Søknadsskjema

Elektroniske skjema

Lenvik kommune er i ferd med å ta i bruk elektroniske søknadsskjema for alle tjenesteområder. I en overgangsfase vil vi kunne tilby både elektroniske skjema og skriftlig utgave for flere tjenesteområder, mens noen har kun en av løsningene tilgjengelig. Det fremgår av knapp for de forskjellige skjema hvilken type dette er, - skriftlig utgave har symbol og beskrivelsen (.pdf).

Hvis skjema kun finnes i elektronisk versjon, og du har behov for skriftlig utgave, - ta kontakt med den ansvarlige virksomhet.

Du kan også kontakte kommunens kundetorg;
- personlig
- på telefon 77 87 10 00
eller e-post

Barn og skole

BARNEHAGE

Søknad om barnehageplass (dette år 2017/2018 - søknad/endring/oppsigelse)

Søknad om barnehageplass (neste år 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse)

Kindergarden application

Gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling

GRUNNSKOLE

Innmelding grunnskole

Søknad om permisjon (inntil to uker)

Melding om utskriving (over to uker)

SFO-plass Innmelding, endring & oppsigelse

VOKSENOPPLÆRING

Grunnskole for voksne

Søknad om norskopplæring

Søknad om fritak fra opplæring

Betalingskurs

Kartleggingsskjema

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenester    

Brukergodkjenning av transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Individuell plan

Henvisning fysioterapi

Plan og teknisk

BOLIG OG EIENDOM

Søknad om fritak for kommunale gebyrer

Bestill Hyttesekken       

Informasjon om bolig/våningshus som benyttes som fritidsbolig   

Krav om endring i Matrikkelen    

Pipe/ildsted ikke i bruk    

Gravemelding.no

Tiltak i sjø   Veileder

Meld inn ledige boligtomter

Midlertidig bruksendring       

Søknad om kommunal bolig      

LANDBRUK OG MILJØ

Motorferdsel i utmark - dispensasjon
- vedlegg: Skjema for tillatelse fra grunneier
- vedlegg: Skjema for legeerklæring

VANN OG AVLØP

Søknad om tilkobling vann- og avløpsledning

Søknad om utslippstillatelse mindre avløpsanlegg  Veiledning

Søknad om påslippstillatelse

Registrering av ny/skiftet vannmåler      

Gravemelding.no

VEI OG TRAFIKK

Klage på ileggelse - parkering       

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede       

BRANN OG REDNING

Arrangement - melding om midlertidig bruksendring

Avvik ved feiing eller boligtilsyn – tilbakemelding

Fyrverkeri - melding om oppskyting

Fyrverkeri - søknad om tillatelse til handel

Overnatting – melding

Pipe/ildsted ikke i bruk    

Kultur og fritid

Kulturskolen - nye elever  Kulturskolen - eksisterende elever

Kulturmidler (kommer)   

Kultur- og idrettstipend

Ledsagerbevis

Søknad om å bli støttekontakt (kommer)

Kulturpris - forslag til kandidat

Annet

Skjenkebevilling - åpent arrangement  (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)

Kommunal vielse - registrering

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest

Klage på enkeltvedtak

Klage på kommunal tjeneste