vilkår

Personer med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. Henvendelse til diabetes-teamet kommer via fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har etablert kontakt med diabetes poliklinikken kan ta direkte kontakt med diabetessykepleier via sentralbord ved Finnsnes legekontor.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider diabetesteamet med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Vi legger kommunens verdier og etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Senjalegen avd Finnsnes v/diabetesteamet, Helsesenterveien 32, postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 87 14 10

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser