Praktisk bistand og opplæring

Om tjenesten

Praktisk bistand og opplæring, eller praktisk hjelp i hjemmet, er tjenester for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Hjelpen kan gis med formål om at den enkelte på sikt skal settes i stand til å mestre oppgavene selv eller at hjelpen skal kompensere for varig nedsatt evne til å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet. 

Tjenesten skal styrke og/eller kompensere for egen mestring av egenomsorg og dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig i eget hjem lengst mulig.

Hjemmetjenesten har avdelingskontorer på Finnsnes, Gibostad og Rossfjordstraumen. Psykisk helsetjeneste og tjenesten for utviklingshemmede gir også denne tjenesten

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg midlertidig i Lenvik kommune, som er avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. 

Barn/unge som trenger betydelig bistand og omsorg og der familien har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller andre søke.
 • Du må ha gitt ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Tjenesten utføres kun når du er hjemme.
 • Ved opphør av tjenesten som varer over 60 dager, vil vedtaket evalueres/avsluttes og tjenesten må søkes på nytt.

Det vises til vedtatte standarder for praktisk hjelp i hjemmet

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider helse- og omsorgstjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Det beregnes egenandel for hjelp i hjemmet til matlaging, renhold, ærender, annet husarbeid. Egenandel beregnes etter vedtatte satser og betales til kommunen etter regning,

Det kreves imidlertid ikke egenandel for praktisk hjelp til personlig stell og egenomsorg.

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi yter tjenesten slik det fremkommer i skriftlig vedtak.
 • Det gis ikke praktisk bistand når du er bortreist.
 • I forbindelse med helligdager, ferieavvikling og sykefravær kan det bli avvik fra faste rutiner.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi gir deg/din representant informasjon, råd og veiledning om andre aktuelle tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av deg

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du er forberedt på å montere nøkkelboks om du ikke kan åpne døren selv.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter, bl.a. med å sørge for snøbrøyting slik at tjenesten kommer fram til din bolig. Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder også i ditt hjem
 • Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes.
 • I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før personell kommer, og det må ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid.
 • Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ, mopp og mikrofiberkluter.
 • Hovedrengjøring / rundvask må du selv besørge/leie og rydding/rengjøring etter besøkende etter andre ivaretas av disse. 

Det kan være påkrevd med storrengjøring før hjemmehjelp innvilges. Storrengjøring betales av bruker.

Det vises til vedtatte standarder for praktisk hjelp i hjemmet – vedlegg 1

Søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Skriftlig søknad om helse- og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger. 

Helse- og omsorgstjenesten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til
tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak. 

Saksbehandlingstid
Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2 innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Klagen sendes Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post : tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser