Korttidsavdelingen - DMS

Om tjenesten

Avdelingen er en kommunal sykehjemsavdeling, og må sees i sammenheng med Lenvik kommunes totale tilbud til befolkningen innen helse- og omsorg.

Avdelingen har 13 plasser for pasienter som trenger behandling før-, istedenfor og etter sykehusbehandling. Tilbudet omfatter pasienter med fysisk sykdom og behov for medisinsk oppfølging og behandling for en kort periode. Tilbudet er ikke tilpasset pasienter med alvorlig psykiske lidelser og/eller demens.

Avdelingenes målsetting er:

 • Gi god og riktig behandling, helse og omsorg tilpasset individuelle behov
 • Møte pasient og pårørende med respekt for den enkeltes liv og livsverdier.
 • Bidra til å fremme livskvalitet hos pasient og pårørende.
 • Pasient og pårørende skal oppleve trygghet og kvalitet i tjenesten.
 • Møte alvorlig syke og døende og deres pårørende med god lindrende behandling og omsorg.
 • Være en avdeling der faglig og personlig utvikling står i fokus.
 • Være en ressursbase for kommunen

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

 • Pasienter som er utskrivningsklare i sykehus og som har behov for medisinsk etterbehandling og oppfølging før utskriving til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud.
 • Pasienter med behov for opptrening, innlegges etter sykehusinnleggelse eller via sin fastlege eller legevakt.
 • Pasienter med behov for kartlegging av sitt funksjonsnivå og sine ressurser etter sykdom og skader.
 • Pasienter som innlegges fra legevakt og hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig.
 • Pasienter med annen akutt funksjonssvikt som krever medisinsk behandling og tilsyn.
 • Pasienter med behov for lindrende behandling

Kriterier/vilkår

Pasienter som tilhører aktuell målgruppe.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider korttidsavdelingen med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Kommunen krever egenandel for korttidsopphold i sykehjem etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester og forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

Serviceerklæring

Hva kan pasienter kan forvente av oss

 • Korttidsavdelingen legger kommunens verdiplakat til grunn i sin virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Pasienten kan forvente å møte et motivert personale som er innstilt på å bistå pasienten i behandlingsforløpet.
 • Avdelingen har helsepersonell med ulik fagkompetanse.
 • Oppholdet evalueres kontinuerlig og videre tjenestebehov avklares med pasienten.

Hva vi forventer av pasienten

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.

Søknad

Tjenesten tildeles etter henvisning fra fastlege, legevakt eller sykehus etter fastsatte kriterier. Det fattes tidsbegrensede vedtak om tjenesten.

Studenter/elever

På korttidsavdelingen vil du møte studenter og elever fra flere typer helseutdanninger. Studentene deltar i pleie, undersøkelser og behandling, dette er en viktig læringsarena for helsefagutdanningene

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes Korttidsavdelingen, Lenvik kommune. Postboks 602, 9306 Finnsnes 
Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 30
Pasienttelefon: 77 87 13 31
Telefon fagleder: 77 87 13 32

Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser