Planarbeid i Lenvik kommune

Innledning

Planleggingens grunnleggende formål er å legge bedre til rette for å nå de mål og situasjoner for framtida som en kanskje ellers ikke ville ha nådd. Lenvik kommune ønsker å jobbe planmessig og målbevisst, noe som skal resultere i at vi får utrettet mest mulig, samtidig som vi kvalitetssikrer arbeidet vi gjør. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen til Lenvik kommune, og du kan nå følge kommunens spennende planprosesser på vår hjemmeside.

Påbegynt planarbeid

Kommunedelplan for bynære områder

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lenvik kommune

Flere områder i kommunen er spesielt viktige for tilgangen på friluftsaktiviteter, noen bedre kjent enn andre. Alle er likevel betydningsfulle for vår trivsel og helse. Samtidig er friluftsliv en arena som styrker våre levekår.

I planleggingsarbeid er det spesielt viktig for kommunen å ha god oversikt over hvilke deler av utmarka som brukes og hva som gjør den så betydningsfull for brukerne.
Nå pågår det et prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftsområdene i Lenvik der kommunen innhenter informasjon gjennom opplysninger fra brukere av sjø, strand og landområder.

For å få en god og detaljert oversikt oppfordres brukerne, lag og foreninger samt alle som har informasjon å dele å medvirke til den pågående kartleggingsprosessen. Kommunen er i gang med å ta områdene nærmere i øyensyn for å lette fremtidig planleggingsarbeid og søker informasjon som skal legges til grunn for å klassifisere områdenes betydning for friluftslivet.

Last ned:
Skjema for friluftskartlegging...

Plakat med informasjon...

Innspill til prosjektet kan gis ved å fylle ut skjema som du finner ovenfor og sende det til postmottak@lenvik.kommune.no.
Vi tar også imot innspill via post. Send innspill til Lenvik kommune v/Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 FINNSNES.

Merk innsendte bidrag med "sak 18/2965 - Kartlegging og verdisetting av friluftsområder".

Du kan også kommentere på eget innlegg som ligger på Lenvik kommune sin Facebookside:
https://www.facebook.com/lenvikkommune

Har du spørsmål vedrørende dette prosjektet, ta kontakt med saksbehandler Knut Arne Grosås, telefon 909 41 534 eller e-post knut.arne.grosas@lenvik.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er den 1. oktober 2018.

Etablering av scooterløyper i Lenvik kommune

Lenvik kommune jobber med etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring. Det har kommet inn flere løypeforslag som vurderes. Fokusområde er Lenvikhalvøya.


Kommunestyret skal på sikt vedta kart over løypenettet og forskrifter som regulerer bruken.
Motorferdselforskriften §4a med merknader går nærmere inn på kravene og prosessen som ligger til grunn før kommunestyret kan vedta løyper. Løypene utredes med utgangspunkt i innspill og kommunikasjon med berørte parter og sektormyndigheter som Statens vegvesen og Fylkesmannen i Troms mfl.

For at det skal være mulig å etablere løyper må det først og fremst gis tillatelse fra grunneiere til eiendommer som skal krysses.
Alle som er interesserte oppfordres til å sende kommunen innspill og merknader.

Innspill til prosjektet kan gis ved å sende e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.
Vi tar også imot innspill via post. Send innspill til Lenvik kommune v/Plan og tekniske tjenester, PB 602, 9306 FINNSNES.

Merk innsendte bidrag med "sak 18/2532 -Merknad scooterløyper".

Aktuelle linker:

• Motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

• Motorferdselforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

• Merknader til motorferdselforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356/§1#KAPITTEL_1

• Statens vegvesen - sikker kjøring med snøscooter
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/snoscooter

Andre aktuelle nettsider:

Midt Troms motorferdselforening
http://www.mtmf.no/

https://www.facebook.com/mtmfno/

Har du spørsmål vedrørende dette prosjektet, ta kontakt med saksbehandler Knut Arne Grosås, telefon 909 41 534 eller e-post knut.arne.grosas@lenvik.kommune.no.

Høring

Høringer blir gjennomført  som en del av utredninger av omfattende eller omstridte saker. De berørte, eller de som har interesser i saken, gis med det mulighet til å gi uttrykk for sin mening. Å sende en sak til høring betyr å samle inn uttalelser, kommentarer og råd fra ulike hold og høringsinstanser, som har rett til å uttale seg. De aller fleste planer legges ut på høring.

Se aktuelle høringer

Planstrategi

Planstrategien er et nytt verktøy i plan- og bygningslova, og har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er ikke en plan, men retningsgrivende for kommunens planlegging. Den skal fungere som et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere.

Les mer om planstrategi

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som inneholder langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen skal trekke opp «kursen» for framtidig samfunnsutvikling og hvilke områder det skal fokuseres på for å «komme dit».

Les mer om kommuneplan

Kommunedelplaner

Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder og en slik plan inneholder hovedmål og rammer for den kommunale virksomheten i perspektivet 1-12 år. En kommunedelplan setter krav til en omfattende planprosess hvor det må utarbeides en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.

Her finner du kommunedelplanene til Lenvik kommune

Område- og detaljreguleringplaner

En reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge – og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser. En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller en detaljregulering.

Her kan du finne reguleringsplanene i Lenvik kommune

Sektor-/temaplaner

En sektor-/temaplan forteller hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted.

Her kan du finne sektor-/temaplanene til Lenvik kommune

Handlingsplaner

En handlingsplan beskriver i detalj prioriteringer og gjennomføring av statlige satsinger. Fra statlig hold settes det krav til at kommunen skal utarbeide handlingsplaner på ulike områder.

Her finner du dagens handlingsplaner, planarbeid som pågår (planer som ikke er vedtatt) og tidligere (utgåtte) handlingsplaner.

Her kan du finne handlingsplanene til Lenvik kommune

Utbyggingsavtaler (UA)

Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, er kommunen forpliktet til å sikre et godt bomiljø gjennom å påse at all teknisk infrastruktur som veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg, friområder osv. opparbeides i henhold til gjeldende reguleringsplan og relevante standardkrav i kommunalteknisk norm.

Dersom en reguleringsplan forutsetter opparbeidelse av offentlig infrastruktur, skal det inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av en reguleringsplan. Dette har kommunestyret bestemt. Utbyggingsavtaler inngås derfor både ved utbygging av boliger og handels- og næringsområder.

Her kan du finne utbyggingsavtaler i Lenvik kommune

Regionalt planarbeid

Planleggingen på regionalt nivå skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Planer og strategier for Troms ivaretar regionale interesser og angir politisk ønsket retning i utvikling av fylket. Regional planmyndighet har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse. I tillegg utarbeides strategidokumenter på ulike felt.

Midt-Troms regionråd og Sør-Troms regionråd har gått sammen om et felles prosjekt, Kystplan Midt- og Sør-Troms, et interkommunalt plansamarbeid som omfatter sjøområdene i 13 kommuner.

Les mer om kystplan for Midt- og Sør-Troms.

Regional planstrategi, fylkesplan for Troms, strategier og utredninger innenfor bl.a. næring og kultur finnes på fylkeskommunens nettsider

Troms Fylkeskommune - planer og strategier

 

Aktuelle linker:

·         Motorferdselloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

·         Motorferdselforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

·         Merknader til motorferdselforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356/§1#KAPITTEL_1

·         Statens vegvesen - sikker kjøring med snøscooter

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/snoscooter

https://www.facebook.com/mtmfno/