Sykehjemstjenesten

Om tjenesten

Sykehjemstjenesten gir et heldøgns botilbud til innbyggere med et omfattende behov for pleie og omsorg. Tilbudet kan gis som langtidsplass, korttidsplass eller avlastningsplass.

I Lenvik kommune har i dag til sammen 123 plasser ved følgende sykehjem:

 • Finnsnes omsorgssenter – 80 plasser
 • Rossfjord sykehjem – 30 plasser
 • DMS Korttidsavdelingen 13 plasser

Finnsnes omsorgssenter har enhet for spesielt ressurskrevende pasienter og skjermet enhet for demente. Korttidsavdelingen har hovedfokus på utredning, rehabilitering, behandling og lindrende behandling

Les mer om korttidsavd

Vedtak om langtidsopphold i sykehjem baseres på søkes behov da vedtaket ble fattet. Sykehjemstjenesten er ikke en ensartet tjeneste. Avdelingene er differensierte med tanke på kompetanse og bemanning. Om du får en sykehjemsplass må du påregne og måtte flytte til en annen avdeling om din helsetilstand endrer seg.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Langtidsopphold i sykehjem er for pasienter som har store behov for medisinsk oppfølging og omfattende helse – og omsorgstjenester.

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem baseres på en grundig vurdering av søkers behov, sett opp mot tjenestetilbudet gitt av hjemmetjenesten, geografi og det sosiale og familiære nettverk søker har.

Langtidsopphold i sykehjem er primært for pasienter som på grunn av kroniske lidelser har hyppige akutte innleggelser på sykehus, korttidsavdelingen eller ofte benytter legevakt av ulike helseplager. Kravet er at tilbudet som gis skal være forsvarlig

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke.
 • Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, pkt 6.c og 6.d.
 • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Du må ha mange og sammensatte diagnoser med store somatiske behov som krever tett oppfølging av lege.
 • Tilbudet i hjemmet er ikke forsvarlig

Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling

 • Før innleggelse på skjermet avdeling må du ha en fastsatt demensdiagnose stilt av lege
 • Pasienter med langt framskyndet forløp i sin demenssykdom, som er redde, utagerende, vandrende og urolige

Samarbeidspartnere

Ved behov samarbeider sykehjemstjenesten med andre helse- og omsorgsinstanser for å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasientene/brukerne. Slikt samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Ved langtidsopphold

 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester legges til grunn for beregning av egenandelens størrelse.
 • Egenandelen fastsettes ut fra inntekt. Ved opphold ut over 60 døgn betaler du75 % av grunnpensjonen. Dette trekkes direkte fra trygden.
 • Ved opphold ut over 60 døgn betaler du i tillegg 85 % av all annen inntekt, minus skatt og eventuelle gjeldsrenter.
 • Dersom du får innvilget opphold ut over 60 døgn og har hatt midlertidig opphold eller opphold i sykehus mindre enn 60 døgn inneværende kalender år, er første måned gratis.
 • Det er anledning til å søke kommunen om redusert egenbetaling etter særskilte kriterier dersom det blir planlagt utskriving etter langtidsopphold.
 • Det foretas en årlig etterberegning av vederlaget på grunnlag av skatteligningen. Dette oppgjøret foreligger i november/desember påfølgende år. 

Ved korttidsopphold og avlastningsopphold

 • Det sendes etterskuddsvis regning for tjenesten en gang pr. måned
 • Vederlag for korttidsopphold under 60 døgn, fastsettes av staten ved inngangen av et nytt år og gjelder for ett år av gangen, jfr. Betalingsregulativet
 • Avlastningsopphold innvilges etter individuell vurdering. Denne tjenesten er gratis.
 • Pasienten som innvilges avlastning må selv sørge for å ha med seg utstyr, medisiner under oppholdet. Pasienten må bruke fastlegen sin under avlastningsoppholdet.
 • Ved alle typer opphold i sykehjem må pasienten medbringe egne private klær som er godt merket med eget navn.

Serviceerklæring

Hva du kan forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet, og har som personalmessige adferds krav at de skal være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert.
 • Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi tar så langt som mulig pasientene / pårørende med på råd når beslutninger som berører pasientens livssituasjon fattes
 • Dere vil bli møtt med respekt i forhold til deres livssituasjon
 • Taushetsplikten overholdes
 • At vårt personell arbeider i tråd med vår visjon: «livskvalitet og egen mestring «og «Pasienten i fokus – alltid!»

Ved langtidsopphold i sykehjem får du:

 • Tjenester fra helsepersonell med tverrfaglig kompetanse
 • Årlig legeundersøkelse
 • Tildelt primærkontakt som er kontaktledd til pårørende
 • Nødvendig behandling innenfor pleie og omsorg
 • Nødvendig tannbehandling
 • Vanligvis tilbys eget rom, slik at du har mulighet for privatliv og selvstendighet.

Øvrige tjenester som tilbys:

 • Sykehjemslegen har det medisinske ansvaret
 • Sykehjemmet er tilknyttet fysioterapi og ergoterapitjenesten
 • Aktivitetstilbud 5 dager pr. uke
 • Frisørsalong
 • Kafe for brukere og besøkende (kun Finnsnes)
 • Ved langtids opphold har du anledning til å bringe med egne møbler og private gjenstander i den grad plassen tillater det, og i samråd med avdelingen.

Er du misfornøyd med innholdet i tjenesten, kan du klage.

Hva vi forventer av deg?

 • Ved innleggelse skal det være avklart hvem som er din nærmeste pårørende.
 • Vi ønsker ikke at du tar med deg og oppbevarer mye verdisaker på sykehjemmet.
 • Du må være villig til å benytte tekniske hjelpemidler dersom det er nødvendig.
 • Du må selv betale for tjenester som frisør og fotpleie.
 • Beboer eller eventuelt pårørende må fortrinnsvis selv sørge for innkjøp av privattøy/toalettsaker. Etter nærmere avtale kan eventuelt sykehjemmet påta seg dette.
 • Sykehjemmet benytter digitalt internettbasert tv-system (Get) og beboerne må selv sørge for å skaffe Get-boks og TV for tilkobling av tv på rommet.
 • Pasienter som innvilges avlastning må selv (gjerne i samarbeid med hjemmetjenesten) sørge for å ha med seg utstyr, hjelpemidler og medisiner under oppholdet. Pasienten må bruke fastlegen sin under avlastningsoppholdet.
 • Ved alle typer opphold i sykehjem må pasienten medbringe egne private klær som er godt merket med eget navn.

Praktiske opplysninger:

 • Ved innleggelse i avdelingen blir det avtalt en innkomstsamtale med pasient og pårørende.
 • Ved endring i helsetilstand må du event flytte til en annen avdeling. Dette vil bli avklart i samarbeid med deg og dine pårørende
 • Det er ikke faste besøkstider ved sykehjemmet.

Lovgrunnlag

Forskrift om egenandel

Forskrift for sykehjem og boform

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Søknad

Søknad skjer skriftlig til Tildelingsenheten. Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at søknaden er mottatt. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og vi tar utgangspunkt i hva du klarer selv.

Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Tildelingsenheten eller på kommunens internettsider. Hjemmetjenesten kan i tillegg være behjelpelig med å framskaffe søknadsskjema.

Vedlegg:
Det stilles krav til at legeerklæring eller annen dokumentasjon vedlegges søknaden.

Søknadsfrist:
Tildelingsenheten tar fortløpende imot søknader.

Søknaden sendes til:
Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes

Saksbehandlingstid:
Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet Dersom du får innvilget opphold, vil det i vedtaket fremgå hvor du får opphold, type opphold og lengden av oppholdet samt informasjon om egenbetaling.

Klagerett

Du som søker, hjelpeverge, fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har mottatt det. Klagen kan fremmes muntlig og eller skriftlig. Klagen fremmes/sendes til Tildelingsenheten hvor klagen vil bli behandlet.

Dersom du ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Troms, etter lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Kontaktinformasjon

Finnsnes omsorgssenter, Helsesenterveien 26, Postboks 600, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 00
Rossfjord sykehjem, 9302 Rossfjordstraumen. Telefon 77 87 15 00

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20 
E-post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser