Støttekontakt

Om tjenesten

Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre støtte, assistanse og oppfølging på fritiden. Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter, skal støttekontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Støttekontakten engasjeres og lønnes som oppdragstaker av Lenvik kommune.

Støttekontakter trenger vanligvis ingen formell utdanning. Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken.

Oppdraget gjelder noen ganger enkeltpersoner, andre ganger grupper og støttekontakt kan også gis i samarbeid med for eksempel frivillige organisasjoner. Hjelpen tilpasses den enkelte brukers interesser og behov.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Et overordnet mål med støttekontaktarbeidet er å øke brukerens selvfølelse og mestringsopplevelse, i samvær med andre.

Målgruppe

Støttekontaktordningen er et fritidstiltak for de av kommunens innbyggere som trenger støtte og hjelp for å få en meningsfull fritid. Behovet for tjenesten vurderes individuelt.

Kriterier/vilkår

 • Bruker må være avhengig av hjelp for å kunne delta i sosiale aktiviteter.
 • Bruker må ha utbytte av deltakelse i ulike aktiviteter.
 • Støttekontakt innvilges som hovedregel ikke på grunn av avlastningsbehov hos pårørende.
 • Støttekontakt innvilges som hovedregel ikke til barn under 8 år.
 • Personer som har 1:1- bemanning innvilges som hovedregel ikke støttekontakt.
 • Støttekontakt innvilges ikke til praktisk bistand for oppgaver i hjemmet.
 • Støttekontakt innvilges ikke til helsehjelp.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider helse- og omsorgstjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva bruker kan forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi yter tjenesten slik det fremkommer i skriftlig vedtak.
 • Vi informerer deg, dine nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig om andre aktuelle tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av bruker

 • Du må selv søke på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller andre søke for deg.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.

Søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Skriftlig søknad om helse- og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger. 

Helse- og omsorgstjenesten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til
tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak. 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Klagen sendes Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser