Fjernvarmetrase VA

Bakgrunn

Finnsnes fjernvarme AS skal leggie fjernvarmeledninger fra Botnhågen til Finnsnes sentrum. I den forbindelse er det nødvendig og hensiktsmessig for Lenvik kommune å foreta rehabilitering av flere kommunale veier. I den anledning ønsker Lenvik kommune å få kartlagt alle private vann og avløpsledninger som krysser veiene som det skal arbeides på, og ber derfor alle eiere av denne type ledninger ta kontakt med kommunen snarest og innen 20. mai 2016.

Ledningstrase for fjernvarme vil følge Skogenveien og Sandvikveien fra Botnhågen til Finnsnes sentrum, og vil også berøre Helsesenterveien, Hans Karolius vei, Ringveien og Bernhard Lunds vei.

Krav og retningslinjer

Lenvik kommune anbefaler abonnenter følgende krav og retningslinjer for private VA-ledninger som krysser anleggsvei:

1. Vannledninger:
Galvaniserte stålrørsledninger må skiftes, PE-ledninger (plast) med trykklasse PN6 eller lavere anbefales skiftet. Vannledninger ut over dette må tilfredsstille krav til tetthet etter gjeldende norm.

PE-ledninger lagt etter 1980 vil normalt ikke ha behov for utskifting, men det forutsettes at ledninger holder tetthetskrav, ikke er skadet eller har setningsskader mm. Alle stikkledninger skal ha utvending stoppekran og denne kan monteres/eventuelt skiftes når dette arbeidet utføres.

2. Avløpsledninger:
Støpejernrør, glaserte teglsteinrør og tynnvegget PVC-rør (legge år 1965-1980) må skiftes. Betongrør før 1980 anbefales skiftet. Det forutsettes at ledninger ikke har setningsskader, lekkasjer eller er begrodd innvendig.

Avløpsledninger lagt etter 1980 (eks. PVC SN8) vil ikke ha behov for utskifting, men det forutsettes at ledninger holder tetthetskrav, ikke er skadet eller har setningsskader mm.

Avløpsledninger/Spillvannsledninger tillates ikke brukt til drenering av overvann, takvann eller annen overvanndrenering. Slik tilkobling skal frakobles eller eventuelt legges i egen ledning til veggrøft.

3. Stikkrenner:
Stikkrenner som vil bli berørt som følge av rehabilitering av veier vil bli skiftet og bekostet av prosjektet. Øvrige stikkrenner som ønskes utskiftet kan bestilles gjennom prosjektet.

Annet

Det vises for øvrig til offentlige krav og bestemmelser godkjent av Lenvik kommunestyre:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser og VA-miljøblad fra Norsk Vann.

Det er også verdt å merke seg at Lenvik kommune ikke vil tillate graving i vei etter at anlegget er ferdigstilt.

Nødvendig fremtidig kryssing må foretas med borerigg. Eiere av ledninger som kommer under kategori «må skiftes» kan ikke kreve erstatning i ettertid hvis det oppstår feil på disse.

Kontakt

Lenvik kommune kan kontaktes på Teknisk avd. i Olderhamna, Finnsnes. Kontaktperson på dette er May-Heidi Øfstbø: maof@lenvik.kommune.no mobil: 906 45 504.

Prosjektleder for Lenvik kommune: Kato Fredriksen, kato.fredriksen@lenvik.kommune.no, Mobil: 915 86 375.

Henvendelser vdr. fremføring og tilkobling av fjernvarme gjøres til Finnsnes Fjernvarme AS, v/prosjektleder Tom Sivertsen, epost: tom@finnsnes-fjernvarme.no  mobil: 905 88 655.