Interkommunal legevakt

Om tjenesten

Finnsnes Interkommunale legevaktsentral/legevakt er felles for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

 • Alle som bor og oppholder seg i de 6 deltakerkommunen kan henvende seg til legevakta ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp gjennom hele døgnet.
 • Finnsnes interkommunale legevaktsentral og legevakta er samlokalisert på Distrikt medisinsk senter, helsesenterveien 32, Finnsnes.
 • Tjenesten har åpent alle dager hele året. Legevakt nr 116117
 • Bemannet med inntil 2 sykepleiere, 1 lege i aktiv vakt og en lege i bakvakt
 • Ved livstruende sykdommer og skader deltar lege i utrykning med ambulanse.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i legevaktkommunene og som på grunn av sykdom eller skade ikke kan eller bør vente på time hos sin fastlege.

Kriterier/vilkår

 • Legevakta er et døgnbemannet akuttmedisinsk tilbud for sykdomstilstander eller skader som ikke kan eller bør vente til neste dag.
 • Det er ønskelig at pasientene fortrinnsvis tar kontakt på telefon. Henvendelsene vurderes/prioriteres av sykepleier, de som må tilsees av lege prioriterer pasienten ut fra alvorlighetsgrad
 • Ventetiden kan variere etter hvor alvorlig tilstanden er. Vi ber om forståelse for at det ikke alltid er mulig å unngå forsinkelser på timeavtaler.
 • Lege og sykepleiere beredskap/bemanning har ikke kapasitet til å prioritere utredninger, henvisninger, kontroller og oppføling av sykdommer og skader.
 • Resepter på medikamenter som ikke er livsviktige, forlengelse av sykemeldinger og utskrivinger av attester blir henvist til fastlege.
 • Alle fastlegekontor har avsatt ledige timer for øyeblikkelig hjelp.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider legevakttjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Vi legger kommunens verdier og etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Fortrinnsvis telefonkontakt, slik at henvendelser kan vurderes og prioritere 

  etter alvorlighetsgrad.
 • I påvente av time hos lege og forverrelse må den syke eller pårørende ringe tilbake.
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale. 
 • Tjenesten ber om forståelse for at ventetiden og medisinsk behandling kan 

  variere etter hvor alvorlig tilstanden er

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Finnsnes Interkommunale legevakt, Helsesenterveien 32, postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 87 14 00

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser