Praktisk bistand og opplæring

Formål

Praktisk bistand, som denne kvalitetsstandard / retningslinjer omfatter, er en betegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet for eldre, funksjonshemmede og andre personer som trenger slik hjelp.

Formålet er først og fremst å gi hjelp til praktiske gjøremål og til personlig stell. Hvert punkt i kvalitetsstandarder for praktisk hjelp i hjemmet, må vurderes opp mot brukerens funksjonsnivå. Det skal heller ikke påtvinges hjelp til personer som selv ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp I kvalitetsstandarden for praktisk hjelp i hjemmet brukes begrepet ”sørge for” . Med dette menes at dersom tjenestemottaker som er alene og har så lavt funksjonsnivå at kvalitetsstandarder for praktisk hjelp i hjemmet ikke nås, er det et offentlig ansvar å sørge for dette, ikke nødvendigvis at det offentlige selv skal utføre tjenesten (snømåking, ærender o.l).

1. Ernæring

 • Måltidene skal fordeles utover dagen, minimum 3 ganger pr. dag
 • Minimum 4 ganger i uka et varmt måltid
 • Maten skal være god ernæringsmessig

Brukere som pga. funksjonshemming ikke når denne minstestandard ved egen hjelp, har krav på offentlig hjelp slik at p.1 – ernæring ivaretas. På hvilken måte hjelpen gis, settes ingen standard. Dette blir opp til den enkelte virksomhet.

2. Renhold

 • Sørge for vindusvask minimum 2 ganger pr. år
 • Vanlig rengjøring av bolig (vask av gulv, støvsuge, riste matter, støvtørke) utføres etter individuelle behov og faglig skjønn
 • Følge reglene om trappevask i en blokk
 • Oppvask ved behov – det vaskes ikke etter gjester
 • Sørge for at kjøleskap og komfyr rengjøres innvendig minimum 2 ganger pr. år
 • Sørge for at fryseboks avrimes 1 gang pr. år

3. Annet husarbeid/praktisk hjelp

 • Unntaksvis stryke tøy til brukeren
 • Skifte sengetøy ved behov
 • Vaske klær ved behov
 • Nødvendig snømåking foran inngangsdør og sørge for annen nødvendig snørydding
 • Sørge for dagligvarer minst 1 gang pr. uke
 • Sørge for at brukeren får medisiner fra apoteket
 • Sørge for innkjøp av nødvendige klær
 • Sørge for å komme til nødvendig lege/tannlegebesøk
 • Sørge for å få brensel i hus

4. Personlig hjelp

 • Stå opp og legge seg, kle av og på seg hver dag (dersom en vil og kan av helsemessige årsaker)
 • Gi en, utfra faglig vurdering, tilfredsstillende daglig personlig hygiene
 • Sørge for hår/fotpleie ved behov
 • Spise - få dekket behovet for å få i seg mat og drikke og behovet for tilpasset hjelp ved måltidene

5. Opplæring/veiledning

De praktiske tjenestene som er nevnt kan gis i form av:

 • Tilrettelegging
 • Gjennomføring
 • Veiledning/opplæring

Opplæring/veiledning kan gis på bakgrunn av et behov saksbehandler har kartlagt og vurdert hos den omsorgstrengende. Formålet med opplæring i dagliglivets gjøremål er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen. Praktisk hjelp og opplæring vil ofte kombineres. Den ansatt må vurdere når det f.eks er mest hensiktsmessig å gjøre husarbeidet for brukeren eller det er rimelig å gi råd og veiledning, slik at den enkelte bruker selv utfører de praktiske gjøremål under tilsyn og støtte.

Sosiale behov

Som det fremgår av de 5 punktene som omfatter i tjenesten praktisk bistand gis det ikke tilbud som eksplisitt skal dekke brukers sosiale behov i betydningen av å ha noen å være sammen med, snakke med o.l. 

Det er et praktisk, konkret utgangspunkt for hjelpen.

Hva faller utenfor?

Konkrete arbeidsoppgaver som faller utenfor det offentliges ansvar:

 • Hagearbeid (stell av blomsterbed, klippe gress o.l)
 • Baking
 • Pusse sølvtøy og messing
 • Storrengjøring av typen tak og vegger, boning, ta ut store gulvtepper, innvendig vasking av skap o. l.
 • Flytting
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn
 • Pass av barn, fordi en voksen (samboer, ektefelle) i husstanden er syk eller borte fra hjemmet
 • Bruker har selv ansvar for stell av kjæledyr

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser